Over Gods glorie in de schepping gesproken
14/01/2022

Over Gods glorie in de schepping gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

6 U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

10 Hij wijst de bronnen hun loop naar de dalen,
zodat ze tussen de bergen door stromen.

11 Ze geven alle dieren van het veld te drinken,
de wilde ezels lessen er hun dorst.

12 Daarbij wonen de vogels in de lucht,
hun stem klinkt tussen de takken.

13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen,
de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.

14 Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

15 wijn, die het hart van de sterveling verblijdt,
olie, die zijn gezicht doet glanzen,
en brood, dat het hart van de sterveling versterkt.

16 De bomen van de HEERE worden verzadigd,
de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft.

17 Daar nestelen de vogeltjes,
de cipressen zijn het huis voor de ooievaar.

18 De hoge bergen zijn voor de steenbokken,
de rotsen zijn een toevluchtsoord voor de klipdassen.

19 Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden,
de zon weet wanneer hij ondergaat.

20 U brengt de duisternis teweeg en het wordt nacht;
daarin gaan alle dieren in het woud naar buiten.

21 De jonge leeuwen brullen om een prooi
en verlangen van God hun voedsel.

22 Wanneer de zon opgaat, trekken ze zich terug
en leggen zich neer in hun holen.

23 De mens gaat dan op weg naar zijn werk,
naar zijn dienstwerk, tot de avond toe.

24 Hoe groot zijn Uw werken, HEERE,
U hebt alles met wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van Uw rijkdommen Letterlijk: Uw bezittingen.

25 Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt;
daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen,
kleine dieren en grote.

26 Daar varen de schepen,
daar gaat de Leviathan, die U gevormd hebt
om hem erin te laten spelen.

27 Zij allen wachten op U,
dat U hun voedsel geeft op zijn tijd.

28 Geeft U het hun, zij verzamelen het,
doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.

29 Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand,
neemt U hun adem weg, zij geven de geest
en keren terug tot hun stof.

30 Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen
en vernieuwt U het gelaat van de aardbodem.

31 De heerlijkheid van de HEERE zij voor eeuwig,
laat de HEERE Zich verblijden in Zijn werken.

32 Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij,
raakt Hij de bergen aan, dan roken zij.

33 Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang.

34 Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn,
ík zal mij in de HEERE verblijden.

35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen,
de goddelozen zullen er niet meer zijn.

Loof de HEERE, mijn ziel!

Halleluja!

Over Gods glorie in de schepping gesproken

In de afgelopen periode hebben we et elkaar nagedacht over Psalm 103, een overbekende Psalm denk ik voor velen. In de komende periode willen we nadenken over de volgende Psalm. Psalm 104. En ik moet u eerlijk bekennen dat deze Psalm bij mij persoonlijk veel minder bekend was. Hij werd ook niet vaak gezongen in de gemeenten waar ik opgroeide en kwam. Maar misschien is dat wel persoonlijk en is dat voor u heel anders. Maar ik moet u zeggen dat ik verrast ben door de geweldige inhoud van de Psalm waarin in geweldige bewoordingen de HEERE. JHWH, de Aaanwezige, als de Schepper en Onderhouder aanwezig is in Zijn schepping. Psalm 103 bezingt de goedertierenheid van de HEERE over Zijn volk en we hebben dat meermalen mogen zien in de afgelopen periode.

Psalm 104 is een geweldig loflied op Zijn macht, Zijn wijsheid en Zijn goedheid tegenover Zijn hele schepping. En zo wordt het begin van het Woord van God, zoals beschreven in Genesis, Bereshiet, de geboorte van de schapping verbonden met Openbaring waar we lezen in hoofdstuk 4 vers 11: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

In weerwil van alle schriftkritiek, in weerwil van alle theorieen over evolutie mogen wij vasthouden aan het Woord van God: U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En een neef uit Rotterdam zou dan zeggen, en ik hoor het hem bijna zeggen op z’n Rotterdams: Enzoleggut.

In de 150 Psalmen vinden vijf psalmen met betrekking tot de schepping:
1. Psalm 8 De schepping en de mens (Ps 8:4-9).
2. Psalm 19 De schepping en de wet, het Woord van God (Ps 19:2-7).
3. Psalm 29 De krachten van de natuur, vooral de donder (Ps 29:3-9).
4. Psalm 104 De kosmos, die spreekt van Gods eeuwige kracht en Goddelijkheid (Psalm 104).
5. Psalm 148 De schepping doet mee om de HEERE te loven (Ps 148:1-14).

De Psalm kunnen we alsvolgt indelen:

In de verzen 1 tot en met vier wordt de hemel bezongen, in de verzen 5 tot en met 9 de aarde, in de verzen 10 tot en met 13 de wateren, in de verzen 14 tot en met 18 de planten, in de verzen 19 tot en met 23 de lichten als orening van de tijd, in de verzen 24 tot en met 30 de geweldige wijsheid van de HEERE, de Aanweizge in heel Zijn schepping. Als slot, in de verzen 31 tot en met 35 neemt de dichter van de Psalm zichzelf voor:
Ik zal voor de HEERE zingen in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen, mijn leven lang.
Mijn overdenking van Hem zal aangenaam zijn,
ík zal mij in de HEERE verblijden.

Als dat geen zegen is!

https://youtu.be/Eeg7y9lkU-M

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב