Over de woonplaats van de Eeuwige gesproken
02/11/2021

Over de woonplaats van de Eeuwige gesproken

Passage: Psalm 99

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 99

De macht van de HEERE is groot

1 De HEERE regeert; laten de volken sidderen.
Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.

2 De HEERE is groot in Sion,
Híj is verheven boven alle volken.

3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.
Heilig is Hij.

Over de woonplaats van de Eeuwige gesproken

Hij troont tussen de cherubs lazen we zojuist in het eerste vers. Heeft u er wel eens bij stilgestaan wat dat betekent? Zijn troon is dus tussen de cherups.

De eerste keer dat we van Cherups wezen is in Genesis 3 vers 24: Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, Letterlijk: en de vlam van het wentelende zwaard. om de weg naar de boom des levens te bewaken.

De weg naar de boom des levens werd dus bewaakt. Niet afgesneden. De Eeeuwige zet zijn cherubs neer om de weg van de boom des levens te behouden. Dat is puur Evangelie. De hof met daarin zijn levensboom zijn dus veilig bewaakt en bewaard. De boom des levens is er door alle eeuwen heen geweest beschikbaar en zal er zijn. Lees Openbaringen 22 er maar eens op na: En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich Openb. 2:7de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

En de Cherups bewaakten de weg naar de boom des levens.

De tweede keer dat we over de cherups lezen is in Exodus 25 vers 18 waar we lezen:

Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel.

Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan.

De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, Hebr. 9:5terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn.

Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.

Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

Dan gaan we weer even terug naar Psalm 99 waar we horen: U die tussen de Cherups troont. Tussen de cherups. De cherups die de boom des levens bewaakten, het leven bewaakten, deden hetzelfde werk in het Heilige der heilige. Zij bewaakten de wet die in de ark lag, maar die overdekt was met het verzoendeksel. Met andere woorden, de Eeuwige regeert, zittend op de wet en zittend op het verzoendeksel deze wereld. Er gaat geen tittel of jota verloren van de wet, maar Hij regeert vanaf Zijn verzoendeksel. Dat is Zijn troon.

Mozes getuigt er van: Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal. En wat is dat? De wet, maar wat is dat ook genade, want dat is Zijn troon. Daar is waar Hij woont.

Nog een keer: Gij die tussen de cherubs woont. Dat wonen heeft in het Hebreeuws een speciaal woord: Sjechina, "het (in)wonen" of "woonplaats" duidde in het jodendom de aanwezigheid van JHWH, de Eewige aan, in het bijzonder in de Tabernakel of de Tempel in. Als bijbetekenis kon het duiden op "rust", "geluk", heiligheid" of "vrede". Laten dat nu juist de eigenshcappen zijn waarop Hij troont!?

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב