Psalm 114: Over Israels uittocht gesproken
12/12/2019

Psalm 114: Over Israels uittocht gesproken

Passage: Psalm 114

Toen Israël uit Egypte trok,
het huis van Jakob uit een volk met een vreemde taal,

werd Juda Zijn heiligdom,
Israël Zijn koninklijk bezit.114:2 koninklijk bezit - Letterlijk: heerschappijen.

De zee zag het en vluchtte,
de Jordaan deinsde achteruit,

de bergen sprongen op als rammen,
de heuvels als lammeren.

Wat was er, zee, dat u vluchtte,
Jordaan, dat u achteruit deinsde?

Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen,
en u, heuvels, als lammeren?

Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere,
voor het aangezicht van de God van Jakob

Die de rots veranderde in een waterplas,
hard gesteente in een waterbron.

een waterplas,
hard gesteente in een waterbron.

Psalm 114

Ook Psalm 114 is evenals Psalm 113 een korte Psalm maar met een grote inhoud. Psalm 114 maakt deel uit van de Hallel-psalmen. De Psalmen 113 tot en met 118. De Psalm die onder andere gereciteerd of gezongen wordt tijds de Pascha-viering. Realiseer je je dat deze Psalm die door de Heere Jezus samen met Zijn discipelen gezonden werd.

We denken dan aan de eerste Pascha bij de uittocht uit Egypte. En weet je, wat zo geweldig is bij de Pascha-viering in het joodse gezin? Dat het kind centraal staat. De sederavond is een hoogte punt in de opvoeding van het joodse kind.

Dit belangrijke feest van Israël wil een sfeer scheppen in het joodse gezin die de kinderen zal bijblijven als een bijzonder gebeurtenis. Want een kind kan het leren: je één maken met een gebeuren dat geschied is, namelijk de uittocht uit Egypte.

Het feest van Pascha is een vraag en antwoordspel tussen de vader en het kind. In Exodus 12 vers 26 lezen we de vraag van het kind:

Waarin is deze avond anders dan de andere avonden?

Dan verteld de vader van het gezin de hagada-vertelling: dat elke generatie zich moet beschouwen alsof men zelf uit Egypte uittrok.
Want er is gezegd en dat lezen we in Exodus 13 vers 8:

En op die dag zult gij uw zoon uitleggen: dit is ter wille van wat de Heere mij heeft gedaan bij mijn uittocht uit Egypte.

In Psalm 114 wordt het hele scheppingsgebeuren erbij betrokken. Ook de Psalmdichter maakt zich één met dat grote gebeuren dat gebeurd is. Van de uittocht uit Egypte tot de uiteindelijke uittocht uit de volkeren. De wederaanneming van Israël. De meeste vertalingen vertalen het als een stuk historie, in verleden tijd.

Maar let op: De eerste 4 verzen staan in de verleden tijd, want de uittocht uit Egypte is gebeurd. Logisch zeggen we dan, de uittocht is immers verleden tijd! Maar Hebreeuws gedacht betekent het veel meer: het gebeurde is geschied… en dan begint het pas, het gaat door in het heden en toekomst.

Daarom gaat de schrijver van de psalm in vers 5 over in de tegenwoordige tijd. Hij maakt zich één met wat toen gebeurde bij de uittocht uit Egypte. Hij is er als het ware zélf bij betrokken. Ook de natuur is er bij betrokken. Kijk maar in vers 5 en 6.

Wat was er, zee, dat u vluchtte,
Jordaan, dat u achteruit deinsde?

Wat was er, bergen, dat u opsprong als rammen,
en u, heuvels, als lammeren?

In de laatste verzen van Ps.114 worden de machten van deze wereldorde openlijk tentoongesteld.

Tenslotte lezen we vers 8:

…die de rots veranderde in een waterplas, de keisteen in een waterbron.

Zelfs het stenen hart van Israël, zo hard als een keisteen, wordt veranderd in een hart van vlees, in een bron van levend water. Voor de toekomende aioon, de komende eeuw, de grote uittocht uit de volkeren, wordt Israël bijeenvergaderd uit alle volken.

Dat betekent: leven uit de doden!

Dan zal Christus opnieuw van de vrucht van de wijnstok drinken, het is de vervulling van het Pascha. De uittocht uit de volken zal de grote intocht zijn in het beloofde Land. Wat een geweldige toekomst voor Israël.

Muziek
Gods volk wordt uitgeleid

Tekst
Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv’len juichen rondom haar.
Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem.
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem.
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem.
En wij gaan vrolijk voort.

Jesaja 55: 12.
Oorsp. titel: Trees of the field.
Muziek: Stuart Dauerman.
© Lillenas Pub. Co. / Universal Songs.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב