Over een nieuw lied gesproken (7)
28/07/2021

Over een nieuw lied gesproken (7)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

Over een nieuw lied gesproken (7)
Vandaag denken we weer verder na over Psalm 149, het zesde nieuwe lied in het eerste testament. Zullen we de Psalm nog eens lezen om in onze herinnering op te roepen?

1 Halleluja!
Zing voor de HEERE een nieuw lied,
Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen.

2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker,
laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning.

3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans,
voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp.

4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind,
Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.

5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde,
laten zij vrolijk zingen op hun slaapplaatsen.

6Gods lofzangen klinken uit hun mond
en tweesnijdend zwaard is in hun hand,

7 om wraak te oefenen over de heidenvolken,
bestraffingen over de natiën,

8 om hun koningen te binden met ketenen
en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,

9om het beschreven recht aan hen te voltrekken.
Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn.

Halleluja!

Ik zei het al eerder: Het thema van het lied is tweezijdig. Enerzijds roep het lied op om JHWH, de God van het verbond met Zijn volk Israel te danken, en het tweede deel van de Psalm bezingt de dichter de Overwinning van de G’d van Israel en Israel op de vijanden.

Het doel van verlossing van het volk Israel is om feest met JHWH te vieren (vgl. Ex 5:1). Het kan niet anders of ze zullen “Zijn Naam loven in reidans” en “voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp” (vers 3). Een reidans is een dans die door een rei, dat is een groep personen, wordt uitgevoerd, met name een rondedans. Het benadrukt de gemeenschappelijke vreugde. De reidans, de tamboerijn en het zingen zien we ook na de eerdere verlossing van Gods volk, die uit de slavernij in Egypte (Ex 15:1,20-21). Het onderstreept de sterke verwantschap tussen die gebeurtenis en de bevrijding van Gods volk in de eindtijd.

Deze Koning, hun Messias, is de JHWH Zelf (vers 4). Hij woont bij Zijn volk en is hun “goedgezind”. Hij vindt Zijn vreugde in Zijn Eigen volk. Zij zijn ”de zachtmoedigen”. Dat zijn ze geworden door Zijn werk. Die tijd van benauwdheid, waarin ze vertrapt zijn door de volken, is nu bijna voorbij. JHWH heeft hen tot hoofd van de volken gemaakt (Dt 26:19). Daardoor genieten ze nu “aanzien … met heil”.

De tijd van lijden met de Messias is noodzakelijk om met Hem te kunnen regeren. De volgelingen van David die hem in de tijd van zijn verwerping door koning Saul zijn gevolgd, zullen met David regeren tijdens zijn koningschap. Zo is het ook met Israel.

De tijd van verheerlijking vinden we in de verzen 5-9, dat is als zij met de Messias zullen regeren. Het is de vervulling van de belofte van Jeshua aan Zijn discipelen, zoals we kunnen lezen in (Mt 19:28).: “Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op [de] troon van Zijn heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen”

Als “[Zijn] gunstelingen” mogen ze “om [die] eer opspringen van vreugde” (vers 5). Als de voorwerpen van Zijn gunst of genade, rust Gods eer – Hebreeuws kabod –, Gods heerlijkheid als een kroon op hen.

De tijd van ikabod – betekent ‘weg is de eer’ – is voorbij, de tijd dat de eer van Gods volk weg was (vgl. 1Sm 4:21). De HEERE heeft Zijn volk “genade en eer” gegeven (Ps 84:12). Zij zijn door Hem verheerlijkt, heerlijk gemaakt, voor het oog van de volken (Js 55:5; 60:9). Er is alle reden tot “vrolijk zingen” (Js 61:10).

Dit is de tijd dat Israel met de Messias heeft geleden in de tijd van de verdrukking, met Christus wordt verheerlijkt en met Hem gaat regeren. En dat mogen ze doen met een overvloed van vreugde, hun “beker vloeit over” (Ps 23:5c).

Het overblijfsel mag dat doen “op hun slaapplaatsen”. De slaapplaatsen waren tijdens de eeuwenlange verdrukkingen de plaatsen waar zij met tranen het aangezicht van de JHWH zochten (Ps 6:7).

Op die plaatsen hebben zij tijdens slapeloze nachten geworsteld met de vraagtekens van het leven. Maar dan, dan is de tijd van tranen voorbij, de tranen zijn afgewist. Alle vragen zijn beantwoord.

De slaapplaatsen zijn nu niet meer nat van tranen, niet meer omgewoeld van de slapeloze nachten. Ze zijn geworden tot plaatsen waar de gelovige het juichen van overdag niet kan stoppen, zelfs in bed blijft hij juichen en de HEERE loven.

God heeft, naar Zijn belofte, Zijn volk in de rust gebracht. Eerder is het volk wel in het land gekomen, maar niet in de rust (Hb 4:9). Telkens hebben ze de beloofde rust door hun ontrouw aan God verspeeld. Maar de Messias, de Man van de ware rust (1Kr 22:9), heeft door Zijn werk op het kruis rust voor Zijn eigendom aangebracht.

Als dat geen zegen is.

Het is alweer een poosje geleden dat we een nummer van Joshua Aaron hebben gedraaid, dus kan het wel weer. We draaien het lied: He is coming again, Hij komt opnieuw.

https://youtu.be/pX9bllb9kJ0

Delen

[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב