Psalm 22 -1-:  Over een God die afwezig leek en toch nabij is gesproken
14/08/2020

Psalm 22 -1-: Over een God die afwezig leek en toch nabij is gesproken

Passage: Psalm 22

Gebed in aanvechting

Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’.

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?

Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,
en 's nachts, maar ik vind geen stilte.

Maar U bent heilig,
U troont op de lofzangen van Israël.

Op U hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.

Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered,
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.

Maar ik ben een worm en geen man,
een smaad van mensen en veracht door het volk.

Allen die mij zien, bespotten mij;
zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen:

Hij heeft zijn zaak op de HEERE gewenteld – laat Die hem bevrijden!
Laat Die hem redden, als Hij hem genegen is.

U bent het toch Die mij uit de buik hebt getrokken,
Die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag.

Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af,
vanaf de moederschoot bent U mijn God.

Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij;
er is immers geen helper.

Vele stieren hebben mij omringd,
sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld.

Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd
als een verscheurende en brullende leeuw.

Als water ben ik uitgestort,
ontwricht zijn al mijn beenderen;
mijn hart is als was,
het is gesmolten diep in mijn binnenste.

Mijn kracht is verdroogd als een potscherf,
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte;

U legt mij in het stof van de dood,
Want honden hebben mij omsingeld,
een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven;
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord.

Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen;
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij.

Zij verdelen mijn kleding onder elkaar
en werpen het lot om mijn gewaad.

Maar U, HEERE, blijf niet ver weg;
mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp.

Red mijn ziel van het zwaard,
mijn eenzame ziel van het geweld van de hond.

Verlos mij uit de muil van de leeuw
en van de hoorns van de wilde ossen.
Ja, U hebt mij verhoord.

Ik Uw Naam mijn broeders vertellen,
in het midden van de gemeente zal ik U loven.

U die de HEERE vreest, loof Hem;
alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem;
wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen van Israël.

Want Hij heeft de ellendige in zijn ellende
niet veracht en niet verafschuwd;
Hij heeft Zijn aangezicht niet voor hem verborgen,
maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep.

Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente,
mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen.

De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden;
wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven.
Uw hart zal voor eeuwig leven.

Alle einden der aarde
zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:
alle geslachten van de heidenvolken
zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen.

Want het koningschap is van de HEERE,
Hij heerst over de heidenvolken.

Alle groten groten der aarde
zullen eten en zich neerbuigen.

Allen die in het stof neerdalen
en hun ziel niet in het leven kunnen behouden,
zullen voor Zijn aangezicht neerbukken.

Het nageslacht zal Hem dienen,
en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.

Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen
aan het volk dat geboren zal worden,
want Hij heeft het gedaan.

Psalm 22 -1-

Over een God die afwezig leek en toch nabij is gesproken
In de afgelopen periode hebben we met elkaar nagedacht over de psalmen 2, 8 en 16, de eerste Messiaanse psalmen.

Als Jezus de beloofde Messias is, hoe is zijn komst dan voorzegt in het eerste testament? Welke psalmen getuigen van Hem? Het woord ‘Messias’, dat ‘gezalfde’ betekent, wordt in het eerste testament hoofdzakelijk gebruikt als aanduiding van de gezalfde koning.

Vandaag willen we met Psalm 22 een begin maken.

Uit deze psalm wordt duidelijk dat God luistert naar de roep en de kreet van mensen die lijden. Ook wordt algemeen erkend, dat deze Psalm in het bijzonder naar Christus verwijst. Deze Psalm verwoord namelijk als geen andere het lijden van Jezus de Messias en wordt daarom ook vanouds de lijdenspsalm genoemd. Het is een profetische Psalm over het plaatsvervangend lijden en sterven van de Messias.

Wij kunnen deze psalm niet lezen zonder te denken aan het plaatsvervangend sterven van de Messias aan het kruis van Golgotha.

De voorzegging of profetie  is heel precies. En we meten bedenken dat het duizend jaar vóór de kruisiging werd opgeschreven, zodat dat er geen sprake kan zijn van opzet of bedrog.

Wie had kunnen bevroeden dat soldaten een lot zouden werpen voor de kleding van de Messias? Dit was een Romeinse gebruik: bij een kruisiging verdeelden soldaten de kledingstukken van de veroordeelde man onder elkaar door te loten.

De psalm beschrijft deze en andere details van de kruisiging zeer nauwkeurig en dat duizend jaar voordat de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvond!

Het is daarom nog indrukwekkender dat de kruisdood pas zeshonderd jaar nadat David deze psalm schreef en ongeveer vierhonderd jaar voor de dood van Christus, werd uitgevonden. David wist dus helemaal niet van het bestaan van een kruisdood en dan toch zulke specifieke verwijzingen… Daar kan alleen maar de hand van een machtige Architect van dit boek achter zitten

In Psalm 22 lezen we zeven verwijzingen naar de situatie rond de dood van Jezus. Zeven is het getal van de compleetheid en totaliteit, het getal van de volheid. In de joodse traditie wordt het woord voor volheid (soba) gelijkgesteld met 7 (sjeba). Zo is de 7-voudige vergelding van Kaïns dood, een totale voldoening. Wat een diepe symboliek schuilt hierin!

Jezus/Yeshosua besefte helemaal wat er in Psalm 22 staat geschreven. Al toen Hij twaalf jaar was, verwonderden de schriftgeleerden zich over Zijn kennis en inzicht. Hij wist wat Hem te wachten stond, voordat Hij aan het kruis werd genageld. Hij wist dat Hij intens zou gaan lijden, lichamelijk en geestelijk. Geen pijn zo diep als verlaten door de HEERE God. Desondanks heeft Hij volbracht wat David beschreef in Psalm 22.

In de psalm ligt een geheim dat heenwijst naar de Ene, die al onze vragen en benauwdheden tot op de bodem doorleefd heeft, dieper dan wij ooit zouden kunnen. In het duister van Golgota riep de Zoon met luider stem tot de vader: 'Eli, Eli, lama sabachtani?' Dat is: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?' (Matt. 27:46).

Met dit woord uit Psalm 22 heeft Jezus Christus al onze waaroms tot de Zijne gemaakt. In de Godverlatenheid aan het kruis komt Gods diepste bedoelen openbaar: zijn heilige liefde voor mensen die zich al in het paradijs voor Hem verborgen. Jezus/Yehoshua werd verlaten opdat wij nimmermeer verlaten zouden worden. Wie in het geloof daarbij schuilt, weet met de dichter van Psalm 9: 'Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Here (vs. 11).

Er is een deel van deze profetie is nog niet vervuld. "Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de HEER gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de HEER, hij heerst over de volken."

Dit zal geschieden bij Jezus' terugkomst. Bij Zijn eerste komst werd Hij verworpen door mensen, maar bij Zijn tweede komst zal Hij als 'Koning der koningen en Heere der heren' de Koning en Rechter zijn, voor wie alle mensen hun knie zullen buigen.

Als dat geen zegen is.

We gaan een lied draaien van Ray Boltz: Never lost

Ze zagen de wolken aan de horizon
Niemand leek zich zorgen te maken
Jezus zei dat ze het water moesten oversteken
Nu sliep Hij in het achterschip
Snel als de flits van zomerbliksem
Gevangen op een zee van beukende golven
Hem wakker maken en huilen: Red ons!
Ze hoefden niet bang te zijn

Nooit verloren
Hij weet waar je heen gaat
Nooit verloren
Ook al waait het
En er kunnen wat stormachtige zeeën zijn
Hij zegt dat je moet oversteken
Maar met Jezus aan uw zijde
Je bent nooit verdwaald

Vroeger stonden we op om de ochtend tegemoet te treden
Alsof het gewoon een andere dag was
Maar nu weten we dat zonder waarschuwing
Hoe snel kan alles veranderen
Het is alsof we in een deuropening staan
En wat erachter ligt, kunnen we niet zien
Als we het volgende moment ingaan
Of in de eeuwigheid

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב