Over aanbidding gesproken -1-
03/11/2021

Over aanbidding gesproken -1-

Passage: Psalm 99

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 99

De macht van de HEERE is groot

1 De HEERE regeert; laten de volken sidderen.
Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven.

2 De HEERE is groot in Sion,
Híj is verheven boven alle volken.

3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven.
Heilig is Hij.

4 Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft.
Ú hebt een billijk bestuur gevestigd,
Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob.

5Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij.

Over aanbidding gesproken -1-
In het laatst gelezen vers lazen we: buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Het Hebreeuwse woord voor neerbuigen is ‘shachah’ en komt 172 keer voor in de Bijbel. Deeerste keer vinden we het bij Abraham in Genesis 18:
Daarna verscheen de HEERE aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde.

Aanbidding heeft vanuit de Hebreewse oorsprong dus te maken met neerknielen neerbuigen, hurken, neervallen, nederig smeken, eer bewijzen, eerbied betuigen, bukken.

Aanbidding is de Eeuwige vereren, aanbidden, eren en neerbuigen voor Hem. Maar een diepere betekenis van aanbidding laat zien dat het meer een zaak van het hart en de geest is. Jezus zegt dat aanbidders Hem tevergeefs aanbidden als "hun hart ver van Mij is" in Mattheüs 15:8.

Misschien kunnen we zeggen dat aanbidding betekent dat we met gebogen hoofd en hart onze Maker aanbidden en vereren! Het is een houding van totale en onvoorwaardelijke overgave en vernedering, ook fysiek aan Degene die we onze Meester, onze Heer, onze God noemen. Alleen woorden zijn niet genoeg! Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?

Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Aanbidding houdt dus verband met onze relatie met onze heilige God, gekenmerkt door een neergebogen hart, uitgedrukt in een fysieke vernedering in totale overgave. Het weerspiegelt iemand die arm van geest is en iemand die treurt als hij zijn ellendige geestelijke bankroet erkent. Als we onze harten en hoofden voor God buigen in aanbidding, roepend om genade en om vervuld te worden met Gods houding, worden we getroost en vervuld.

Buigen en aanbidden gaan in veel verzen in de Bijbel hand in hand. Satan probeert onze Heiland zover te krijgen dat hij "neervalt en hem aanbidt", maar Jezus antwoordt boos: "Weg met u, Satan! . . . 'Gij zult de HEER, uw God, aanbidden, en Hem alleen zult u dienen'.

David spoort ons aan om te aanbidden en neer te buigen; laten we knielen voor de Eeuwige, onze Maker", lezen we in Psalm 95:6. Als de dienaar van Abraham, Eliezer, ziet hoe goed God zijn zoektocht naar een vrouw voor Isaak heeft gezegend, aanbidt hij de HEER en buigt hij zich ter aarde, lezen we in Genesis 24:52.

Wanneer Job het verschrikkelijke nieuws hoort van het totale verlies van alles waar hij ooit van genoot, inclusief al zijn kinderen, doet hij wat velen als ongewoon zouden beschouwen: Job 1:20 Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer.

Aanbiddingsdaden zoals deze komen ook voor in de hemel zelf: "En de vierentwintig oudsten en de vier levende wezens vielen neer en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: 'Amen! Halleluja!'" (Openbaring 19:4).

Misschien verklaart dit gedeeltelijk waarom aanbidding niet diep in ons denken is verankerd. Ondanks de talloze aanbiddingsliederen die we kennen, en de zelfs aanbiddingsdiensten die we met elkaar vieren.

Mensen in onze onafhankelijke, ik-gerichte, westerse samenleving durven niet in het openbaar op hun knieën te worden betrapt - overal en altijd! Andere culturen buigen letterlijk het hoofd uit eerbied. Dat zien we hier zelden.

Moslims over de hele wereld buigen zich vijf keer per dag spontaan - met het voorhoofd op de grond - als ze worden opgeroepen tot gebed. In de westerse wereld zien we dit maar heel sporadisch.

 

Wat zouden we denken van een eredienst waarbij alle aanwezigen zo diep vooroverbogen dat hun gezicht de grond raakte? Zou dit goed voelen? Zouden we ons er prettig bij voelen?

Ik kan mij nog herinneren een paar jaar geleden toen mijn vrouw en ik in een dienst kwamen en waar de mensen tijdens het gebed de stoelen op zij schoven en zij voor hun stoel knielden. Eerlijk gezegd voelden we ons een beetje genant.

Toch is dat hoe Israël God aanbad.

Vandaag worden we, u en ik, door middel van Psalm 99 opgeroepen om Hem te aanbidden:

Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij.

Wat is het eigenlijk een zegen wanneer we dat nu al in ons leven kunnen en mogen doen. Hem aanbidden. De laatste keer dat we in het eerste testament over aanbidding lezen vinden we in Zacharia 14 vers 17. Het zijn bijna de laatste woorden uit het eerste testament:

Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Paulus schrijft in Filippenzen 2 dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is.

Als dat geen zegen is.

Filippenzen 2:9-11

'9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב