Psalm 68 -24-: Geloofd zij God!
26/02/2021

Psalm 68 -24-: Geloofd zij God!

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


36 O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen;
de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte.

Geloofd zij God!

Psalm 68 -24-

Tsja, we zijn vandaag alweer aan het laatste vers van deze prachtige Messiaanse Psalm toe. En het zijn opnieuw ontzagwekkende woorden die de dichter van de Psalm uitspreekt:

O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen;
U bent geweldig, o God, vanwege Uw sancties vertalen de Rabbijnen

En zij wijzen op de meervoudsvorm die het Hebreeuws hanteert ‘Uw heiligdommen ’als een toespeling op het tweeledige bestaan van de Beis Hamikdosh.

Ik heb het al eerder gezegd:
De Beit Hamikdash is de Hebreeuwse uitdrukking voor de tempel die voor het eerst werd gebouwd door koning Salomo. Een bayit is een huis. Mikdash komt van kadosh, wat heilig betekent. In de Tenach wordt het gewoonlijk eenvoudig het 'Huis' genoemd waarin God in het bijzonder woont, een huiselijk beeld van de plaats waar God en het Joodse volk elkaar ontmoetten in heiligheid.

Maar de meervoudsvorm verwijst mogelijk ook naar de verschillende secties en kamers van de Beis Hamikdosh. Het heiligdom was verdeeld in verschillende niveaus van heiligheid. Je kunt dan denken aan de verschillen de plaatsen rond en in de tabernakel, maar bijvoorbeeld ook in de Tempel: Het voorhof, het heilige en het heilige der heilige.

De Rabijnen zeggen, en daar is iets over te zeggen: De hele wereld was vol ontzag toen God Zijn meest heilige en gekoesterde plaats vernietigde. dit drong bij alle mensen de hoge eisen van Gods strikte gerechtigheid aan.

Het was nota bene de plaats waarin Hij woonde, Zijn eigen huis werd totaal met de grond gelijk gemaakt. Van de Tabernakel staat dat elke keer de wolk, de Heere Zelf in de Tabernakel en daarmee in de latere Tempel, neerdaalde.

My home is my Castle zeggen wij wel eens, En dat klopt in zekere zin ook. Je moet er niet aan denken dat je huis in rook opgaat toch. De plek waar je je veilig en vertrouwd voelt. De plek die je thuis geworden is. Waarin je samenwoont met die je lief zijn. Zo was dat voor JHWH niet anders.

De Talmoed zegt dat de wereld ook gelezen mag worden van Uw heilige volk, wat inhoudt dat God in het bijzonder Zijn meest vrome en vrome natie vernedert, sterker nog nagenoeg vernietigde.

Wanneer ze zelfs voor de geringste worden gestraft voor zelfs de geringste afwijking van nauwgezette naleving van de wet, is de wereld vervuld van angst en ontzag. Maar daar stopt het niet mee: Want lezen we ergens anders: Een iegelijk zoon die Hij lief heeft, die kastijd Hij.

O God van Israël - het is Degene die macht en macht aan de natie schenkt.

God zal koninklijke macht schenken aan de Messias en buitengewone macht aan de hele volk Israel, zoals de profeet Micha 5: 7 niet voorspelt, maar voorzegt, profeteert:

Het overblijfsel van Jakob zal zijn
te midden van vele volken
als dauw van de Heer,
als regendruppels op het gewas,
dat niet uitziet naar iemand
en niet hoopt op mensenkinderen.

Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn,
te midden van veel volken,
als een leeuw onder de dieren van het woud,
als een jonge leeuw onder de schaapskudden,
die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt,
en er is niemand die redt.

Gezegend zij God.
Deze psalm begint met het gebed: laat God opstaan, en eindigt met een reactie op dit gepassioneerde pleidooi. In de toekomst zal God aantonen dat de goddelijke gerechtigheid waarover Hij beschikt met zo'n schijnbare hardheid, in feite verhulde weldadigheid was.

Op dat moment zal de hele wereld God enthousiast zegenen voor alles wat hij heeft gedaan.

Als dat geen zegen is.

Dan zijn we weer aan het einde van deze indrukwekkende Messiaanse psalm en aan het einde van deze uitzending gekomen en wil ik u bedanken voor het luisteren naar dit programma. Rest mij u Gods zegen voor deze dag toe te wensen.

En de HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Muziek

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב