Over het dilemma van een wrekende God gesproken -3-
28/06/2021

Over het dilemma van een wrekende God gesproken -3-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 94

De HEERE is een veilige vesting

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoelang zullen de goddelozen, HEERE,
hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,

hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken?
Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?

HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen

en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet.

Let op, onverstandigen onder het volk;
dwazen, wanneer zult u verstandig worden?

Zou Hij Die het oor plant, niet horen?
Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?

Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen,
Hij Die de mens kennis bijbrengt?

De HEERE kent de gedachten van de mens:
vluchtig zijn ze.

Welzalig de man die U bestraft, HEERE,
en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil,
totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn,
alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.

Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?
Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Als de HEERE niet mijn Helper was geweest,
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan,
die onheil sticht bij verordening?

Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige,
onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren,
Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen,
de HEERE, onze God, zal hen ombrengen.

Over het dilemma van een wrekende God gesproken -3-
We maken weer een vervolg met dit onderwerp en we hebben eerder gezien dat het van belang is om vast te stellen dat Psalm 94 in de eerste plaats iets zegt over de schrijver, geinspireert door G’d Zelf, laten we dat niet vergeten. Het Zijn G’ds woorden zelf die ook vanmorgen naar ons toekomen.

De reden waarom hij dit zei dient dus centraal te staan, en dat vanuit het besef dat de wet, zoals opgetekend door Mozes / Mosje uit de mond van de Heere God voor hem een realiteit is.

Dat de ‘schrijver G’d in vers 2 als ‘Rechter der aarde’ aanspreekt, betekent dat de in vers 1 genoemde wraak niet de betekenis heeft van kwaad met kwaad vergelden; het gaat evenmin om buitenproportionele wraak. Het is een rechterlijk ingrijpen naar rechtvaardige normen, waarbij het oordeel niet aan de mens is, maar aan de rechtvaardige Rechter.

Bij de voorbereiding op dit programma las ik het volgende:
Op het moment dat we rechtvaardigheid erkennen als een essentiële eigenschap van de Goddelijke Natuur, is het onmogelijk om de strafactiviteit van de Goddelijke regering over het hoofd te zien. Een rechtvaardige God kan zonde, misdaad en onmenselijkheid niet door de vingers zien. Toen de rechtvaardigen werden onderdrukt en de goddelozen zegevierden, achtten de psalmen het niet alleen geoorloofd, maar ook hun heilige plicht, om te bidden voor de vernietiging van onbeschaamde heersers, die de fonteinen van gerechtigheid vergiftigden en de armen, de weduwe en de wees verpletterden

Hert Hebreeuwse woord dat in Psalm 94 wordt gebruikt voor wraak komt in de buurt van het woord 'vergelding' of ‘betaling’.

Het Hebreeuwse woord, ik kom daar later nog op terug wordt in het Hebreeuws gebruikt in een meervoudsvorm en daarbij is het in het Hebreeuws gebruikelijk om iets van Gods grootsheid te laten zien.

De betekenis van dit woord voor wraak heeft niets te maken met ‘ik zal mijn lusten eens botvieren’, maar het weerspiegelt als het ware dat wat we vinden in een aantal andere psalmen en ik zal er voor de duidelijkheid een aantal aanhalen.

Psalm 28 vers 8, waar we over wraak lezen in de context van overwinning:
De HEERE is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van Zijn gezalfde.

Psalm 42 vers 6, waar we over wraak lezen in de context van verlossing
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

Psalm 53:6, waar we over wraak lezen in de context van verstrooiing.
Daar zijn zij door angst bevangen,
maar er was niets angstwekkends;
want God heeft de beenderen van uw belagers verstrooid.
U hebt hen te schande gemaakt,
omdat God hen heeft verworpen.

Psalm 73 vers 17: spreekt over wraak in de context van het einde van de tegenstand en tegenstanders.
Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen,
maar het was moeite in mijn ogen,
totdat ik Gods heiligdom binnenging
en op hun einde lette.

Wat ik hiermee wil zeggen vanmorgen: De wraak van God werkt zich uit oor het volk van Israel, en voor iedere individuele gelovige van verlossing, verstrooiing en het einde van de tegenstander en tegenstanders. Dat lijkt me toch een genuanceerder beeld te geven van wat we mogelijk eerder vermoeden in het beeld van een wrekende G’d.

Door te schrijven ‘God van wraak’ wordt de indruk gewekt dat wraak een bepalend kenmerk van God zou zijn. En dat is een misvatting. JHWH is niet een God van wraak; wraak is niet een belangrijke karakteristiek van hem. Hij beschrijft zichzelf (Ex. 34:6, Num. 14:18) veeleer als ‘langzaam tot toorn, maar overvloedig in loyale liefde’.

Laten we daar vanochtend maar eens mee eindigen, want als dat geen zegen is.

We gaan vanmorgen luisteren naar het lied: G’d van trouw, U verandert nooit, gezongen door Elise Mannah.

https://www.youtube.com/watch?v=VA-QfDpEdEY

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב