Psalm 33: Lofzang op Gods almacht
23/09/2019

Psalm 33: Lofzang op Gods almacht

Passage: Psalm 33


Psalm 33

1   Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!
     Een lofzang past de oprechten.
2   Loof de HEERE met de harp,
     zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit.
     Zing voor Hem een nieuw lied,
     speel welluidend met vrolijke klanken.
4   Want het woord van de HEERE is recht
     en al Zijn werk betrouwbaar.
5   Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,
     de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
6   Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
     door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
7   Hij verzamelt het water van de zee als een dam,
     Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
8   Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
     laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.
9   Want Híj spreekt en het is er,
     Híj gebiedt en het staat er.
10  De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken,
      Hij verbreekt de gedachten van de volken.
11  Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,
      de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.
12  Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,
      het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.
13  De HEERE schouwt uit de hemel
      en ziet alle mensenkinderen.
14  Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij
      alle bewoners van de aarde.
15  Hij vormt hun aller hart;
      Hij let op al hun daden.
16  Een koning wordt niet verlost door een groot leger,
      een held wordt niet gered door grote kracht.
17  Het paard geeft valse hoop op de overwinning
      en bevrijdt niet door zijn grote kracht.
18  Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,
      op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
19  om hun ziel te redden van de dood
      en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
20  Onze ziel verwacht de HEERE,
      Hij is onze hulp en ons schild.
21  Want ons hart is in Hem verblijd,
      omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
22  Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
      zoals wij op U hopen.

 

Overdenking

Elke keer weer worden we gewezen op de trouw van God. De woorden die Hij spreekt waar zijn. Waar wij zo ontrouw zijn, Goed is getrouw. Nooit faalt Zijn trouw. Als we met deze ogen leren kijken naar God, dan zien we dat de aarde vol is van Zijn goedheid. Dat David niet alleen kijkt naar zijn eigen land Israël maar naar de hele wereld, laat zien dat God goed is voor allen.

Terwijl alle volken Zijn eigendom zijn en Zijn goedheid over allen is, is het bijzonder dat God het volk Israël zo liefheeft.

Waar ter wereld heeft Jahweh zoveel wonderen gedaan als aan Zijn volk dat Hij noemt: “Mijn volk Israël”? Ook hier belijden we dat het Woord van God waar is. Het is belangrijk te geloven dat al Zijn werk waarheidsgetrouw is, omdat de keuzes van de Ene lang niet altijd bij ons in goede aarde vallen.

“Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.”

Het Woord heeft de hemel gemaakt. Met hemel wordt hier het uitspansel bedoeld, zoals ook in het scheppingsverhaal in Genesis lezen. Op de vierde dag worden hemellichamen geschapen, ook weer door het spreken van het Woord.

Jesaja spreekt in hoofdstuk 40 vers 12 tot en met 15 eveneens over de schepping. Daar lezen we de indrukwekkende woorden: “Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een weegschaal, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal.”

“Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op Hem willen toepassen? Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één”, zo lezen we.

We leren uit de aangehaalde Bijbelgedeelten, dat God de soevereine, of autonome, onafhankelijke, zelfstandige Schepper is, die spreekt en het is er, die onvergelijkbaar is, die werkelijk alles wat er geschapen is heeft bepaald.

Ja, met wijsheid en inzicht heeft Hij alles gemaakt, niemand is Hem tot raadsman geweest. Zijn verstand is niet te doorgronden, Hij wordt nooit moe, ziet alles, weet alles, kent alles. Alle sterren zijn door Hem gemaakt en worden bij name geroepen door de grootheid van Zijn sterkte.

Doordat Hij geweldig van kracht is. We zien in de psalm een prachtige verbinding tussen de rechtvaardigheid en de goedheid van de HEERE en de schepping. De schepping getuigt van Zijn goedheid!

Laten we Hem daarom samen met de dichter van de Psalm loven en prijzen met de woorden die we zojuist lazen:

Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten. Loof de HEERE met de harp, zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit. Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar.

 

Muziek

Psalm 33 Zing, als God je lief is

 

 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב