Over schapen gesproken -1-
14/07/2021

Over schapen gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 95 vers 1 tot en met 7a
Loof de HEERE en wees Hem gehoorzaam

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.

Want de HEERE is een groot G’d,
ja, een groot Koning boven alle G’den.

In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.

Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd.

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Want Hij is onze G’d
en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand.

Over schapen gesproken -1-
Hoe veilig is het beeld dat ons werd geschilderd tijdens de zondagsschoollessen om een schaapje te mogen zijn van de Heere Jezus, onze goede Herder. We zongen (en zingen) ‘Jezus is de goede Herder... brengt mij veilig naar de stal!´ Is dit beeld echter wel in overeenstemming met G’ds Woord?

Gaat het hier inderdaad wel over Zijn Gemeente als een ´schaapskudde´ die geleid wordt door de Herder? U vermoedt misschien het antwoord al: nee. Dat beeld wordt namelijk gebruikt voor de verhouding tussen G’d en Israël. Dat zien we ook terug in Psalm 95.

Ons uitgangspunt is: de hele Schrift is wel voor ons, maar gaat niet altijd over ons. In ongeveer 80% van de bijbel hebben de woorden betrekking op het volk Israel. Dus is het belangrijk om goed onderscheidend je Bijbel zodat we zorgvuldig toepassingen maken van gedeelten die niet in de eerste plaats over ‘ons’ gaan. We hebben daar als kerk al veel te veel fouten mee gemaakt in de vervangingstheologie door beloften die voor Israel waren zomaar op ons van toepassing te laten zijn.

In de Bijbel gaat het niet in de eerste plaats om ons of om Israël, maar om G’d die Zich bekendgemaakt heeft in de Heere Jezus Christus/Jeshua haMassiach. Denk daarbij ook aan wat Jezus de twee Emmaüsgangers leerde: “Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem (geschreven) was” (Luk. 24:27).  Dit uitgangspunt geldt ook bij het lezen van Psalm 95.

Je zou bij deze Psalm de vraag kunnen stellen: Wat kunnen we leren over G’d die Zich in de Messias heeft bekendgemaakt? Het antwoord vinden we in de voorgaande verzen. Als G’d is Hij goed, als Schepper is Hij genadig en als Herder is Hij trouw. De eigenschappen: goed, genadig en trouw horen ook bij de Messias.

Psalm 95 de eerste van de groep van de psalmen 95-100 staat in het vierde psalmenboek. Alle psalmen samen vormen vijf boeken die overeenkomen met de eerste vijf boeken van de Bijbel, van Genesis tot Deuteronomium. Het vierde psalmenboek komt overeen met het boek Numeri, dat in de oorspronkelijke tekst het boek is van de wildernis, de woestijn.

In Numeri is Israël op weg naar het beloofde land, zoals in de toekomst Israël het land mag gaan bewonen en de Heere aanbidden in de tempel. Wij worden in de bijbel talloze keren aangespoord daar naar uit te kijken. Want zij zijn G’ds volk zijn Ammi: mijn volk.

Dit volk vormt één kudde; het volk van Zijn weide, de schapen van Zijn hand (Ps. 95:7).
Adonai ontfermt Zich over Zijn volk, omdat ze Hem aanroepen in hun benauwdheid, Hij is de ene Herder, de Messias, de Zoon van David, die heel binnenkort Zich als Koning zal openbaren.

Hij zal hen weiden. Hij is hun Herder zijn en ook hun Koning. Zoals David eens een herder was en koning werd, zo zal de Messias hun Herder/Koning zijn.

Ezechiël 34 wordt dan vervuld. We kunnen dat verbinden met Psalm 95:

Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen.

Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen.

Dan zullen ze weten dat Ik, de HEERE, hun G’d, met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.

En u, Mijn schapen, schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben uw G’d, spreekt de Heere HEERE.

Als dat geen zegen is.

De volgende keer hopen we hier verder over na te denken.

Vanmorgen heb ik gekozen voor een uitvoering van Psalm 23, die eveneens spreekt over Adonai als de Herder. Het wordt gezongen door de Israelische zangeres Elihana Elia.

DELEN

[Sassy_Social_Share]

#0062 Psalm 95 -7- 2021-07-14

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב