Over weduwen gesproken
30/06/2021

Over weduwen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


De HEERE is een veilige vesting

O God van alle wraak, HEERE,
God van alle wraak, verschijn blinkend!

Rechter van de aarde, verhef U,
vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen.

Hoelang zullen de goddelozen, HEERE,
hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen,

hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken?
Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?

HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

De weduwe en de vreemdeling doden zij;
zij vermoorden de wezen

en zeggen: De HEERE ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet.

Over weduwen gesproken
In de afgelopen dagen hebben we bij het thema van de wrekende God stilgestaan, maar vandaag willen we stilstaan bij het bredere perspectief van de psalm zoals we zojuist lazen in de eerste zeven verzen.

De schrijver van de psalm klaagt het enorme machtsmisbruik aan dat hij overal om zich heef ziet plaatsvinden. Hij wil dat de God van recht en vergelding verschijnt. Hij vraagt G’d om als rechter op te treden. Laat Hij het verdiende loon geven aan hen die weerspannig zijn. En vraagt de Psalmist zich af: Hoe lang zal de triomf van de goddeloze duren? Hoe lang hun arrogantie en grootspraak? Het Hebreeuwse woord voor grootspraak hier is ‘amar’ wat zoveel betekend als veel voor zichzelf te zeggen hebben’.

Ze hebben al veel te lang getriomfeerd over G’ds verbondsvolk en hebben het gemunt op de mensen die bij G’d horen. We lezen in dit vers:
HEERE, zij verbrijzelen Uw volk,
zij verdrukken Uw eigendom.

En het woord wat hier vertaald is met ‘eigendom’, wordt op veel plaatsen vertaald met erfelijk bezit, familiebezit of landeigendom. Maar hier duidt het veel meer op het volk Israel als JHWH’s meest kostbare en onvervreembare bezit.

De vijanden doden uitgerekend de meest kwetsbare mensen: weduwen, wezen en vreemdelingen. Deze mensen hebben geen familiestructuur die iedere persoon, zeker in de dagen dat de psalm geschreven werd, maatschappelijke zekerheid moest bieden. Weduwen en wezen hebben die zekerheid niet door de dood van gezinsleden, en vreemdelingen niet door hun afkomst.

De HEERE, JHWH, benadrukt dat het volk Israel nar hen in hun kwetsbaarheid moet omzien. We lezen daarvan bijvoorbeeld in Exodus 22 vers 22:

U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte.
22 U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken.
23 Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot Mij om hulp roepen, zal Ik hun roep zeker verhoren.
24 Mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen weduwen en uw kinderen wezen worden.

Deze zwakken, deze machtelozen tot mikpunt van agressie maken, of heb niet te beschermen, juist tot een mikpunt te maken van agressie is zonder meer laaghartig. Toch denken deze laaghartigen dat G’d dit niet opmerkt. Blijkbaar handelen de mensen uit een soort opportunisme en denken zij: de HEERE, JHWH, houdt hen immers toch niet tegen?

Maar we hebben met een barmhartig en rechtvaardig G’d te maken, die voor het zwakke op komt en hen in bescherming neemt. Luister maar:

Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel,
(…)
Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt,
Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven.

Deuteronomium 27 vers 19:
Vervloekt is wie het recht van de vreemdeling, de wees en de weduwe buigt! En heel het volk moet zeggen: Amen.

Psalm 68:
Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam;
baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt,
want HEERE is Zijn Naam;
spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.

Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:
dát is God in Zijn heilige woning;

een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst,
Die gevangenen uitleidt in voorspoed;
maar de opstandigen wonen in een dor land.

Psalm 146:
De HEERE maakt de gevangenen los
de HEERE opent de ogen van de blinden
De HEERE richt de gebogenen op,
de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
De HEERE bewaart de vreemdelingen,
Hij houdt wees en weduwe staande,
maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.

Spreuken 15, vers 25
Het huis van hoogmoedigen vaagt de HEERE weg, maar de grenssteen van een weduwe zet Hij vast.

Jesaja 1, vers 17
leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!

Jesaja 49 vers 11
Laat uw wezen achter, Ík zal hen in het leven behouden,
en laten uw weduwen op Mij vertrouwen.

Mattheus 23:
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen.

1 Timotheus 5
3Houd weduwen die werkelijk weduwen zijn, in ere.
(…)
16Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwen in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwen zijn.

Zullen we bidden?
Trouwe Vader, we willen vandaag alle weduwen, wezen en vreemdelingen bij U brengen. We willen U danken Heer dat U een zwak voor hen heeft, dat U hen in bescherming neemt. Dat U hen recht verschaft. En we willen u bidden Heer om open oren, ogen en een opmerkzaam hart te geven Heer zodat we oog hebben voor hen die een speciaal plekje in Uw hart hebben. Hen te helpen en ondersteunen daar waar zij die hulp nodig hebben. Amen.

Want als dat geen zegen is…

We gaan luisteren naar een lied dat geschreven is door Mattijn Buwalda en het wordt gezongen door Sela. Dit moet ik er nog bij vertellen. Toen ik dit lied opzocht en las stond er onderaan het lied een reactie van een meisje, Caroline en zij schreef: ik raak ontroert en ik moet vaak huilen als het hoor en ik ben pas 11 jaar

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.God zal voor ons zorgen.

Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.

Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.

Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב