Chanoeka en Jodenhaat

Met Chanoeka steekt het Joodse volk acht dagen lang iedere dag een kaarsje van de ‘chanoekia’ aan. Maar wat houdt dit feest in en welke lessen zitten er voor ons in verborgen?

ISRAËL IN BALLINGSCHAP
Het volk Israël was in ballingschap gebracht. Zuchtend en steunend dachten zij aan de tijd dat zij leefden in het land dat God aan hen had beloofd en aan de heilige tempel die in Jeruzalem stond. Misschien ken je wel het nummer ‘By the rivers of Babylon’ van Boney M, wat gebaseerd is op Psalm 137.

‘Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij dachten aan Zion. Indien ik u vergeet, o Jeruzalem! Zo vergete mij mijn rechterhand.’

Ditzelfde vers wordt vandaag de dag nog opgezegd tijdens een Joodse bruiloft op het moment dat de bruidegom het glas kapot trapt. Dit om de vernietiging van de Tempel en het leed van de diaspora (de verstrooiing van Joden onder de volkeren) in herinnering te houden.

DE VISIOENEN VAN DANIËL
Tijdens deze ballingschap leefde een bijzondere man die naar de naam Daniël luisterde. Deze Joodse man werd door het bewind van Nebukadnezer in ballingschap gebracht naar Babylonië. Het was Daniël die visioenen en profetieën ontving van God.
Eén van de bekendste van deze profetieën is die in hoofdstuk 8:8 van het boek Daniël staat beschreven. “De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier opvallende op, overeenkomstig de vier windstreken van de hemel”.

ALEXANDER DE GROTE
De meeste Bijbelonderzoekers zijn er wel van overtuigd dat met deze geitenbok Alexander de Grote wordt bedoelt. Alexander de Grote was koning over Macedonië en heerste over één van de grootste wereldrijken van de oudheid en wordt beschouwd als één van de meest succesvolle bevelhebbers uit de wereldgeschiedenis.
De meeste Joden waren in die tijd weer teruggekeerd naar Israël en velen namen de Hellenistische (Griekse) cultuur van Alexander de Grote over. Toch liet de heerser godsdienstvrijheid in zijn rijk toe. Dit wereldrijk viel in duigen toen Alexander de Grote stierf. Zoals de profetie van Daniël, ongeveer twee eeuwen voor de komst van Alexander de Grote, voorzegde werd zijn rijk na veel strijd in vier delen gesplitst.

ANTIOCHUS EN DE VERNIETIGING VAN ISRAËL
Meer dan een eeuw na de dood van Alexander de Grote kwam er een nieuwe heerser aan de macht. Zijn naam was de Hellenistische heerser Antiochus IV. Hij heerste met ijzeren hand en vervolgde het volk Israël. Dit deed hij niet zozeer door lukraak Joden te doden. Nee, hij ontnam ze hun identiteit in God en drukte de Griekse cultuur door.
Zo stelde hij een Hellenistische priester aan voor in de Tempel in Jeruzalem, werden de Joodse geloofsuitingen (kosher eten, besnijdenis, enzovoort) verboden en werden er onreine dieren op het altaar geslacht.
Ook plaatste de koning een afgodsbeeld op de plek van het altaar in de Tempel. In hoofdstuk 1 van 1 Makkabeeën staat geschreven: “En hij liet de Thora-boeken van God verscheuren en verbranden; en allen bij wie men de boeken van het verbond Gods vond, en allen die Gods Thora hielden, doodslaan.
De vrouwen, die haar kinderen besneden, werden gedood; gelijk Antiochus geboden had. Maar velen van het volk Israël waren standvastig en wilden niets onreins eten, en lieten zich liever doden dan dat zij zich verontreinigden en wilden Gods heilige Thora niet afvallen. Daarom werden zij omgebracht.”
Kun jij je voorstellen dat je in een land leeft waarin jou dat kan overkomen? Dat jij niet in vrijheid naar de kerk of gemeente zou mogen gaan of Jezus als Heere mag belijden? Hoe zou jij in zo’n situatie handelen? Zou jij je onderwerpen aan die heerser of zou jij trouw blijven aan God? Door alle eeuwen heen hebben Joden voor deze keuze moeten staan en zijn er machten geweest die de vernietiging van het volk voor ogen hadden. Pharao, Amelek, Bileam, Haman…

CHRISTELIJKE KEIZER CONSTANTIJN DE GROTE
Zo zien wij dit ook gebeuren onder de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote. Er werden anti-Joodse wetten ingevoerd waardoor er een verbod kwam om je tot het jodendom te bekeren, er kwam een verbod om te trouwen met een Jood, joodse bijeenkomsten werden beperkt en de verbinding tussen Jezus en Pesach werd afgesneden doordat het christelijke Pasen niet langer op dezelfde dag als het Joodse Pesach gevierd mocht worden. Dit met het idee dat de kerk de rol van Israël had overgenomen.

ANTISEMITISME = ANTI-SHEM-ITSME
Het was keer op keer dezelfde antisemitische vernietigende geest die ook in Antiochus zat. Antisemitisme is niet zozeer gericht tegen Gods volk. Je kunt het beter anti-shem-itisme noemen: de tegenstander die gericht is tegen Hashem, in het Hebreeuws ‘de Naam’, wat een aanduiding is voor God Zelf.
Misschien hoor of zie jij in jouw omgeving ook bewegingen die tegen Israël en de God van Israël ingaan. Je hoeft maar een nieuwsbericht over Israël te lezen op social media en je wordt al overspoeld met de meest verschrikkelijke anti-Joodse en anti-Israëlische beschuldigingen.

WAT DOE JIJ TEGEN ANTISEMITISME?
Wat doe jij hier tegen? Kijk je het stilzwijgend aan of sta jij op voor Israël? Er is soms slechts één licht nodig om een donkere ruimte te verlichten. Toen Israël werd verdrukt onder Antiochus IV was daar uiteindelijk dat licht. Het was Mattathias en met hem zijn zonen die de opstonden tegen dit kwaad.

Bron: https://www.christenenvoorisrael.nl/

EN / NL/ עב