Over een nieuw lied gesproken (5)
26/07/2021

Over een nieuw lied gesproken (5)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over een nieuw lied gesproken (5)
Zoals we de voorgaande keren hebben gezien wordt er in het eerste testament zeven nieuwe liederen gemaakt. De eerste vier liederen betroffen G’ds gerechtigheid, het tweede lied bezong de Messias, het derde lied bezong het Koningschap van de Messias om te regeren over hemel en aarde en het vierde lied betrof Zijn heiligheid.

Het vijfde nieuwe lied dat Israel en ons aangeleerd en opgegeven wordt vinden we in Psalm 144 over de definitieve overwinning die Hij bewerkt heeft en welke zegeningen daaruit voortvloeien. Zullen we dit lied eens lezen?

9O God, ik zal een nieuw lied voor U zingen,
met de luit en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor U zingen.

10U bent het Die koningen de overwinning geeft,
Die Zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt.

11Bevrijd mij en red mij
van de hand van vreemdelingen,
van wie de mond valse dingen spreekt,
van wie de rechterhand een rechterhand vol bedrog is.

12Dan zullen onze zonen als planten zijn,
hoog opgegroeid in hun jeugd;
onze dochters als hoekstenen,
uitgesneden naar het ontwerp van een paleis.

13Dan zijn onze schuren vol
en leveren zij de ene voorraad na de andere;
dan werpen onze kudden bij duizenden,
ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden.

14Dan zijn onze runderen zwaarbeladen,
dan wordt er geen inval of uitval gedaan
en is er geen gejammer op onze pleinen.

15Welzalig het volk dat het zo vergaat,
welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.

Wat een geweldig lied vind je ook niet? En wat spreken de woorden van deze Psalm over een onvoorstelbare zegen.

Het nieuwe lied spreekt over een tijd waarin Israel definitief bevrijd zal zijn van als haar vijanden:

10U bent het Die koningen de overwinning geeft,
Die Zijn dienaar David of de Geliefde, bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt.

Het lied spreekt over de tijd dat Israel bevrijd en gered zal zijn van de hand van de vreemdelingen, van alle leugenaars en bedriegers van deze wereld waardoor zij nu nog steeds, ook in de dagen die we nog steeds beleven, bedrogen wordt.

Maar dan, in die tijd van Vrede met een hoofdletter, wanneer de Tegenstander overwonnen is zal er voor Israel en de volkeren een tijd aanbreken van vrede, zal er sprake zij n van een rijk van vrede en recht, rechtspreekt uit Jeruzalem en niet meer zoals nu vanuit Den Haag, de aardse stad van recht en vrede, de titel die zij zichzelf in alle hoogmoed gegeven heeft. Wat een Haagse bluf zeg. Opgeklopte hoogmoed.

Maar dan in dat rijk en in die periode van vrede, dan, ja dan zingt Israel,

12Dan zullen onze zonen als planten zijn,
hoog opgegroeid in hun jeugd;
onze dochters als hoekstenen,
uitgesneden naar het ontwerp van een paleis.

13Dan zijn onze schuren vol
en leveren zij de ene voorraad na de andere;
dan werpen onze kudden bij duizenden,
ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden.

14Dan zijn onze runderen zwaarbeladen,
dan wordt er geen inval of uitval gedaan
en is er geen gejammer op onze pleinen.

15Welzalig het volk dat het zo vergaat,
welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.

En wij, wij mogen meezingen:

15Welzalig het volk dat het zo vergaat,
welzalig het volk waarvan de HEERE zijn God is.

Als dat geen zegen is:

We gaan luisteren naar het lied Glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Kondigt het aan,
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij’s verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Heersen met Hem
op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!

Delen

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב