Parashat Ki Tavo
28/08/2021

Parashat Ki Tavo

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Wanneer gij komt in het land dat bij de verbondssluiting aan Abraham beloofd is, dan zult gij van al de vruchten van het land, de eerstelingen en de tienden brengen aan de HEERE en Zijn huis. Je zult op Zijn vastgestelde tijden voor Zijn aangezicht komen en je dankbaarheid voor het verbond en Zijn trouw onder woorden brengen. Je zult getrouw zijn en een stenen altaar oprichten op de berg Ebal en de voorschriften van het verbond, de tien woorden, op de ongehouwen stenen van het altaar schrijven. Je zult de zegeningen vanaf de berg Gerizim uitspreken en vanaf de Ebal de vloeken die onlosmakelijk bij het verbond horen.

We lezen hoe het verderf over het volk zal komen als zij de geboden niet zouden gehoorzamen.

Deuter.28:59 – 61  “dan zal de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten. Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u brengen, zodat zij aan u kleven. Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de HERE over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt. Met weinigen zult gij overblijven.”

In de paralleltekst staat het er zo: Leviticus 26: 25. Want Ik zal een zwaard over u brengen, dat de wraak van het verbond wreken zal, zodat gij in uw steden vergaderd zult worden; dan zal Ik besmettelijke ziekte in het midden van u zenden, en gij zult in de hand van de vijand overgegeven worden en Ik zal de staf van het brood breken.

Op andere plaatsen staat dat dan de hitte van Zijn toorn het veld en het woud in brand zal zetten. We zien het voor onze ogen gebeuren. Echter de HEERE belooft onder ede het volgende: Deuter.32:43 Jubelt, gij natiën, om Zijn volk, want Hij wreekt het bloed van zijn knechten, Hij oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk.

Hij zal gronden vinden, in de Rots van hun heil, om Zijn volk te richten, te verzoenen en de volken rechtmatig te oordelen in de dag van Zijn verbolgenheid, de dag van JHVH. Hij zal in de laatste der dagen richten opdat er nog tot behoud zouden komen. Als de verderver zelf verdorven is, de verwoester door de HEERE verwoest is, dan zal Hij opnieuw Zijn Geest uitstorten over Zijn volk. Dat zal zijn “leven uit de doden”.

Robert Berns

   

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב