Psalm 119 vers 69 – 72:  Over verdrukking gesproken
05/03/2020

Psalm 119 vers 69 – 72: Over verdrukking gesproken

Passage: Psalm 119: 69 – 72

Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd,
maar ík neem Uw bevelen met heel mijn hart in acht.

Hun hart is zo ongevoelig als vet,
maar ík verblijd mij in Uw wet.

Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest,
opdat ik Uw verordeningen zou leren.

De wet uit Uw mond is mij beter
dan duizenden stukken goud of zilver.

Psalm 119 vers 69 – 72

Over verdrukking gesproken
Het vers dat vanmorgen bij mij blijft hangen is het 71e:

Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest…

Tsja, niet echt een lekker onderwerp denk je misschien voor aan het begin van de dag. Want wie kijkt er naar verdrukking uit, niemand toch zeker? Maar stop nog niet met luisteren, want we eindigen ook vandaag niet in de mineur.

Want de dichter van de Psalm is er van overtuigd dat het goed voor hem geweest is, want de verdrukking heeft hem bij Gods Woord, Gods verordeningen gebracht.

Tsja, mensen zeggen weleens dat nood leert bidden. En in zekere zin is dat natuurlijk ook waar. Wanneer je in moeilijke situaties terecht komt, je wordt met een plotselinge ziekte geconfronteerd heeft dat veelal effect op het gebedsleven.

Verdrukking… Ik moet denken aan die duizenden en duizenden mensen die elke dag weer verdrukt worden door regimes die het niet toestaan dat we in de Heere Jezus geloven. Mensen die gemarteld worden, in gevangenissen moeten zitten, geslagen en soms wel gedood worden. De beelden van de 18 mensen die onthoofd werden aan de rand van het strand en de wereld overgingen staan op mijn netvlies gebrand. Verschrikkelijk…

In Job 31:29 lezen we woorden van gelijke strekking zoals we die gelezen hebben in de Psalm van vanmorgen:

Zo ik verblijd ben geweest in de verdrukking mijns haters

En ook de Heere Jezus sprak over verdrukking. Sommige mensen zijn veel met de eindtijd bezig en vragen zich ook af in welke tijd wij leven in het licht van Gods kalender. Luister eens mee en houd daarbij in gedachten dat wij in een tijd leven waarin de christenvervolging nog nooit zo intensief is geweest als in de dagen waarin wij leven. Luister mee wat Jezus daarover te zeggen heeft in Mattheus 24:

Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om Mijns Naams wil. (…) Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. (…) En terstond na de verdrukking in die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

Tsja, zelf denk ik dat we in een profetische tijd leven Een tijd waarin de profetieën worden vervuld.

Ik weet natuurlijk niet hoe het jou vergaat, maar eerlijk gezegd denk ik dat wij de verdrukking in het Westen van Europa niet zo zeer aan het lijf ervaren. Wij, christenen van het westen mogen en kunnen in alle vrede de Heere, de God van Israël dienen. Er wordt, om het zo eens te zeggen ons geen stro breed in de weg gelegd.

Maar misschien heeft de tegenstander voor ons wel een heel andere tactiek gekozen om ons bij de Heere weg te houden: De tactiek van de afleiding. En dan denk ik in het bijzonder aan de beeldcultuur. Met de jaren ’60 van de vorige eeuw kwam de televisie in huis en onderzoek heeft uitgewezen dat sinds die tijd er sprake is van kerkverlating. Hoe onvoorstelbaar veel mensen zitten verkleefd aan hun scherm, schermen in allerlei maatvoeringen. Voor heel groot in de woonkamer, via een wat kleiner beeld in de slaapkamer tot nog wat kleiner in hun broekzak of handtas…

Zo zien we maar weer dat verdrukking en verleiding vele gezichten heeft. Veelal zien we bij de mensen die in landen wonen waarin sprake is van christenvervolging zij zich daardoor niet laten afdrijven van de HEERE, maar juist vastklampen aan Hem.

Ik moet denken aan de woorden van Paulus in Romeinen 5:

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.

Weet je, ik ken je niet, en ik ken de omstandigheden waarin je op dit moment leeft niet. En misschien, en dat hoop ik, gaat het je op dit moment in je leven gewoon goed. Dat wens ik je ook van harte toe. En geniet daarvan. Dat mag ook zegt de schrijver van het boek Prediker: Geniet van al het goede dat de Heere God je geeft.

Maar het kan ook zo maar zijn dat je in een moeilijke periode van je leven zit. Misschien plotseling werkeloos geworden bent, of dat je een ernstig bericht van de arts ontvangen hebt, of dat het je financieel allemaal vreselijk tegen zit of dat de verhoudingen in het gezin of huwelijk scheefgegroeid zijn of…

Dan wil ik je aanraden om gewoon maar eens bij de Heere God op consult te gaan. Leg al je pijn, je moeite, je twijfels, je verdriet, je boosheid of misschien is het pikke donker in je leven, maar in de handen van de Heere God. Op die plek zul je de dichter van de Psalm ook ontmoeten: Hij heeft daar op die plek Gods verordeningen geleerd zegt hij.

En Romeinen 12 leer jou en mij:

Verblijd je in de hoop. Weest geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.

En luister maar eens naar Paulus, de ervaringsdeskundige op het gebied van verdrukking, moeite, verdriet en allerlei ellende die hem overkomen is. Hij heeft woorden van hoop, als je hopeloos bent in 2 Kor. 1:4:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.

Zie je? We eindigen vandaag niet in de mineur. Want er is hoop in het Woord van God. Altijd vraag je? Ja inderdaad: Altijd, want Hij is onze hoop!


 

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב