Over echte blijdschap gesproken
29/09/2021

Over echte blijdschap gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle Goden.

5Want al de Goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

Over echte blijdschap gesproken

Vandaag denken we weer na over het vervolg van de Psalm en dan met name de woorden: Laat de hemel zich verheugen, en laat de aarde blij zijn; laat de zee brullen, en haar volheid.

Het is vandaag driedubbel feest. De hemel, de aarde en de zee zijn er helemaal bij betrokken. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, de hele schepping het hele universum is vol van blijdschap.

Inderdaad, wanneer de HEERE, JHWH regeert, zoals we in vers 10 lazen, dan zal ql het getob persoonlijk en op wereld niveau over zijn en zal de hele schepping juichen voor de Messias. Wereldwijde blijdschap

Daar spreekt onze tekst over. De Eeuwige die op aarde regeert, regeert in de hemel; en wat een deel van het universum beïnvloedt, beïnvloedt alles.

De tekst spreekt over de hemel, maar in het Hebreeuws wordt gesproken over het meervoud van hemel, dus we moeten eigenlijk lezen: Hemelen, meervoud dus.
Pas werd ik gebeld door een zwager die mij de vraag voorlegde of de hemel der hemelen ook gereinigd zou worden in de hernieuwde schepping.

Eeuwen geleden is er al geprofeteerd over het feit dat G’d eenmaal de bestaande aarde en hemel zou vervangen door een nieuw te scheppen hemel en aarde.

"Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart." (Jesaja 65:17). Maar daar moet ik bij aantekenen dat ook hier in het Hebreeuws gesproken wordt over hemelen in het meervoud.

Sommige Bijbeluitleggers menen dat de herschepping van hemel en aarde bestond uit het opnieuw vorm geven aan de bestaande hemel en aarde, omdat het woord 'scheppen' die mogelijkheid open laat. Maar de hiervoor aangehaalde Bijbelgedeelten lijken me duidelijk genoeg om die gedachte te weerspreken.

Alles wordt nieuw!
Het messiaanse vrederijk zal nog op de bestaande aarde worden gesticht en nog niet de volmaaktheid brengen. Er is een volledige nieuwe schepping nodig om het uiteindelijke woongebied voor al G’ds schepselen te realiseren, voor engelen en mensen.

"Maar wij vertrouwen op G’ds belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont." (2 Petrus 3:13). En ook hier wordt in het Grieks in het meervoud over frisse , nieuwe, ongebruikte hemelen en schepping gesproken.

Met dezelfde scheppingskracht waarmee G’d de eerste hemel en aarde tot stand heeft gebracht (Genesis 1) zal de Schepper en Herschepper vanaf zijn troon de majestueuze woorden uitspreken:

"... Zie, Ik maak alles nieuw ..." (Openbaring 21:5)

G’d zal spreken en het zal gebeuren, net als bij de eerste schepping (Genesis 1). Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, die op een unieke manier in elkaar zullen overvloeien. Dit zal de ultieme wedergeboorte van G’ds schepping zijn.

De Bijbel geeft geen details over de nieuwe hemel, maar ongetwijfeld zal die minstens zo veel van G’ds heerlijkheid weerspiegelen als de oorspronkelijke hemel. Misschien moeten we de nieuwe hemel zien als de bestaande geestelijke wereld in zijn totaliteit. Daarin is geen plaats meer voor de satan en zijn demonen, zoals we lezen in het boek Job.

Daarom is het gepast om het hele universum, op de hemel of de aarde betreft, op te roepen om deel te nemen aan de algemene vreugde.

Laat de zee brullen zegt de tekst. De zee is een beeld van de heidenenvolken.

Misschien een beetje een vreemde tekst zo binnen de context van de oproep om de Eeuwige te loven en te prijzen. Bij brullen denk je nu niet bepaald bij loven en prijzen.

Maar het antwoord vinden we in Ezechiel 27 vers 35 waar hetzelfde Hebreeuwse woord voor brullen, yir·'am, wordt gebruikt. Het blijkt de betekenis te hebben van: Omvallen, heftig geagiteerd zijn, crashen, irriteren. En laten we nu eens Ezechiel 27 lezen:

Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u,
en hun koningen rijzen de haren te berge,
hun gezichten staan verwrongen.

Zij die zaken doen onder de volken,
sissen van afschuw over u.

Mijn gedachten gaan terug naar een paar afleveringen geleden waar we spraken over de farmaceutische wereld aan de hand van wat we lazen in Openbaringen 18 waar over een vergelijkbare tragedie wordt gesproken als hier in Psalm 96.

In Openbaringen wordt de tragedie beschreven van een stad die in één uur compleet zal worden weggevaagd. Definitief. Let daarbij op het motief: “Want uw kooplieden waren de grootsten van de aarde…”. In de stad verbleven “de kooplieden” waarbij we kunnen denken aan handelaren, bankiers en industriëlen. Zij worden “de grootsten van de aarde” genoemd. Niet slechts ‘machthebbers’ zoals de meeste vertalingen weergeven, maar de overtreffende trap van groot: de grootsten. Dat betekent dat niet regeringen en presidenten maar het grote geld de macht uitoefent. De politici zijn slechts pionnen; achter de schermen regeert het geld. Daar vallen de echte besluiten. En politici mogen dat als PR-managers ‘verkopen’. Meer niet.

Maar er is nóg iets bijzonders. Van Babylons kooplieden die worden omschreven als “de grootsten van de aarde” wordt één kenmerk uitgelicht. Het geeft ook de reden aan waarom de kooplieden “de grootsten van de aarde” waren. “… want in uw farmacie raakten al de natiën verdwaald”. Nee, deze weergave treft u niet in de gangbare vertalingen. Dat klopt. Daar lezen we gewoonlijk het woord ‘toverij’. Maar ‘toverij’ is slechts een afgeleide betekenis van het oorspronkelijke Griekse woord PHARMAKEIA. Daarin herkennen we onmiddellijk ons woord ‘farmacie’. De ‘Studiebijbel’ omschrijft dit Griekse woord als volgt:

Het zelfstandig naamwoord (vrl.) pharmakeia – ook wel pharmakia gespeld – betekent (1) ‘(het gebruiken van) geneesmiddelen of tovermiddelen’, (2) ‘vergiftiging’ en (3) ‘toverij, magie’.

De vertalers hadden in Openbaring 18:23 het woord gewoon onvertaald kunnen laten. Met hooguit een aanpassing aan onze uitspraak en spelling. Want is het juist niet de letterlijke weergave die de profetische spijker op de kop slaat?! “De grootsten van de aarde” zijn de kooplieden van de farmacie. Met recht Big Pharma! Steeds meer zien we de contouren hiervan zichtbaar worden. Er is geen industrie waarin zoveel geld omgaat als in de farmacie. Met ziekte als verdienmodel beheerst men de wereld.

Nooit eerder in de historie van de mensheid is het gebeurd dat, zoals nu in 2021, heel de wereld een ‘medicijn’ moet worden toegediend. Nou ja, een vaccin in dit geval. Of nog beter: een experimentele genetische modificatie. Daarbij wordt niet slechts op wereldwijde schaal een product op de markt gebracht, maar via het centrum van de macht (WHO) wordt dit ook globaal aangestuurd.

Laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

Zo blijkt Zijn regering aanleiding te zijn tot blijdschap, maar dat niet alleen, want we moeten eerlijk zijn:

Alle bewoners van de kustlanden zijn ontzet over u,
en hun koningen rijzen de haren te berge,
hun gezichten staan verwrongen.

Zij die zaken doen onder de volken,
sissen van afschuw over u.

We hebben allemaal de keus en worden allemaal, niemand uitgezonderd de uitnodiging vanmorgen en elke dag  de gelegenheid tot lofprijzing. Laten we daarom, ook vandaag maar beginnen met Hem te loven en te prijzen, Die ons leven is.

Als dat geen zegen is.

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב