Over het Licht gesproken (1)
18/01/2022

Over het Licht gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 104

Gods glorie in de schepping

1 Loof de HEERE, mijn ziel.
HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
U bent met majesteit en glorie bekleed.

2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel,
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.

3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren,
maakt van de wolken Zijn wagen,
wandelt op de vleugels van de wind.

4 Hij maakt Zijn engelen tot hulpvaardige geesten,
Zijn dienaren tot vlammend vuur.

5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,
die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.

6 U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt,
het water stond tot boven de bergen.

7 Door Uw bestraffing vluchtten ze,
ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.

8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer
op de plaats die U ervoor bestemd had.

9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan,
ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

Over het Licht gesproken (1)

Vandaag vervolgen we de tekst waarin we lezen dat de HEERE “met majesteit en glorie bekleed” is. Dit wijst op de koninklijke waardigheid van Zijn bestuur van de schepping. Zo openbaard JHWH, de Aanweige, Zich.

Zonder openbaring weten we niet Wie God is. Als Hij Zich openbaart, worden Zijn majesteit en glorie zichtbaar. Dan wordt duidelijk dat Hij regeert. Met ander woorden: we herkennen God door wat van Hem zichtbaar wordt. Hij is voor ons zichtbaar in Zijn schepping, dat wil zeggen dat we daarin “Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid” zien.

In de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1 vers 20 lezen we immers: Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid…

Een voorbeeld: Stel, dat ik, terwijl ik over de hei loop een horloge op de grond vindt en de vraag zou gesteld worden, hoe het horloge daar komt. De logische gevolgtrekking is onvermijdelijk: Het horloge moet een maker gehad hebben. Er moeten eens, iemand zijn die het gemaakt heeft voor het doel, die de constructie helemaal begrepen heeft en die het ontworpen heeft voor gebruik.

Wees eerlijk: Het leven om ons heen is toch veel ingewikkelder is dan een horloge. En het hele universum, de hele schepping zou dan geen Ontwerper hebben? Toch blijft de oorsprong van dit alles een kwestie van geloof. Een groot geloof in toeval, of een geloof in een groot God.

Dan verandert de s hrijvef van de psalm van spreken tot de HEERE in spreken over de HEERE. Hij zegt van Hem dat Hij “Zich in het licht als in een mantel” hult (vers 2).  Wat een geweldig verheven taalgebruik. Vind u ook niet? Hij hult zich in het licht als en een mantel…

Hier worden we bepaald bij de eerste scheppingsdag, de dag waarop God het licht heeft geschapen (Gn 1:3-5). Dit licht is niet het zonlicht, want de zon is pas op de vierde scheppingsdag geschapen. Wat God schept, komt niet uit het niets zoal ik vroeger wel geleerd heb. Maar wat God scheptkomt uit Hemzelf.

De apostel die Hem liefhad getuigt van Hem “God is licht” : 1 Johannes 1:5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

En dat niet alleen, hij bewoont “een ontoegankelijk licht”. 1 Timotheüs 6:16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont.

Beste mensen, wat hebben we met een onmetelijk grote God te maken. Niet in woorden uit te drukken. Onbegrijpelijk en niet uit te drukken in woorden.

Toen in het begin van de tijd de hemelen en de aarde geschapen waren, bleek dat de aarde woest en ledig geworden was en dat er duisternis over de watervloed lag.

De Geest van God zweefde of broedde daarboven en Hij kwam tot de conclusie dat er helderheid moest komen. Het eerste wat de Schepper toen deed, was licht in deze duisternis brengen. En Hij is zo machtig dat alleen woorden genoeg zijn: ‘Laat er licht zijn, en er was licht’. En God zag dat het licht goed was.

Elke dag, hoe donker de nacht ook geweest mag zijn, mag het weer licht worden. Ook vanmorgen. Wat een zegen. Zo hebben we elke morgen genoeg reden om Hem, de Schepper van het licht te loven.

Maar hoe donker kan het ook zijn in een mensenleven. Dat we als het ware in het donker rondwaren en geen licht zien. Vertrouw er dan ook op dat alleen zijn woorden genoeg zijn: ‘Laat er licht zijn, en er was licht’. En God zag dat het licht goed was.’

Als dat geen zegen is.

In de komende uitzendingenhopen we naar aanleiding van Psalm 103 een paar uitzendingen met elkaar stil te staan bij het Licht.
Vanmorgen lazen mijn vrouw uit Mattheus 4 waar we het volgende lazen:
Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Ze bulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei:

Zoals we kunne n lezen in Jesaja 8 vers 23 en 9 vers 1:
Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Inmiddels leven we meer dan 2000 jaar nadat deze woorden door Jezus / Jeshua zijn uitgesproken. Laten we beseffen dat we nog nooit zo dicht bij het aanbreken van Zijn Koninkrijk geweest zijn. Bij Zijn wederkomst naar deze aarde.

We gaan luisteren naar het lied: Licht van de wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=P3iAKWGkJYs

DELEN:
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב