TAAL

nlendeiwrues

Nieuwsbronnen

Betrouwbare nieuwsbronnen lezen over gebeurtenissen in en rond Israël?
Klik op een logo:

ArutzSheva i24News

Jerusalem Post Israel Defense Forces

Israel Today

Breaking Israel News

 Kotel (Klaagmuur) LIVE:

Kotel Live WestWall HeritageFoundation

Untitled design 79

G’ds beloften aan Israel -23-

Ik delg uw overtredingen uit als een nevel,
en uw zonden als een wolk.
Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan!
Juich, diepten van de aarde!
Breek uit, bergen, in gejuich,
bossen en elke boom daarin!
Want de HEERE heeft Jakob verlost
en Zich verheerlijkt in Israël.


Jesaja 44 vers 22 - 23

-----------------------------

 

220511

Luister eerlijk naar Palestijnse christenen

In vergelijking met buurlanden is de verhouding tussen moslims en christenen in de Palestijnse gebieden beter. Foto: Palestijnse kinderen spelen in een speeltuin in een dorp op de Westoever, met een Israëlische nederzetting op de achtergrond. 

Door Maurits en Elizabeth Bakker-Marteijn

Het is positief dat Bas Belder en Esther Grisnich geregeld aandacht vragen voor Palestijnse christenen, een doorgaans vergeten groep (RD 10-5). Het door hen geschetste beeld doet echter geen recht aan de complexe realiteit waarin deze christenen leven en zou hun positie zelfs schade kunnen berokkenen.

Het geschetste beeld van het incident in het Palestijnse dorp Jifna wekt de indruk dat de christenen daar groot onrecht is aangedaan, omdat het incident „met slechts een vormelijk gesprek” zou zijn afgedaan. Een ”sulha”, een traditionele verzoeningsontmoeting, is echter meer dan slechts een vormelijk gesprek.

In een samenleving gebaseerd op schaamte en respect is een publieke spijtbetuiging door gemeenschapsleiders een beeldbepalende stap. Dit is wat op 29 april in Jifna heeft plaatsgevonden onder het toeziend oog van driehonderd aanwezigen en verschillende media. Daarnaast werd een niet onaanzienlijk bedrag aan schadevergoeding betaald aan de getroffen families. Volgens Amjad Awwad, de burgemeester van Jifna, „zijn de rechten van de inwoners van Jifna hersteld”.

Het kan niet worden ontkend dat de christenen vanwege hun minderheidspositie (minder dan 1 procent van de bevolking) binnen de tribale (door macht bepaalde) geschilbeslissing vaak bij voorbaat een zwakkere positie hebben. Dat geldt echter niet alleen voor de christenen, maar evenzeer voor vele moslims van gewone komaf. „Dit soort incidenten gebeuren regelmatig, maar als er alleen moslims bij betrokken zijn, schrijven de media er niet over”, stelt een van onze Palestijns christelijke vrienden. Het valt te betwijfelen of Belder en Grisnich het incident vanuit deze context hebben geïnterpreteerd.

Vijanden?
Vervolgens stellen de auteurs dat christenen en moslims publiekelijk vrienden zijn, maar elkaar eigenlijk haten. De relaties tussen christenen en moslims staan inderdaad onder druk, maar dit beeld is scherp overtrokken. Na zelf twaalf maanden veldonderzoek gedaan te hebben in een naburig en soortgelijk dorp als Jifna, stellen wij dat christenen en moslims als twee aparte gemeenschappen op redelijke voet naast elkaar leven. Binnen de huiskamers hoor je „moslims zijn anders”, maar niet: „moslims zijn onze vijanden”. Menig moslim veroordeelde via de sociale media de aanval op Jifna en riep op tot het beschermen van de christelijke minderheid.


In vergelijking met buurlanden is de verhouding tussen moslims en christenen in de Palestijnse gebieden bovendien beter. Alle Palestijnen lijden namelijk onder een gemeenschappelijke tegenstander: het Israëlische militaire bewind. Meerdere studies van het onderzoeksinstituut Diyar stellen vast dat de Israëlische bezetting, en het daarmee samenhangende gebrek aan economisch perspectief, voor christenen de voornaamste reden vormt om te emigreren. Een conclusie die wij op basis van eigen onderzoek onderschrijven. Emigratie wordt dus niet in de eerste plaats veroorzaakt door discriminatie van moslimzijde, zoals Belder en Grisnich stellen. Het is onbegrijpelijk dat zij over de positie van Palestijnse christenen schrijven zonder de Israëlische bezetting ook maar één keer te noemen. Ook zonder over het Israëlisch-Palestijnse conflict een standpunt in te nemen, kunnen we de ingrijpende negatieve gevolgen van het Israëlische beleid op het alledaagse leven van een Palestijnse christen niet negeren.

Vrede en verzoening
Wij raden de auteurs aan zich in te spannen voor liefdevolle verhoudingen tussen christenen en moslims en een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, in plaats van de spanningen aan te wakkeren. Palestijnse kerkleiders vanuit de breedte van de kerk, zoals Michel Sabbah, Munib Younan en Atallah Hanna, benadrukken al sinds de jaren tachtig dat christenen een voortrekkersrol moeten nemen in het zoeken naar vrede en verzoening, die recht doet aan alle inwoners van het Heilige Land.


Het is spijtig te lezen dat de auteurs denken dat ze de situatie beter onder ogen zien dan de Palestijnse christenen zelf. Het Palestijns christelijke belang is niet gediend met het gooien van olie op het sektarische vuur en het in gevaar brengen van een lange geschiedenis van coëxistentie. Wij willen hen aansporen om christen-moslim-relaties niet enkel door een religieuze bril te bezien, maar kennis te nemen van alle facetten van de Palestijnse context, en geen eigen conclusies te projecteren op de Palestijnse christenen. Een van onze respondenten zei: „Wij Palestijnse christenen worden graag gebruikt om allerlei politieke standpunten te dienen, maar er wordt zelden echt naar ons geluisterd.”

Kortom, de fragiele situatie van onze Palestijnse geloofsgenoten vraagt om een voorzichtige en behoedzame aanpak, zonder eenzijdige conclusies. Dit kan niet zonder eerst open en eerlijk op zoek te gaan naar het veelzijdige verhaal van de Palestijnse christenen.

Elizabeth Marteijn promoveert op Palestijns christendom aan de Faculteit Theologie van de Universiteit van Edinburgh. Maurits Bakker is jurist en onafhankelijk onderzoeker naar christendom in het Midden-Oosten.

Bron & Beeld: RD.nl 

220503

Eeuwenlang hebben mensen rondgetrokken door het land Israël. Om de Bijbelse plaatsen te bezoeken, om te genieten van de prachtige natuur en architectuur, om rond te lopen in het land dat God gegeven heeft aan zijn volk Israël. Met Expeditie Israël nemen we je mee door het land van de Bijbel.

Langs zeven belangrijke Bijbelse plaatsen met ieder hun eigen verhaal. In deze unieke tentoonstelling worden de verhalen van vroeger en nu verbonden. De tentoonstelling is geschikt voor jong en oud. Neem een kijkje in de tent van Abraham, bezichtig unieke voorwerpen uit de tijd van de Bijbel, zeef als een echte archeoloog en waan je door Virtual Reality op het meer van Galilea.

Speciaal programma voor scholen en jeugdgroepen
De leerzame tentoonstelling is zeer geschikt voor schoolklassen, jeugdgroepen en kinderfeestjes (vanaf ongeveer groep 5). Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. De leerlingen gaan na een introductie door een begeleider zelf aan de slag met een puzzeltocht. De toegang is gratis, evenals de consumptie. Ook voor gezinnen, groepen en bezoekers van alle leeftijden is de tentoonstelling boeiend en leerzaam.

Praktische informatie
>  
U kunt de tentoonstelling bezoeken tot en met 31 augustus 2019
>   
Locatie: Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk
>   De tentoonstelling is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten.
>   Toegang en consumptie zijn gratis

 

220501

G’ds beloften aan Israel -22-

De makers van beelden, allen zijn zij leegheid,
hun geliefde voorwerpen doen geen nut.

Ja, zijzelf zijn hun getuigen: zij zien niet
en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden.

Wie maakt er nu een god en giet een beeld
dat geen nut doet?

Zie, al hun metgezellen zullen beschaamd worden,
want vaklieden zijn slechts mensen.
Laten zij bijeenkomen, laten zij allen opstaan;
zij zullen angstig zijn, samen zullen zij beschaamd worden.

De ijzersmid smeedt een bijl,
werkt in de vuurgloed,
vormt het beeld met hamers,
bewerkt het met zijn sterke arm;
hij lijdt zelfs honger en heeft geen kracht meer,
hij drinkt geen water en raakt afgemat.

De timmerman spant een meetlint uit,
tekent het hout af met een krijtstift,
maakt het glad met schaven,
tekent het af met een passer
en maakt het naar de vorm van een man,
naar de schoonheid van een mens, om het in een huis te laten wonen.

Hij hakt voor zichzelf ceders om,
neemt een cipres of een eik,
en kweekt die voor zichzelf op tussen de bomen van het woud;
hij plant een olm en de regen maakt die groot.

Ze dienen de mens tot brandhout,
hij neemt ervan en warmt zich erbij,
hij steekt het ook aan en bakt brood.
Ook maakt hij er een god van en buigt zich ervoor,

hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer.
De helft ervan verbrandt hij in het vuur.
Bij die helft eet hij vlees,
braadt een braadstuk en wordt verzadigd.
Ook warmt hij zich en zegt: Ha,
ik word warm, ik zie vuur!

Van de rest ervan maakt hij een god, zijn gesneden beeld.
Hij knielt ervoor neer, buigt zich,
bidt het aan en zegt:
Red mij, want u bent mijn god.
Zij weten niet en begrijpen niet,
want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien,
en hun harten, zodat zij niet begrijpen.

Niemand neemt het ter harte,
er is geen kennis en geen inzicht om te zeggen:
De helft ervan heb ik verbrand in het vuur,
ook heb ik brood gebakken op de houtskool ervan,
ik heb vlees gebraden en gegeten –
en zou ik van het overgebleven hout iets gruwelijks maken,
zou ik knielen voor een stuk hout?

Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem op een dwaalspoor gebracht,
zodat hij zijn ziel niet redden kan en niet kan zeggen:
Is er geen bedrog in mijn rechterhand?

Denk aan deze dingen, Jakob,
Israël, want u bent Mijn dienaar.
Ik heb u geformeerd, u bent Mijn dienaar,
Israël, u zult door Mij niet vergeten worden.

Jesaja 44 vers 9 - 21

--------------------------------

Ga naar boven