Over een nieuw lied gesproken (8)
29/07/2021

Over een nieuw lied gesproken (8)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Donderdag 29 juli

Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

Over een nieuw lied gesproken (8)
Vandaag denken we weer voor de laatste maal in dit verband na over Psalm 149, het zesde nieuwe lied in het eerste testament. We lezen deze Psalm nog een keer.

1 Halleluja!
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.

2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker,
laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.

3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans,
voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.

4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,
Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.

5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,
laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.

6Gods lofzangen klinken uit hun mond
en tweesnijdend zwaard is in hun hand,

7 om wraak te oefenen over de heidenvolken,
bestraffingen over de natiën,

8 om hun koningen te binden met ketenen
en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,

9om het beschreven recht aan hen te voltrekken.
Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Halleluja!

De gunstelingen van God zijn ook zingende en overwinnende strijders (vers 6). Uit hun mond klinken “Gods lofzangen”, terwijl er “een tweesnijdend zwaard … in hun hand” is. Het eerste is een getuigenis van vertrouwen op God, terwijl in dat vertrouwen het zwaard wordt opgenomen om de tegenstanders te verslaan, waarbij er geen twijfel over de uitslag van de strijd bestaat. Deze twee aspecten zien we in de strijd van Josafat: Hij stelt zangers voorop, waarna de gewapende mannen volgen, waarna de JHWH de overwinning geeft.

De lof van God is niet te verenigen met het kwaad waarmee de heidenen over Gods volk hebben geheerst. De strijd is nodig “om wraak te oefenen over de heidenvolken” (vers 7). Het is de wraak van God die Hij over de heidenvolken brengt door middel van Zijn volk vanwege de vijandschap van die de heidenvolken tegen Zijn volk.

Het is over en uit met de heerschappij van de koningen van die heidenvolken die Gods volk, Israel, eeuwenlang steeds weer hebben belaagd, vernederd, opgejaagd en gedood (vers 8). De koningen wordt alle vrijheid van handelen ontnomen door hen “te binden met ketenen”. Ook “hun aanzienlijken”, die zich schuldig hebben gemaakt aan het beroven van Zijn volk, verliezen hun vrijheid en daarmee hun aanzien. Zij worden “met ijzeren boeien” gebonden.

De wraak is geen plotselinge vergeldingsactie van iemand die het gevoel heeft dat hem onrecht is gedaan, maar vindt plaats “om het geschreven recht aan hen te voltrekken” (vers 9;). Het is een volstrekt rechtvaardig vonnis dat wordt uitgevoerd in overeenstemming met wat lang van tevoren geschreven staat. De misdadigers zullen niet anders kunnen dan de rechtmatigheid ervan erkennen. Deze rechtvaardige vergelding “zal de glorie van al Zijn gunstelingen” zijn.

Al Gods handelingen in oordeel, ook de oordelen die Hij door middel van de Zijn volk uitvoert, verzekeren de Israel van Zijn liefde. Daarom past aan het slot van deze psalm een nieuw “halleluja”, ‘loof de HEERE!’

Dat is het zoals het er staat. En toch, en toch, wanneer ik dit zo lees, moet ik eerlijk bekennen dat het bij mij wringt. Wat zal het verschrikkelijk zijn voor de tegenstanders van God en Zijn volk Israel. Dat doet me pijn en ik sta bij wijze van spreken allerminst handenwringend aan de kant als toeschouwer om de ondergang van de tegenstanders te zien plaatsvinden. Wat zal het verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk zijn. We hebben toch niemand, maar dan ook helemaal niemand hier voor over? Laten we dan alle mogelijkheden waarover we beschikken gebruiken om met mensen om ons heen te spreken over de God van Israel, die lzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven heeft. Laten we die houding van Jeshua voor ons eigen leven adopteren, vandaag, morgen en alle dagen van ons leven: Liefde voor zondaren.

Liefde was het

https://www.youtube.com/watch?v=xGEKB1PHKLg

 

Delen

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב