Over het Leven met Hem gesproken
22/04/2021

Over het Leven met Hem gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vanmorgen wil ik met u nadenken over de woorden die we lezen in Jozua 1 vers 1 -10. Het is de geschiedenis waar het volk voor de Jordaan staat en op het punt staat het beloofde land binnen te trekken. Het is het moment waarin het volk van Israel als het ware voor hun doop in de Jordaan staan en het nieuwe leven zal ontvangen na een verschrikkelijk lange reis door de woestijn. Het is als het ware de geschiedenis van de wedergeboorte van het volk Israel. En dan lezen we de eerste woorden van Jozua, de naamgenoot van Yeshua, de volgende woorden tot het volk richten, maar in indirecte zin ook tot jou en mij, want zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 11: En deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn: We gaan lezen in Jozua 1:

1 Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei:

2 Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.

3 Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb.

4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn.

5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.

6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.

7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.

8 Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Een heel belangrijke voorwaarde als je het beste wilt van God, is...Gods Woord overdenken. Vul je gedachten met het Woord van God.

Jozua zegt:
Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

En dan lees ik er maar bij, Deuteronomium 6 vers 5 tot en met 8:

Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

6Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

7U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

8U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

9U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Jozua zegt: Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat.

Het heeft dus betrekking op onze woorden, gedachten en handelen.

Denk Gods Woord, spreek Gods Woord en leef Gods Woord.

Als dat geen zegen is.

Zullen we bidden?

Vader, dank U wel dat U Uw Woord gegeven hebt. Leer het ons meer en meer te koesteren, te overdenken, het te spreken en ernaar te leven. Leer ons hierin gewillig te zijn, maak ons tot een kanaal van Uw zegen o Heer. Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב