Over het dilemma van een wrekende God gesproken -2-
25/06/2021

Over het dilemma van een wrekende God gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 94

De HEERE is een veilige vesting

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoelang zullen de goddelozen, HEERE,
hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,

hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken?
Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?

HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen

en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet.

Let op, onverstandigen onder het volk;
dwazen, wanneer zult u verstandig worden?

Zou Hij Die het oor plant, niet horen?
Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?

Zou Hij Die de heidenvolken bestraft, niet straffen,
Hij Die de mens kennis bijbrengt?

De HEERE kent de gedachten van de mens:
vluchtig zijn ze.

Welzalig de man die U bestraft, HEERE,
en die U onderwijst uit Uw wet.

Zo geeft U hem rust voor dagen van onheil,
totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt.

Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten,
Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.

Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn,
alle oprechten van hart zullen ermee instemmen.

Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?
Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Als de HEERE niet mijn Helper was geweest,
had mijn ziel bijna in de stilte gewoond.

Toen ik zei: Mijn voet wankelt,
ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.

Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden,
verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.

Zou de zetel van het verderf een verbintenis met U aangaan,
die onheil sticht bij verordening?

Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige,
onschuldig bloed verklaren zij schuldig.

Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest,
mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren,
Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen,
de HEERE, onze God, zal hen ombrengen.

Over het dilemma van een wrekende God gesproken -2-
Vandaag denken we weer verder na over dit onderwerp. Want hebben we nu te maken met een liefhebbende G’d of met een wrekende G’d. En met welk G’dsbeeld loopt u rond in uw leven? En sluit het ene, het andere uit? En weer zo’n vraag: Hebben we wel te maken met een goede vertaling vanuit het Hebreeuws? Want daar mankeert het soms ook nog wel eens aan.

Laten we daar vandaag eens naar kijken. De tekst zegt in de Herziene Staten Vertaling:

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

En in de woord voor woord vertaling luidt het vers vanuit het Hrebreeuws zo:
God van wraaknemingen JHWH
verhef u toch rechtsprekende van de aarde god van wraaknemingen (ver)schijn!
doe terugkeren genoegdoening op hooghartigen

Ongetwijfeld heeft de psalmist niet de behoefte heeft gehad om, denkend over God en diens eigenschappen, een gedicht te schrijven over wraak.

Dat was niet zijn thema. Dat betekent dat er daadwerkelijk verschrikkelijke omstandigheden moeten zijn geweest die hem als het ware dwongen zo te schrijven. En dat klopt ook; hij schrijft in vers 5 tot 7: Maar Uw eigen volk, JHWH, verbrijzelen zij, Uw eigen bezit vernederen zij; ze brengen weduwe en vreemdeling om en vermoorden de wezen, terwijl ze nota bene nog zeggen: ‘Jah, ach, die ziet dat toch niet; de God van Jakob merkt het niet eens!’

Veschrikkelijk toch?
Wie die tegenstanders zijn, is niet helemaal duidelijk. Wel lezen we in vers 20: Heeft die ‘zetel des verderfs’ maar iets met U van doen, zij die ‘in naam der wet’ slechts onheil stichten?

Maar wie achter de tegenstanders werkt is wel heel duidelijk: Hij die op ze zegel van het verderf heeft plaatsgenomen en zult u dat zelf maar in: De grote tegenstander van G’d.

Moord en doodslag in naam der wet! Weerloze mensen / weerloze kinderen die in de moederschoot worden vermoord!

Mag je iemand die daarover een hartenkreet laat horen kwalijk nemen om zijn of haar gedachte aan wraak en genoegdoening? Het zijn de woorden van iemand die zich tegen dat machtsmisbruik niet op een andere manier kan verdedigen.

Daarbij komt dat de psalmist hier niet iets nieuws verkondigt; wat hij zegt is geheel conform de wet van Mozes / Mosje. Daarin stond immers dat men géén wraak mocht nemen jegens zijn volksgenoten; zelfs wrok was uit den boze (zie Lev. 19:18: woorden van God zelf, ondertekend met ‘Ik ben JHWH’).

Dat gebod was geen vrijblijvend advies dat je al of niet naast je neer kan leggen, als men verschrikkelijk onrecht moest ondergaan, maar het maakte het wel mogelijk om afstand nemen van die al te menselijke gevoelens.

In het verlengde daarvan luidt later het Godswoord verklarend: ‘Aan mij is de wraak en de vergelding!’ (dat staat in Deut. 32:35 en werd een deel van de Bijbelse levensvisie zoals Psalm 94 juist bewijst).

Het gevolg van deze visie was juist dat de vicieuze cirkel van wraak-op-wraak kon worden doorbroken. Men kon zijn gevoelens ergens kwijt. Dezelfde opvatting is terug te vinden in  Rom. 12:19

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

In wezen dezelfde taal. Het lijkt niet reëel om in de latere boeken een ontkenning daarvan te zien. De uitspraak uit Deut. 32:35 kan helpen om onrecht te verdragen en te verduren.

Niet makkelijk, want in heel wat psalmen roept de dichter God vertwijfeld aan: ‘Hoe lang nog?’ Maar net zo vaak wordt ook het vertrouwen uitgesproken dat God zal ingrijpen. En waar men overwinning op het kwaad ziet, daar wordt dat opgevat als bewijs dát God ingrijpt en zijn volk beschermt.

En dat zien we ook in onze dagen in de geschiedenis met het volk Israel, dat na jaren van ballingschap nu terug mag keren naar het Land, naar Zijn land met een hoofletter, want ht is Zijn stukje land op deze aarde waar Hij Zijn volk wil en zal ontmoeten.

Als dat geen zegen is.

Ook de volgende keer willen we weer bij dit onderwerp verder stil staan.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב