Over Psalm 90 gesproken
03/05/2021

Over Psalm 90 gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vandaag en de komende periode wil ik met u nadenken aan de hand van Psalm 90. De reden daarvan is dat ik denk dat we in een bijzondere tijd leven. In een tijd waarin ik mij in toenemende mate realiseer dat we hier geen blijvende stad hebben.

Nu kan dat natuurlijk met mijn leeftijd te maken hebben, ik ben inmiddels 63 jaar. Maar ik denk dat het versterkt wordt dat het versterkt wordt door de tijd waarin wij leven. Een tijd van verwarring. Verwarring over de toekomst. Verwarring over het verschrikkelijke virus dat wereldwijd over de aarde inmiddels honderd duizenden mensen fataal is geworden.

Mensen, ook jonge, gezonde mensen, die bij duizenden ineens zomaar sterven. Verwarring in de kerk, waarin we naar antwoorden zoeken: de een gelooft dat we als mensheid in een verschrikkelijk complot terecht gekomen zijn, de ander ziet dat helemaal niet.

De een ziet het vaccin als een gave van G’d, de ander als een list van de tegenstander en velen wachten nog even af om te zien wat het vaccin op langere termijn doet. Ik zie om mij heen en ervaar zelf dat wanneer je niet uitkijkt elkaar daarop aanziet. Het vaccin brengt, hoe we het ook zien een tweesplitsing in kerk en samenleving. Gevaccineerden krijgen stukje bij beetje hun vrijheid terug. Zij die niet gevaccineerd zijn, worden buitengesloten.

Regeringen tobben over maatregelen, zoeken naar waarheid of verliezen zich in leugens. Het in vertrouwen met elkaar optrekken blijkt ook in regeringskringen niet alleen in Nederland, maar ook in Israel, maar ook in zoveel andere landen niet vanzelfsprekend.
En in het voor heen christelijke Nederland leven we met een regering die het bij wijze van spreken ‘kosher’ vindt dat vrouwen zich zonder enige bedenktijd door artsen tussen aanhalingstekens, laten aborteren, met andere woorden kinderen, die de G’d van het leven geschonken heeft,  in stukken zagen, en opofferen aan de Moloch en het zogenaamde zelfbeschikkingsrecht van de vrouw.

Lieve luisteraars, we leven in de dagen van Noach. Ik ben van nature geen somber mens, maar wanneer ik deze dingen onverdenk, dan hebben we geen tijd te verliezen met theologische en theoretische bespiegelingen over de dingen die ons als volgelingen van de G’d van Israel scheiden, maar wat ons bindt en wat past in de tijd waarin wij leven: Zijn komst die aanstaande is. Maranatha!

De apostel Paulus gebruikt dit woord aan het einde van zijn Eerste brief aan de Korintiërs (1 Korintiërs 16:22) als een afscheidsgroet: Als iemand de Heere Jezus Christus Yeshua haMassiach, niet liefheeft, laat die vervloekt zijn. Maranatha!

De meest waarschijnlijke betekenis van maranata is "Onze Heer, Kom!", maar ook "Onze Heer is gekomen" en "Onze Heer zal komen" behoren tot de mogelijke betekenissen.

Vandaag wil ik een start maken met het overdenken van deze Psalm aan de hand van de Joodse uitleg en lees ik een gedeelte uit de Psalm zoals zij die lezen:

De eeuwige G’d en de vergankelijke mens

1Een gebed van Mozes, de man G’ds.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.

2Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U G’d.

3U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.

4Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.

5U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:

6in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.

7Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.

8U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.

9Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.

10De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk (Letterlijk: bij krachten) zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

11Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

12Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

13Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.

14Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

15Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.

16Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.

17De lieflijkheid van de Heere, onze G’d, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

Een gebed van Mozes, de man van G'd. O Heer, U bent van generatie op generatie onze woonplaats geweest. Voordat de bergen werden geboren, en U bracht de aarde en de bewoonde wereld voort, en van eeuwig tot eeuwig bent U G'd. U brengt de mens tot het verpletterende punt en U zegt: "Keer terug, o mensenkinderen." Duizend jaar zijn in Uw ogen als gisteren, die voorbijging, en een wacht in de nacht.

 

Verzadig ons 's morgens met Uw liefderijke goedheid, en laat ons lof zingen en blij zijn met al onze dagen. Laat ons ons verheugen volgens de dagen dat U ons hebt gekweld, de jaren dat we het kwaad hebben gezien. Mogen Uw werken verschijnen aan Uw dienstknechten en Uw schoonheid aan hun zonen. En moge de heerlijkheid van de Heer, onze G'd, op ons zijn, en het werk van onze handen voor ons bevestigen, en het werk van onze handen het bevestigen.

Rabbi Yitzchok Rubin zegt over deze Psalm het volgende
Wetenschappelijk is aangetoond dat er een verminderd risico is op de ziekte van Alzheimer als men het brein steeds weer nieuwe dingen leert. Dit bewijst, volgens Rabbi Rubin, wat Tora-wijzen al eeuwen zeggen, namelijk dat Torastudie belangrijk is voor het geestelijk welzijn van de mens. Een Jood moet zijn hele leven de Tora blijven bestuderen. G'd prikkelt Joden om henzelf te veroordelen en te bekeren van onwaardige daden. En dan eg ik er maar bij dat dit niet alleen van toepassing is op Joden, maar eveneens op de hele mensheid.

Het tonen van berouw is één van de moeilijkste dingen om te doen, volgens de Tora. Verandering vergt moed. Daardoor groeien Joden geestelijk gezien. Zonder groeipijnen is er geen groei.

Psalm 90 is het eerste hoofdstuk van het vierde boek van de Psalmen. Deze en de tien opeenvolgende hoofdstukken zijn door Mozes samengesteld. Volgens Rashi komen de Psalmen 90 toe en met 101, elf dus in totaal, overeen met de elf zegeningen die hij aan de elf stammen heeft gegeven, zoals te lezen valt in Deuteronomium. Psalm 90 heeft betrekking op de tesjoeva (het berouw) van de stam van Ruben, de oudste zoon van Jacob.

Ruben had berouw van de verkoop van zijn broer Jozef. Zijn volledige berouw is hiermee de eerste die in de wereld werd geïntroduceerd. Hij deed berouw over een zonde waarvan hij eerder dacht dat hij een moreel goede daad had gedaan. Dit is de moeilijkste vorm van berouw en kost veel kracht en oefening.

Mozes begint deze Psalm met de belangrijkste realiteit van het bestaan van de mens, namelijk dat G'd onze woonplaats is in elke generatie, in alle tijden en op alle plaatsen. Zonder band met G'd zijn mensen tot de meest verschrikkelijke dingen in staat. Daarom roept G'd de mens constant om naar Hem terug te keren c.q. berouw te tonen.

Omdat G'd boven de tijd staat kan Hij de mens waarschuwen voordat deze gaat falen. Door een persoonlijke band met Hem aan te gaan kan de mens geestelijke ondergang voorkomen en blijft hij op het goede pad. Mozes zegt dat mensen verstandig met hun tijd moeten omgaan.

En zo is het, ook vandaag de dag worden we opgeroepen om verstandig met onze tijd om te gaan. Worden we opgeroepen om te wandelen met Hem, zoals Henoch en Mozes. Ga je weg met G’d en Hij zal met je zijn.

Als dat geen zegen is.

Deze keer heb ik gekozen voor het lied: Ga met G’d en Hij zal met je zijn. Gezongen door Sela en onder andere Kees Kraajenoord tijdens een Nederland zingt dag. Ik wil dit lied als een soort zegen ook aan je meegeven vandaag: Ga met G’d en Hij zal met je zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=KRLuDtUqVxU

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב