Chanoeka en de tempel

Het was de zomer van 1967 toen troepen van de IDF (Israëlische verdedigingsleger) het onmogelijke voor hun ogen werkelijkheid zagen worden. Nog geen twintig jaar voor deze oorlog werd de staat Israël opgericht en nu stond een groot wonder hen te wachten. In hun achterhoofd dachten zij er misschien nog wel aan hoe de staat Israël in 1948 werd opgericht.

Voor het Joodse volk was dit ook een onmogelijkheid die werkelijkheid was geworden. Nu vorderden de paratroopers van de IDF door de Oude Stad richting de Tempelberg die in Jordaanse handen was. Generaal Mordechai Gur naderde de Oude Stad en riep om: “We zitten aan de rand en wij zien de Oude Stad. Snel treden wij naar binnen in de Oude Stad van Jeruzalem, daar waar alle generaties van hebben gedroomd. Wij zullen de eerste zijn die de Oude Stad zullen binnentreden…”.
Kort daarna klonken de woorden: “De Tempelberg is in onze handen, ik herhaal: de Tempelberg is in onze handen”. Als reactie daarop klonk de Shofar weer vanaf de Tempelberg. Voor het eerst in tweeduizend jaar tijd was de Tempelberg weer in handen van het Joodse volk gekomen. En wellicht voelden de soldaten zich wel hetzelfde als hoe het leger van de Makkabeeën zich zou hebben gevoeld.

WAAROM DUURT CHANOEKA ACHT DAGEN?
Veel mensen denken dat het Chanoeka-feest acht dagen duurt vanwege het wonder met het kruikje olie. De Menora in de heringewijde Tempel bleef met dat ene kruikje acht dagen branden. Toch is dit niet de reden dat het feest acht dagen duurt. Sterker nog: noch de boeken van de Makkabeeën noch Flavius Josephus beschrijven de geschiedenis van het oliekruikje, enkel de Talmoed.
De reden dat het Chanoeka-feest acht dagen duurt heeft te maken met de inwijding van de Tempel die acht dagen duurde. Ditzelfde concept zien wij terugkomen in de wijding van de Tabernakel in Leviticus 8 en 9. Zo duurde het wijdingsoffer zeven dagen, zoals staat geschreven in Leviticus 8:33. In hoofdstuk 9 staat geschreven dat er op de achtste dag een offer werd gebracht waarop op dat moment de heerlijkheid van God verscheen.

Veel mensen denken dat het Chanoeka-feest acht dagen duurt vanwege het wonder met het kruikje olie.

TEMPEL VAN SALOMO
Ook zien wij dit in de wijding van de Tempel die gebouwd was door koning Salomo. In 1 Koningen 8 staat beschreven hoe Gods heerlijkheid in de Tempel verscheen en dit feest acht dagen duurde. In 1 Makkabeeën 4 staat geschreven: “En al het volk viel neer op het aangezicht en zij aanbaden en loofden de Heere in de hemel, die hun geluk en overwinning gegeven had. En zij hielden het feest van het nieuwe altaar, acht dagen lang, en offerden daarop brandoffers en dankoffers met vreugde”.
In dezelfde lijn als de vorige Tempelwijdingen werd ook deze inwijding acht dagen lang gevierd. Het Chanoeka-feest wat dat betreft ook in lijn met het Loofhuttenfeest, dat ook acht dagen duurt. De achtste dag staat in het Joodse denken voor de eeuwigheid. Het moment dat allen één, ‘echad’ met God zullen zijn. Zijn heerlijkheid zal dan op aarde volledig zijn. Maar wat is Gods heerlijkheid precies?

De achtste dag staat in het Joodse denken voor de eeuwigheid. Het moment dat allen één, ‘echad’ met God zullen zijn.

DE HEILIGE GEEST
Het Hebreeuwse woord voor wijding dat in de Thora wordt gebruikt komt van het woord wat (op)vullen of vervullen betekent. Wij lezen dat het leger van de Makkabeeën alle attributen reinigde zoals Mozes ook alle attributen van de Tabernakel reinigde door deze te besprenkelen met bloed. Door deze reiniging werden de Tabernakel, de attributen en de priester gereinigd. Nu werd echter het brandoffer onder gezag van Jehuda haMakabi neergehaald, vanwege alle vuiligheid die daarop had plaatsgevonden. Het gevolg van dit alles was dat God weer kon wonen in de Tempel en deze weer kon vervullen.

Wat wij zien bij de inwijding van Mozes en bij Salomo, maar niet bij die van de Makkabeeën is dat Gods heerlijkheid de Tempel vulde. Deze heerlijkheid van God werd zichtbaar in een wolk. Deze heerlijkheid van God wordt in het Hebreeuws ook wel Shechina genoemd. Het woord Shechina is afgeleid van het Hebreeuwse woord Shochen wat ‘inwoning’ betekent. Met de Shechina wordt Gods manifestatie bedoeld, daar het Zijn verlangen is om onder de mensen te wonen.

De manifestatie van God wordt zichtbaar in Zijn Ruach Hakodesh: de Heilige Geest. Het is dan ook bijzonder om te zien dat bij het ontvangen van de Thora op de berg Sinaï de heerlijkheid, Shechina van God, zichtbaar was in de vorm van een wolk wat samenging met vuur en stemmen (‘donderslagen’ is verkeerd vertaald). Zien wij niet hetzelfde gebeuren met het ontvangen van de Geest op Shavoeot (Pinksteren)?

Misschien moeten wij ook een onrein altaar in ons binnenste neerhalen, opdat God de ruimte krijgt om ons te vullen met Zijn heerlijkheid.

TEMPEL VOOR GOD
Het was het Woord, het beeld van de Vader, die onder ons mensen heeft gewoond. Dit lezen wij terug in Johannes 1. Het Woord was bij God en heeft onder ons gewoond. Paulus schrijft namelijk dat Jezus aan de boezem van de Vader was, gelijk aan Hem is en het beeld is van de onzichtbare God. Hij is de manifestatie en het aangezicht van God. In Hem is de ultieme inwoning wanneer God ons met Zijn Shechina kan vullen. Wij dienen onze eigen levens wel eerst als een tempel te wijden voor Hem.
In dezelfde context doet Paulus de oproep om ons lichaam aan God toe te wijden. “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” Wij zijn een tempel voor God, waarin Hij met Zijn Geest kan wonen. Toch is die inwoning pas compleet als ons hart rein is in Hem. Misschien moeten wij ook een onrein altaar in ons binnenste neerhalen, opdat God de ruimte krijgt om ons te vullen met Zijn heerlijkheid.
Het is namelijk Gods verlangen om in ons allen te kunnen wonen. ‘Heere, bereid mij voor om een heiligdom voor U te zijn. Rein en heilig, oprecht en trouw. In dankzegging zal ik een levend heiligdom voor U zijn’.

https://christenenvoorisrael.nl

EN / NL/ עב