Over getuigen gesproken
26/04/2021

Over getuigen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Over getuigen gesproken

We lezen vanmorgen uit Hebreeen 11 ver1 tot en met 12 vers 2:

1Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

2Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.

3Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

4Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

5Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde.

6Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

7Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.

8Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou.

9Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte.

10Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.

11Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden m zwanger te worden - Letterlijk: tot grondlegging van zaad. en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.

12Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is.

13Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.

14Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken.

15En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren.

16Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.

17Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd.

18Tegen hem was gezegd: In Izak. zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken.

19En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.

20Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend, met betrekking tot toekomstige dingen.

21Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf.

22Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente.

23Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning.

24Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden.

25Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.

26Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.

27Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare.

28Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.

29Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.

30Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest.

31Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, Joz. 2:1omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.

32En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten.

33Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten.

34Zij hebben de kracht van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd.

35 Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden.

36En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis.

37Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld.

38De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde.

39En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen,

40daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte (letterlijk: wolk van getuigen) omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

Ik weet niet wat er met u of jou gebeurt als je dit hoofdstuk leest, maar mij spreekt het enorm aan. En het doet een beroep op mijzelf om mij af te vragen of mijn naam mogelijk later bij wijze van spreken in dit rijtje genoemd zal worden. Er staan nogal wat namen in van mensen die wij mogelijk niet genoemd zouden hebben. Wat denk je bijvoorbeeld van Rachab en Simson. En ook over David hebben we wel een verhaal te vertellen dat niet zo geweldig is. Mar weet je God wil ook met mensen te maken waar op zijn zachts gezegd een smetje op zit. We zijn allemaal van na de zondeval zeg ik altijd maar. Niemand is volmaakt dan de ene, Yeshua, Jezus, de grote Getuige met een hoofdletter.

In dit gedeelte kunnen we ook iets waardevols ontdekken. We lezen dat we omringd zijn door een grote wolk van getuigen. Ook anno 2021. De schrijver verwijst naar de grote geloofsgetuigen uit het Eerste Testament.

Dit waren mannen en vrouwen die hoewel soms met vallen en opstaan de Heere God, de God van hemel en aarde veelal door dik en dun om het zomaar eens te zeggen, wilden volgen. Ik herinner me de uitspaak van Jacob: Ik wil U niet laten gaan, tenzij Gij mij zegent.

De schrijver zegt dus dat we een wolk van dat soort getuigen om ons heen hebben, personen die in hun leven ervaren hebben dat het werkelijk mogelijk om met de God van Israel te leven.

Ten tweede zegt hij, dat als we Hem, Yeshua, de Heere Jezus willen volgen, we daarmee terecht zullen komen in een wedloop. En om die wedloop te kunnen winnen, moeten we alles van ons afgooien dat ons hindert.
In vroeger tijden tijdens de oude spelen liepen de hardlopers nota bene naakt in het stadion. Alles wat hen mogelijk hinderde om de race te winnen werd letterlijk afgelegd en uitgedaan. Een serieuze hardloper draagt op zijn lijf en in zijn kleding geen grammetje onnodig gewicht mee, op het moment dat hij een race loopt. In ons geval is het die verschrikkelijk hardnekkige zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. Sommige mensen willen ons doen geloven door middel van hun spreken waarbij ik soms de indruk krijg dat zij zondeloos zijn. Maar wie zijn zij als niemand kijkt? Wie ben ik als niemand bij wijze van spreken kijkt? Laten we maar heel eerlijk zijn en bekennen dat ook wij, veelal als al die getuigen die zojuist de revue zijn gepasseerd allemaal na Adam zijn.

Maar daar blijven we niet bij stilstaan, want een derde aspekt richt ons denken op het feit dat we opgeroepen worden de wedloop van ons leven te lopen met volharding. Al eerder - in verband met de vruchtbare grond in de gelijkenis van de zaaier - heb ik drie voorwaarden genoemd: het Woord horen, het Woord vasthouden, en vrucht voortbrengen door te volharden.

Richt je op Jezus, Yeshua; houd je ogen op Hem! De schrijver zegt dat Jezus tegelijk de leidsman (in het Engels: 'author' = schepper, ontwerper, aanlegger) en de voleinder is van ons geloof.

Ik wil het nog iets simpeler stellen: Hij is degene die ons geloof, tussen aanhalingstekens, want het is uiteindelijk als puntje bij paaltje komt Zijn geloof, begint en die aan het einde staat. Waarschijnlijk beseffen we allemaal best dat Jezus aan het begin staat van ons geloof, maar soms vergeten we dat Hij ook degene is die het volmaakt afrondt. Als we willen dat ons geloof tot volheid, tot wasdom, tot vrucht komt, dan vereist dat een leven met Hem en een leven heel dicht bij Hem.

Het is niet de bedoeling van uw, jouw en mijn leven om bij Jezus te beginnen, en vervolgens maar een eigen weg te gaan. Gods heeft ons, u, jou en mij op deze wereld gezet met maar een bedoeling om ons leven te weerspiegelen wie Hij is.

Als dat geen zegen is.

Zullen we bidden?
Lieve Vader, net als het voorbeeld van de 'geloofshelden' die ons zijn voorgegaan, willen we eigenlijk maar een ding, ons vandaag, morgen en alle dagen van ons leven, tot Uw eer leven. Ons toevertrouwen aan U.
En we weten dat dit alleen maar kan wanneer we ons oog gericht houden op U en op U alleen. Schenk ons die genade Heere, de kracht en de volharding, dat wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Die om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God. Amen.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב