Over verleden, heden en toekomst gesproken
01/11/2021

Over verleden, heden en toekomst gesproken

Passage: Psalm 99

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 99
De macht van de HEERE is groot

1 De HEERE regeert; laten de volken sidderen.
Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.

2 De HEERE is groot in Sion,
Híj is verheven boven alle volken.

3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.
Heilig is Hij.

4 Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft.
Ú hebt een billijk bestuur gevestigd,
Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

5Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.

6 Mozes en Aäron waren onder Zijn priesters,
Samuel onder wie Zijn Naam aanriepen;
zij riepen tot de HEERE
en Híj verhoorde hen.

7 Hij sprak tot hen in een wolkkolom;
zij hebben Zijn getuigenissen in acht genomen
en de verordeningen die Hij hun had gegeven.

8 HEERE, onze God, Ú hebt hen verhoord;
U bent voor hen een vergevend God geweest,
hoewel U wraak oefende over hun daden.

9 Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor Zijn heilige berg,
want heilig is de HEERE, onze God.

Over verleden, heden en toekomst gesproken

Deze psalm is nauw verbonden met de voorgaande Psalmen 95 tot en met 98 en met de volgende Psalm, Psakm 99. Het algemene onderwerp is het koningschap van de Eeuwige.
Het zijn allemaal lofprijzingspsalmen, voor zijn werken in de schepping, voor wat hij voor zijn volk heeft gedaan. Maar dat niet alleen. Deze psalmenreeks is eveneens opgetekend tot zekerheid dat Hij uiteindelijk zal komen om over de hele aarde te heersen en om een ​​rechtvaardig oordeel uit te oefenen onder de mensen.

De psalm bestaat uit de volgende delen:

  1. Een verklaring van het feit dat JHWH, de Eeuwige regeert, en dat dit een diepe indruk op de wereld moet en zal maken; dat het volk zou beven; dat de aarde bewogen zou worden, zo lazen we in het eerste vers.
  2. Het tweede deel van de Psalm beschrijft de redenen waarom hij door ons, en laten we het maar persoonlijk maken, door u en mij vereerd en aanbeden zou moeten worden. We vinden dat in de verzen vanaf vers 2.

De eerste reden tot verering aan aanbidding vinden we in de Psalm terug: Hij is een Heilige en Rechtvaardig God is.

De tweede reden is afgeleid van wat hij voor zijn volk heeft gedaan: voor zijn barmhartige tussenkomst bijvoorbeeld in tijden van moeilijkheden, toen Mozes, en Aäron, en Samuël zijn naam aanriepen; en uit het feit dat hij zijn volk antwoordde toen ze tot hem riepen; en van de manier waarop het werd gedaan, zoals we lazen Psalm 99 vers 6 tot en met 9. De Eeuwige heeft zich bereid getoond om hun bescherming te horen in de wolkkolom. Hij heeft hun smeekbeden verhoord en hen vergeven.

Weet u, we hebben met een onveranderlijk God te maken. De redenen die we zojuist besproken hebben zijn nog altijd helemaal actueel. Wij, u en ik hebben alle reden om Psalm 99 uit volle borst te zingen. Dezelfde redenen als Mozes en Aaron en Samuel en zoveel anderen. We zingen gewoon met Mozes en Aaron en Samuel mee vanmorgen. Hij antwoord wanneer we tot Hem roepen. Misschien niet op stel en sprong… Maar antwoorden doet Hij. Hij hoort. En Hij beschermt, Hij vergeeft.

En daar gaat deze Psalm over.

Zullen we de Psalm eens doornemen? We lezen in het eerste vers: De HEERE regeert; laat het volk beven: hij zit tussen de cherubs; laat de aarde bewegen.

In het Hebreeuws lezen we het zo: De Heer, JHWH, is koning. Laten de volken beven.  De mensen beven, de aarde wankelt.

De profeet Jeremia profeteerde eveneens over de periode waarin de Eeeuwige zal regeren en de volken van de aarde zullen beven. We lezen daarvan in Jeremia 33. En bedenk dan dat dit hoofdstuk spreekt over de verlossing van Juda uit Babel, dus de Joden uit Babel

Want zo zegt de HEERE, de God van Israël, van de huizen van deze stad (en wanneer de bijbel spreekt over de stad, dan wordt daar natuurlijk Jeruzalem mee bedoeld) en van de huizen van de koningen van Juda die zijn afgebroken voor de belegeringsdammen en voor het zwaard,

waar ze zijn gekomen om te strijden tegen de Chaldeeën: Het is om ze te vullen met de dode lichamen van mensen die Ik verslagen heb in Mijn toorn en in Mijn grimmigheid, en omdat Ik Mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb om al hun kwaad.

Zie, Ik ga haar herstel en genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: een overvloed van duurzame vrede duurzame vrede - Letterlijk: vrede en trouw. zal Ik hun bekendmaken.

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van Israël, en hen opbouwen als vroeger.

Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen.

Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heidenvolken van de aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun (Juda of de Joden) doe. Zij (dat zijn de heidenvolken) zullen beangst zijn en sidderen vanwege al het goede en vanwege al de vrede die Ik het (het volk van Juda, Breder, Israel) verschaf.

Ook hierin zien we dus een ongelooflijk groot verschil tussen de heidenvolken en Zijn volk.

De Chaldeeën. U weet wel, Ur der Galdeeen. U weet wel het waren de koningen van de Chaldeen, de koningen vanuit het goddeloze Babel, die geen afscheid konden nemen van de toren, en uiteindelijk werden verslagen door Abraham. Door de hele bijbel heen is er sprake van de strijd tussen Babel en Jeruzalem en laat ik het maar in een adem noemen, tussen de duivel en de Eeuwige.

De Chaldeeën waren eens een wereldmacht, maar let op, ook hier is sprake van een patroon in de Bijbel. De rol van Babel is nog niet uitgespeeld. In Genesis was al sprake van Babel en in Openbaring nog steeds en dan zou in onze tijd Babel verdwenen zijn?

De Profeet Habakuk wist wel beter, wanneer we in hoofdstuk 1 vers 6 lezen: Want ziet, Ik verwek de Chaldeen, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn.

Wat dat betreft is Bebel nog springlevend en actueel, maar niet erg creatief. Me moeten wel stekeblind zijn wanneer we de onvruchtbare werken van de duivel, ook, of misschien wel juist in onze dagen, niet zien.

Jood en Christen worden meer en meer vervolgd. Driehonderdvijftig miljoen christenen over de hele wereld moeten elke dag voor hun leven vrezen. De duivel zaait dood en verderf door deze wereld. En niet te vergeten angst. Angst voor het klimaat, angst voor vrandhaarden, angst voor overstromingen en angt voor een virus en uit eindelijk angst voor elkaar. En het advies: Anderhalve meter afstand houden, een mondkapje voor om je mond te houden en je handen stuk wassen, volgens onze president. Allemaal de schuld van die christenen daar op de biblebelt. Wat een leugen zeg.

Maar: De macht van de HEERE is groot De HEERE regeert.

Als dat geen zegen is.

De Psalm speekt over de macht en grootheid van de HEERE, JHWH. Daar gaat ook het lied over: Groot en machtig is Hij!

https://www.youtube.com/watch?v=9089w5Pw2-4

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב