Psalm 24 -7-:  Over Zijn intocht gesproken
27/05/2020

Psalm 24 -7-: Over Zijn intocht gesproken

Passage: Psalm 24

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Intocht van de HEERE

Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

Hef uw hoofden op, o poorten,
en verhef u, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is deze Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in de strijd.

Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela

Psalm 24

Over Zijn intocht gesproken
In de afgelopen dagen hebben we met elkaar bij deze indrukwekkende Psalm gesproken. Ik weet niet wat het met jou gedaan heeft, maar mij heeft het weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Hij komt, of misschien beter gezegd: Hij is komende. Met andere woorden Hij is aan het komen. En als je goed op de tekenen van de tijd let, dan hoor je als het ware Zijn voetstappen al of met andere woorden, dan zien we de ochtend van deze wonderbaardelijk dag reeds gloren.

Inderdaad, ik geef je gelijk als je zegt dat het we nu nog in een stikdonkere nacht leven op deze wereld. Een wereld waar oorlog en wreedheid, honger, dorst, verschrikkelijke ziektes, haat en nijd het voor het zeggen hebben. Een wereld waar en koud en kil is waar het bij wijze van spreken onder het vriespunt is. Een wereld waarin de God van deze eeuw, de grote tegenstander van God het voor het zeggen lijkt te hebben.

Maar laten we ons geen zand in de ogen strooien. In 2 Korinthe 4 vers 4 lezen we:

In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Maar hoewel we in deze stikdonkere tijd leven, er is hoop, hoop voor de volken. Waarom ik dat zo zeker weet. Er is een lichtpuntje op deze wereld, in deze tijd waarin wij leven. Er is een onvervalst lichtpuntje, het is nog klein, maar het wordt steeds groter: Israel! God is Zijn volk aan het verzamelen. Uit alle windstreken van deze wereld komen zij aangevlogen. Niemand, maar dan ook niemand had na die verschrikkelijke tweede wereldoorlog, waarin de tegenstander van God op zo’n verschrikkelijke manier heeft uitgehaald naar Zijn volk om het totaal te vernietigen nog bedacht dat Israel na twee dagen, na twee jaar, als het ware drie jaar na de oorlog uit het stof zou herrijzen. En toch, wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God. En vandaag de dag wanneer we in Irael reizen die we een land van bij wijze van melk en honing en komen duizenden en nog eens duizenden Joden per jaar naar huis. Uit alle windstreken van de aarde. Maar luister goed naar wat Jezus Zelf zegt:

En leert van den vijgenboom deze gelijkenis: Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is.

In deze koude en kille wereld horen en weten we dat de zomer nabij is want God is Zijn volk aan het bijeenroepen voor het grote Feest. Feest met een hoofdletter.

Als we de heel Psalm 24 zo, in profetisch perspectief lezen wat is het dan geweldig.

Bij Zijn komst zal iedereen zien dat de aarde en al wat daarin is van de HEERE God is zal iedereen herkennen en erkennen dat God heilig is, in Zijn Rijk van Vrede zal iedereen bij God komen, omdat ze allemaal rein en zuiver zijn zoals de verzen 3 en 4 beschrijven.

Bij Zijn komen in deze wereld, Zijn rechthebbend bezit, zullen we allemaal zegen en gerechtigheid ontvangen. Zullen wij onbegrensd mogen genieten van Gods aanwezigheid, volgens de verzen 5 en 6

Tot besluit van deze Psalm wil ik een stukje uit Markus 13 met je lezen

Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven.

En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden.

En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.

En leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.

Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn dienaren volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn.

Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg,

opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft.

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב