Over Big Pharma gesproken
24/09/2021

Over Big Pharma gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle Goden.

5Want al de Goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

Over big pharma gesproken.
De voorgaande keer eindigden we met het lezen van de van Babel en het bestijgen van de troon door de Koning der Koningen. Bij een aspect daarvan wil ik echter nog met u stilstaan vanwege de actualiteit van de tijd waarin wij leven. En we vinden dat in Openbaring 18 vers 23 waar het volgende over Babel gesproken wordt:

En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen en de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten van de aarde. Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.

Over met name het laatste, de woorden ‘Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid.’ Maar wanneer we de tekst letterlijk vertalen lezen we het volgende:

lezen we (letterlijk vertaald):

En geen lamplicht zal meer in u schijnen (…). Want uw kooplieden waren de grootsten van de aarde want in uw farmacie raakten al de natiën verdwaald.

Hier wordt de tragedie beschreven van een stad die in één uur compleet zal worden weggevaagd. Definitief. Let daarbij op het motief: “Want uw kooplieden waren de grootsten van de aarde…”. In de stad verbleven “de kooplieden” waarbij we kunnen denken aan handelaren, bankiers en industriëlen. Zij worden “de grootsten van de aarde” genoemd. Niet slechts ‘machthebbers’ zoals de meeste vertalingen weergeven, maar de overtreffende trap van groot: de grootsten. Dat betekent dat niet regeringen en presidenten maar het grote geld de macht uitoefent. De politici zijn slechts pionnen; achter de schermen regeert het geld. Daar vallen de echte besluiten. En politici mogen dat als PR-managers ‘verkopen’. Meer niet.

Maar er is nóg iets bijzonders. Van Babylons kooplieden die worden omschreven als “de grootsten van de aarde” wordt één kenmerk uitgelicht. Het geeft ook de reden aan waarom de kooplieden “de grootsten van de aarde” waren. “… want in uw farmacie raakten al de natiën verdwaald”. Nee, deze weergave treft u niet in de gangbare vertalingen. Dat klopt. Daar lezen we gewoonlijk het woord ‘toverij’. Maar ‘toverij’ is slechts een afgeleide betekenis van het oorspronkelijke Griekse woord PHARMAKEIA. Daarin herkennen we onmiddellijk ons woord ‘farmacie’. De ‘Studiebijbel’ omschrijft dit Griekse woord als volgt:

Het zelfstandig naamwoord (vrl.) pharmakeia – ook wel pharmakia gespeld – betekent (1) ‘(het gebruiken van) geneesmiddelen of tovermiddelen’, (2) ‘vergiftiging’ en (3) ‘toverij, magie’.

De vertalers hadden in Openbaring 18:23 het woord gewoon onvertaald kunnen laten. Met hooguit een aanpassing aan onze uitspraak en spelling. Want is het juist niet de letterlijke weergave die de profetische spijker op de kop slaat?! “De grootsten van de aarde” zijn de kooplieden van de farmacie. Met recht Big Pharma! Steeds meer zien we de contouren hiervan zichtbaar worden. Er is geen industrie waarin zoveel geld omgaat als in de farmacie. Met ziekte als verdienmodel beheerst men de wereld.

Nooit eerder in de historie van de mensheid is het gebeurd dat, zoals nu in 2021, heel de wereld een ‘medicijn’ moet worden toegediend. Nou ja, een vaccin in dit geval. Of nog beter: een experimentele genetische modificatie. Daarbij wordt niet slechts op wereldwijde schaal een product op de markt gebracht, maar via het centrum van de macht (WHO) wordt dit ook globaal aangestuurd.

Merk op dat de belangrijkste sponsor van de WHO geen regering of staat is, maar de Bill & Melinda Gates Foundation. Een van de rijkste instanties ter wereld en tevens in het bezit van een grote hoeveelheid aandelen in die bedrijven die momenteel de ‘vaccins’ leveren. Dat is geen beschuldiging het is informatie van deze instanties zelf en publiek toegankelijk.

De Big Pharma levert niet alleen producten via de (inter)nationale machtscentra, ook de producten zelf worden aangewend als machtsmiddelen. Want iedereen wordt in de praktijk verplicht deze ‘vaccins’ te nemen. Het wordt ‘verkocht’ als vrijwillig, maar wie hierin niet meegaat wordt buitengesloten. Voor hen geen vaccinatiepaspoort en dus geen reizen, deuren van evenementen en andere publieke ruimten worden voor hen gesloten en zelfs de uitoefening van allerlei beroepen wordt onmogelijk gemaakt. Ongevaccineerden worden neergezet als een gevaar voor de samenleving. Dat is de macht van Big Pharma.

In Openbaring 18:23 lezen we ook dat in de farmacie “al de natiën” verdwaald raakten. De NBG51 zegt: “… werden alle volken misleid”. Big Pharma wordt gelinkt aan (1) de “kooplieden” (geld), (2) “de grootsten van de aarde” (macht) en (3) misleiding van al de natiën. De misleiding vindt op globaal, dus over de hele globe, over de hele aarde plaats.

Er staat: “al de natiën”, zeg maar gerust: de Verenigde Naties. Zij hebben hun Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) en onder die paraplu hebben zij zowel de macht alsook het geld om iedereen te misleiden. Nu al. En men bedient zich daarbij van de mainstream media.

Want het is één ding om met macht iets op te leggen, veel eleganter is het om de mensen daarin gewillig mee te krijgen. Propaganda en massa-beïnvloeding via kranten, tijdschriften, TV-kanalen, internet en vooral de social media (Facebook, Youtube, Twitter, enz.). En raad eens wat: al deze media zijn in hoge mate het eigendom van internationale concerns (“kooplieden”) die aandelen hebben in de farmacie. En zo is de cirkel weer rond.

De Big Tech (zoals Facebook, YouTube, Twitter) hebben de macht om onwelgevallige informatie te onderdrukken en te censureren. En zij doen dat voortdurend. Zelfs hun ‘fact checks’ met geclaimde objectiviteit, zijn vals en volledig onderworpen aan de belangen van de WHO en dus van Big Pharma.

Zo regeert de leugen door het ten onderhouden van de waarheid. Er is niets nieuws onder de zon. In Rom.1:18 lezen we het al: Want de toorn van G’d wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle G’ddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken.

Openbaring 18:23 beschrijft hoe al deze ontwikkelingen (G’ddank!) zullen eindigen. Maar wees er op bedacht dat de wereldmacht macht en intriges van de (al of niet farmaceutische) leugen de komende jaren gigantisch zal worden.

Niet om daar bang voor te zijn, want de Waarheid met een hoofdletter wint altijd.

Als dat geen zegen is.

Laten we deze overwinning en onze Overwinnaar nu alvast bezingen:

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב