Over Godsdienst gesproken -4-
21/09/2021

Over Godsdienst gesproken -4-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

Over Godsdienst gesproken -4-
Naar aanleiding van het laatste vers, in eerste instantie gericht aan Israel om de Eeuwige de eer van Zijn Naam te geven door offers te brengen en voor Hem te verschijnen, kwamen we terecht bij Romeinen 12 waar de apostel Paulus zijn toehoorders in Rome, maar over hun hoofden heen als het ware ook ons, de gelovigen anno 2021 oproept om onze lichamen en ons denken, dus ons hele zijn op te offeren of anders gezegd ter beschikking te stellen aan de Eeuwige, want zagen we al eerder, we zijn niet van onszelf, maar van Hem.

Na de roeproep om onze lichamen of te offeren en ons denken te veranderen vervolgt Paulus in Romeinen 12:

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.

Niet hoger denken dan je moet denken, denken in bescheidenheid. Als een offer voor God. Daar spreekt de tekst over, als een offer. Nederigheid en bescheidenheid. Sommige mensen die ik ken beschikken daar over vanuit hun karakter, en voor anderen is het weer een opoffering, Het is moeilijk bescheiden te blijven als je zo goed ben als is ik, was ooit een hit op de radio. Maar bescheidenheid siert de mens is weer een prachtig gezegde.

De Prediker van het eerste testament zegt het zo in hoofdstuk 7 vers 12:
Wees niet al te rechtvaardig en maak jezelf niet te wijs. Waarom zou je jezelf vernietigen?

Zullen we de tekst nog eens met aandacht lezen?
Wees niet al te rechtvaardig en maak jezelf niet te wijs. Waarom zou je jezelf vernietigen?

Waarom zou je jezelf vernietigen? Heftig vind je niet?

En in Spreuken lezen we de woorden die nog steeds actueel zijn en die we nog steeds gebruiken:
Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed -Letterlijk: hoogheid van geest- komt vóór de val. Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen.

Zachtmoedigheid en nederigheid, ik denk dat we daar allemaal wel een lesje in kunnen leren.

In dit verband kwam ik in de voorbereiding op vanmorgen terecht bij Romeinen 10, waar eveneens over we eveneens over hoogmoed en nederigheid lezen, maar dan in relatie tot het volk van G’d. We lezen daar het volgende:

Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk,
om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.
Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?
En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken ook.
Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats Letterlijk: in hen; of: tussen hen. bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom,
beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.
U zult dan zeggen: De takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt.
Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.
Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.
Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden.
En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten.
Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.
Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.
Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.
Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,
zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen.
Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

We lazen hier de woorden: Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. En dan wordt dat hier gezegd tegen de heidenen die tot het geloof in de Eeuwige zijn gekomen. Blijkbaar was het toen al nodig dat Paulus dit schreef aan de heidenen die zich beroemden ten opzichte van de Joden. En we weten allemaal hoe het verder gegaan is. Om het populair te zeggen zijn deze gelovige heidenen uit de volkeren, en laten we het woord maar gewoon noemen, de kerk destijds, verschrikkelijk uit de bocht gevlogen.

Wat heeft de kerk zich ten opzichte van Israël zich niet verschrikkelijk arrogant gedragen. Wat had de kerk een verschrikkelijk hoge dunk van zichzelf en hoewel er sprake is van een voorzichtig onwaken van de kerk, er ligt een verschrikkelijke schuld van de her ten opzichte van het volk van God.

Eeuwenlang hebben we in de kerk niet alleen gedacht, maar ook glashelder geleerd dat de kerk in de plaats van Israel getreden was. Israel had afgedaan en wij waren het geestelijk Israel. De vervangingstheologie heeft zijn duizenden en miljoenen verslagen. Het waren de christenen die de shabbat vervingen in de zondag, het waren de christenen die G’ds feesten vervingen voor nota bene pure heidense feesten en het waren de christenen die in ’40 – ’45 de Joden de gaskamers in joegen.

Er is sprake van een onvoorstelbare schuld die de christenen, de kerk door de eeuwen heen op zich geladen heeft. Ons, christenen van deze tijd, ons christenen van vandaag past ons niets, maar dan ook niets anders ten opzichte van de Eeuwige en Zijn volk dan een nederige en zachtmoedige houding.

Maar hebben we geleerd? Het antisemitisme viert in de dagen waarin wij leven hoogtij. Israël wordt van alle zijden belaagd en moet zich tot de tanden toe bewapenen, en de Verenigde Naties haasten zich nagenoeg dagelijks zich in resoluties tegen Israël uit te spreken. En Nederland? Wij financieren terreurorganisaties die de vernietiging van G’ds volk tot hoogste doel hebben verheven.

Lieve luisteraar, we hebben de dure plicht het volk van de Eeuwige met ons lichaam en met onze geest te zegenen.

Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?

Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart.

Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom.

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.

En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

Als dat geen zegen is.

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב