Psalm 92  -8-: Over de Palmboom gesproken
13/05/2020

Psalm 92 -8-: Over de Palmboom gesproken

Passage: Psam 92

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon.

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92

Over de Palmboom gesproken
We denken weer verder na over het vervolg van deze psalm, en wel over de volgende woorden:

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.

Ook deze verzen spreken allemaal over de tijd wanneer Christus heerschappij op aarde gevestigd zal worden. Eerst zal Christus Koning worden over Israel en Zijn plaats innemen in Jeruzalem, maar vervolgens zal Zijn Koningschap gevestigd worden over de hele volkenwereld. Met alle eerbied gesproken zal dat niet zonder slag of stoot gaan. Dat lezen we ook in het eerste gedeelte van de verzen die we gelezen hebben. Zij zullen tegen Hem opstaan. In Psalm 2 lezen we over deze periode uitgebreid. De vertalers van de Statenvertaling laten er geen onduidelijkheid over waar deze psalm over gaat als zij er boven zetten: Het Rijk van den Messías

Waarom woeden de heidenvolken
en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

De koningen van de aarde stellen zich op
en de vorsten spannen samen
tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Laten wij Hun banden verscheuren
en Hun touwen van ons werpen!

Die in de hemel woont, zal lachen,
de Heere zal hen bespotten.

Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
n Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.

Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,

Ík heb U heden verwekt.
Eis van Mij  en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.

U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

Nu dan, koningen, handel verstandig.
Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.

Dien de HEERE met vreze,
verheug u met huiver.

Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.

Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

Overigens vraag ik me wel af waarom binnen de kerken zo weinig oog is voor het komende Koninkrijk en dat terwijl de vertalers van de Statenvertaling dit bovenschrift boven de psalm plaatsten. Zouden zij meer oog voor het Koningschap van Christus gehad hebben?

Er wordt in zowel Psalm 92 als in Psalm 2 niet gesproken over een bepaalde filosofie of uitleg van de bijbel maar over een realiteit die binnenkort zal plaatsvinden. Wanneer de grote sabbat zal plaatsvinden. Daadwerkelijk. Let op het Midden-Oosten, let op Israel, let op Jeruzalem. Daar op die plek zal het plaatsvinden. Daar gaat het allemaal gebeuren.

Dan lezen we vervolgens in Psalm 92:

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.

Wanneer eenmaal de grote sabbat, het nieuwe tijdperk in deze schepping, de nieuwe dag, dan zal de rechtvaardige groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.

Let er op dat ‘de rechtvaardige’ hier in het enkelvoud staat: ‘de rechtvaardige’ en in het licht van de psalm die spreekt over het aanbreken van de sabbat mogen we denk ik denken aan: De Rechtvaardige, Christus, de Koning van de sabbat.

Het beeld dat hier geschetst wordt van ‘de rechtvaardige’ is dat van een palmboom. En het kenmerk van de palmboom is dat hij altijd groen blijft. Hij laat zijn blad niet vallen en daarmee een beeld van leven. met een kroon van bladeren.

Ze gaan dan naar beneden hangen en vormt zich een soort ‘rok’ of ‘nest’ van droge, stekelige bladeren, die mensen belemmeren om bij de dadels bovenin te komen.

En daarom is het voor mensen onmogelijk om van onderaf naar de levende bladeren te klimmen, naar het eeuwig leven.

De palmboom is als het ware een opgericht teken, wijzend naar boven, met een kroon van bladeren. In feite is daarmee een beeld van Christus. In Psalm 1 lezen we over deze Boom, deze Boom van het Leven:

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,

maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.

Als laatste nog even dit over de palmboom. Palmtakken en palmbladeren worden altijd gebruikt als embleem van een overwinning. Als er een overwinning gevierd wordt dan wordt er gezwaaid met palmtakken. Lees bijvoorbeeld maar mee in Johannes 12:13:

Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב