Psalm 68 -22-  Over de sterren gesproken
24/02/2021

Psalm 68 -22- Over de sterren gesproken

Passage: Psalm 68

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


34 Die rijdt door de aloude hemel der hemelen;
zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht.

Psalm 68 -22-

Over de sterren gesproken

In dit vers lezen we over en komen we onder de indruk van Gods almacht.

Hij die rijdt door de aloude hemel der hemelen.
Dit vers verwijst naar de hoogste van de hemelen, zoals eerder genoemd in vers 5:
Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt.

Het beeld komt naar boven dat Hij, de God van hemel en aarde, bij wijze van spreken op een paard door de aloude hemel en aarde rijdt.

In tegenstelling tot deze tijdelijke wereld en haar sterfelijke inwoners, bestaan de hoogste hemelen en de engelen die daar wonen al vanaf de oudheid en zullen ze voor altijd blijven bestaan. Althans, dat mogen we concluderen uit de Hebreeuwse tekst.

In het verleden, maar ook in de tijd waarin wij leven, schreven en schrijven hele volksstammen soevereiniteit, toe aan de hemelse tekenen, de hemellichamen die ze zagen en meemaakten en waarvan zij dachten den denken dat die het lot en het geluk van de mens beheersten en beheersen. Hoeveel mensen raadplegen de horoscopen niet en laten zich daardoor steeds maar weer beïnvloeden en beheersen.

Ik wil vanmorgen even een uitstapje maken naar het feit dat heel veel mensen geloven dat de sterren hen iets te zeggen hebben. Ook onder christenen vandaag de dag zien we dit.

Heel populair onder de mensen is het lezen van onze horoscoop. We kunnen elke dag lezen in de krant of op internet wat de sterren vandaag over ons spreken of over wat er de komende dagen in ons leven gaat gebeuren. Je moet dan eerst weten bij welke sterrenbeeld je hoort zodat je als bijvoorbeeld ”leeuw”, kan lezen wat er over je gezegd wordt. Dit fenomeen is al eeuwen oud en komt in de Bijbel in het Oude Testament voor. Helaas zijn er veel Christenen die zich inlaten met deze praktijken zonder de diepte daarvan te kennen. Zonder God’s woord daarover te kennen of het aan hun lars lappen. Daarom schrijf ik hierover om mensen Bijbelse inzichten hierover te geven.

Wat is Horoscoop?
Een horoscoop is een astrologische voorstelling van het hemelgewelf, gezien vanuit een specifieke plaats op aarde op een welbepaald moment. De term is afgeleid van het Griekse “horoskopos”, wat “kijken naar de uren” betekent en “horoskopoi”, “schrijver van het uur”. Volgens de astrologie bestaat er een verband tussen de stand van hemellichamen zoals zon, maan en planeten en gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden. Eigenlijk kun je voor elke verleden, huidige of toekomstige gebeurtenis een horoscoop opstellen(bron: wikipedia).

Met andere woorden is horoscoop voorspelling. Men voorspelt wat er in uw leven zal gebeuren aan de hand van uw sterrenbeeld.

Wat is Sterrenbeeld?
Volgens oude astrologische tradities verdeelde men de weg die de zon aflegde [2] in twaalf parten of tekens met een lengte van 30 graden. In de loop van het jaar beweegt de zon zich dan door alle tekens die voornamelijk levende wezens of dieren voorstellen. [3] Omdat de tekens hoofdzakelijk dieren zijn, werd de strook van sterrenbeelden ‘dierenriem’ of zodiak genoemd (uit het Grieks: zooion = levend wezen of dier). Het enige niet-levende wezen uit de dierenriem, de Weegschaal, is pas in latere tijden toegevoegd. Aanvankelijk werden de schalen van de Weegschaal gezien als de klauwen van de Schorpioen(bron: wikipedia).
Nadat men de verschillende dieren had vastgelegd hebben zij ook menselijke gedachten en eigenschappen aan toegeëigend. Hierdoor is de mens niet meer uniek, maar zijn alle mensen geboren in augustus als leeuwen ongeveer hetzelfde.
De wetenschap echter heeft ontdekt dat ieder mens een unieke vinger afdruk heeft. Dat moet ons op z’n minst aan het denken zetten. Wat het meeste belangrijkst is, is wat God er zelf over zegt in zijn woord.

Het ontstaan van Astrologie
De astrologie is ontstaan bij de Babyloniërs, zo’n 4500 jaar geleden. Als je naar de hemel kijkt, zeker op een donkere plaats, zie je eindeloos veel sterren, en ontdek je daar verbanden in. De gedachte is dat er een hoger wezen is en dat de sterren een soort geheimschrift vormen van deze hogere macht, waaruit je de gebeurtenis kunt lezen en voorspellen. Om dat geheimschrift te ontcijferen hielden de heidenen precies bij in welke stand de hemellichamen stonden als er een belangrijke gebeurtenis plaatsvond of een belangrijke persoon geboren werd. Met lange lijsten van observatiegegevens probeerden ze zo de taal van de sterren als het ware stapje voor stapje te ontcijferen en op basis daarvan voorspellingen te doen(bron: www.cip.nl).

De Bijbel is uitermate negatief over astrologie. Astrologie stelt dat de bewegingen van de sterren parallel lopen met het leven van mensen. Het Bijbelse geloof stelt dat we vrij zijn, en keuzes hebben.
Wat zegt God’s Woord?

Jesaja 47:13
Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen; laat nu opstaan, die den hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen.
Jeremia 10:2
Dit zegt de HEER:
Volg andere volken niet na, raak niet van slag door tekenen aan de hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik aan. De gebruiken van die volken zijn niets waard(NBV- vertaling).
Leviticus 19:26
Laat je niet in met waarzeggerij en wolkenschouwerij.
Deuteronomium 4:19
en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel.

Jesaja 47:13
Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. 14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten. 15 Dat hebt gij nu aan hen om wie gij u hebt afgetobd, met wie gij van jongs af handel hebt gedreven; ieder van hen dwaalt zijn eigen kant uit, zonder dat iemand u redt.

Deutoronomium 8:9b
U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren.

Doordat Astrologie voorspelt valt het onder een waarzeggende geest.

Lees wat de Bijbel hierover zegt:
In Deuteronomium 18:10-12 staat het zelfs letterlijk:
“Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar(astrologie is sterrenwichelarij), uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.”

Waarom moet een Christen dit weten en hiermee breken?
We leven in een geestelijke wereld en er zijn maar twee machten actief in de geestelijke wereld. Dat zijn God( de Vader van Jezus) en de duivel oftewel satan/de draak/de oude slang. Als God in Zijn Woord Astrologie verbiedt en aangeeft hoe dat voor Hem een gruwel is, is het duidelijk dat het niet van Hem komt. Van welke macht komt het dan? Van de andere macht, de satan. De Bijbel is duidelijk over de rol van satan. De Bijbel zegt dat hij rond gaat als een briesende leeuw om te vernietigen en te doden. Hij beïnvloedt de gedachten van mensen. Die gedachten worden in de Bijbel bolwerken worden genoemd. De Bijbel zegt dat wij deze gedachten onder het gezag van Christis moeten brengen. De mens komt werkelijk op de meest bizarre gedachten onder invloed van satan, die hij ook nog gelooft. Gelukkig hebben wij God’s Woord om de leugens van satan te onderscheppen, maar dan moeten wij er wel open voor staan om God en God alleen te willen dienen. En niet twee heren zoals Jezus zegt.

Als wij bolwerken van satan in onze gedachten krijgen, erin geloven en erin meegaan heeft dat absoluut invloed om ons leven. Het is misschien voor jou niet zichtbaar wat er precies gebeurt, maar die negatieve invloeden zijn er zeker. Ik kan allerlei voorbeelden geven. Ze zijn van allerlei aard. Het kan voor ziekte zorgen, voor veel tegenslagen in je leven, voor nachtmerries, voor geestelijke bezetting van een demoon, enz. Bezig zijn met Astrologie zorgt ervoor dat iemand niet dichtbij God’s geest kan leven. Het zorgt ervoor dat iemand niet ten volle een relatie heeft met Jezus. Het staat in de weg. Het blokkeert omdat God zegt in Zijn Woord ”het zijn echter uw zonder die scheiding brengen tussen u en uw God”. Heeft God je daardoor verlaten? Nee. God houdt van ons en Hij zorgt voor ons. Dat zegt Zijn Woord. Zelfs voor zijn vijanden laat Hij het regenen.

Het blokkeert wel absoluut jou Godsvruchtigheid (Galaten 5) en het kan deuren openen naar andere occulte zaken waarvan je niet eens bewust bent dat zij occult zijn bijvoorbeeld bepaalde kaarten spellen, bepaalde therapieën, oosterse culturen, waarzeggerij, enz.

Het lichaam van Christus wordt geestelijk zwak door dit soort invloeden. De eerste gemeente was een machtige gemeente. Ze waren krachtig in de geest. Petrus zijn zakdoeken genas mensen. Hedendaags zijn wij besmet met zoveel occulte en zoveel demonische invloeden waardoor de gemeente van God kreupel is. Dit is niet God’s wil. Wij moeten daarom mekaar daarin onderwijzen in de liefde. We moeten voor elkaar bidden. En iedereen mag individueel de keuze maken om daarmee te breken en te streven om God te dienen in Geest en in Waarheid.

Laten wij God de glorie geven en ons van Hem afhankelijk stellen in het leren kennen wie wij zijn en hoe wij zijn. Laten wij ons afhankelijk stellen van Hem om te weten hoe onze toekomst eruit ziet. Laten wij Zijn Woord gehoorzamen en zullen wij daardoor Zijn zegen ontvangen. In Hem leven wij, zijn wij en bewegen wij. We hebben niets meer nodig. Hij is de Alwetende, de Almachtige en de Alomtegenwoordige God.

En weet je, die tijd zal ook aanbreken zegt Psalm 68: maar wanneer Israël opstijgt boven alle naties, zullen ze erkennen dat alleen God de hemel regeert, net zoals de berijder de pad van zijn paard.

Zie, Hij laat Zijn stem klinken, een machtige stem, zegt Psalm 68. Het zal je niet verbazen dat dit een veel betrouwbaarder Woord is dan alle occulte woorden van alle horoscopen bij elkaar. Zijn Woord verkondigt nu en in de toekomst Zijn volledige soevereiniteit / zijn almacht over de hemel en op aarde.

Als dat geen zegen is.

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam overal op aarde.
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U aangebracht.

Wat is de mens dat U aan hem denkt,
het mensenkind dat U voor hem zorgt.
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam  overal op aarde.

U heeft de mens bijna goddelijk gemaakt,
omkranst hem met glorierijke pracht.
Het werk van uw handen aan hem toevertrouwd,
alles aan zijn voeten neergelegd.

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam overal op aarde.

We gaan luisteren naar dit lied van Sela.

https://www.youtube.com/watch?v=v8vgJ0OYnqs

 

Dan zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wil ik u bedanken voor het luisteren naar dit programma. Rest mij u Gods zegen voor deze dag toe te wensen.

De Heer zal voor je zijn, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter je zijn, om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder je zijn, zodat je nooit ten onder kunt gaan.
De Heer zal in je zijn, om je te troosten als je verdriet hebt.
De Heer zal naast je zijn als een beschermende muur, wanneer anderen over je vallen.
De Heer zal boven je zijn om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen, al de dage dat je leeft, in eeuwigheid.

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב