Psalm 16 -8-:  Over het levenspad gesproken
13/08/2020

Psalm 16 -8-: Over het levenspad gesproken

Passage: Psalm 16

Het hoogste goed

Een gouden kleinood van David.
Bewaar mij, o God,

want ik heb tot U de toevlucht genomen.
Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;
mijn goedheid is niet voor U,

maar voor de heiligen die op de aarde zijn,
en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven;
ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit

en neem de namen ervan niet op mijn lippen.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.

De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,
ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Psalm 16 -8-

Over je nieren gesproken
Vandaag staan we stil bij de laatste verzen van de Psalm, waar we lezen:

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Met name vers 10 zijn best wel lastige woorden om te begrijpen. Maar wanneer we zien op de Messiaanse inhoud van deze Psalm, namelijk dat deze Psalm ook spreekt over de Messias, dan zien we dat deze woorden als profetie helemaal vervuld zijn. Dit zagen de vertalers van de Psalm natuurlijk ook toen zij ‘Uw Heilige’ met een hoofdletter schreven. De Heere Jezus, Yehoshua, is in het graf niet verlaten en heeft geen ontbinding gezien.

Het woord voor ‘graf’ is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘sjeool’. Het is de plaats waar de doden verblijven. Meestal neemt men aan dat hier zowel de rechtvaardigen als de goddelozen verblijven na de dood.

Sommige uitleggers zien sjeool daarom als de plaats waar het lichaam heengaat, namelijk het graf. Maar er zijn sterke redenen om aan te nemen dat alleen de mensen die onder Gods oordeel liggen naar sjeool gaan. Hetzelfde geldt voor ‘de put’ waarvan we lezen in Psalm 30 vers 10:

Wat voor winst is er in mijn bloed,
in mijn neerdalen in het graf?
Zal het stof U loven?
Zal dat Uw trouw verkondigen?

Deze uitleg wordt versterkt in deze psalm: David komt niet terecht in die negatieve plaats, waar de goddelozen thuis horen.  De Heere God zal niet toelaten dat zijn vertrouweling ‘in de put’ terecht komt. Hoewel het woord ‘vertrouweling’ in zijn algemeenheid betrekking heeft op de vrome Israëlieten heeft hert hier speciaal betrekking op David en zijn nageslacht vanwege Gods toezegging in 2 Samuel 7 vers 15 en volgend:

Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.

De HEERE laat David zien hoe hij moet wandelen op zijn levensweg, of met andere woorden op de weg ten leven in het daarop volgende vers.

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

In overvloed van blijdschap, in Gods aanwezigheid, in een gelukkige pel, aan zijn zegenende rechterhand, niet voor even, maar voor altijd.
Inderdaad is dat de beste plek die je je ook als gelovige van deze tijd maar kunt wensen. Altijd heel dicht bij Hem te leven, hand in hand met Hem. Altijd. Wat zijn we dan soms van die domme mensen, dat we elke keer weer van Hem dreigen af te dwalen. Onze eigen wegen willen gaan. Maar altijd is er weer een weg terug mogelijk.

In de verzen die we gelezen hebben worden  ‘een negatieve dood’ en een gelukkig vreugdevol leven tegenover elkaar gezet. Voor ons is dit een vreemde tegenstelling en het is begrijpelijk dat deze slotverzen vaak uitgelegd zijn als ‘redding van de dood’ of ‘eeuwig leven’. Maar we moeten ook, of misschien juist wel beseffen een leven in Gods gunst ook betekent dat de gelovige Israeliet de dood niet hoefde te vrezen, omdat God ook daar nabij zou zijn.

Maar dat geld niet alleen de Israeliet, maar is ook in de dagen waarin wij leven voluit van toepassing. Ook voor jou en voor mij wanneer we ons leven in Zijn hand gelegd hebben.

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren Chris Tomlin: Is He worthy/ Is hij het waard?

Voel je dat de wereld kapot is?
Voel je de schaduwen dieper worden?
Maar weet je dat al het donker het licht er niet van weerhoudt om erdoor te komen?
Zou je willen dat je alles nieuw gemaakt kon zien?
Zucht de hele schepping?
Komt er een nieuwe creatie?
Is de heerlijkheid van de Heer het licht in ons midden?
Is het goed dat we ons hieraan herinneren?
Is iemand het waard?
Kan iemand het zegel verbreken en de boekrol openen?
De leeuw van Juda die het graf veroverde
Hij is Davids wortel en het Lam dat stierf om de slaaf los te kopen
Is hij waardig? Is hij waardig?
Van alle zegen en eer en glorie
Is Hij dit waardig?
Hij is waardig
Houdt de Vader echt van ons?
Hij houdt echt van o ns.
Beweegt de Geest onder ons?
De Geest van God beweegt echt onder ons.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב