Over de terugkeer van de Messias gesproken -8-
07/06/2021

Over de terugkeer van de Messias gesproken -8-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:Over de terugkeer van de Messias gesproken -8-

Vandaag pakken we de draad weer op met betrekking tot de profetieen betreffende de wederkomst van de Messias zoals we die in de Bijbel, duizenden jaren geleden en die we in de dagen waarin we nu leven beleven.

We hebben in de voorgaande dagen nagedacht over de landbelofte, de zeggenschap over Jeruzalem, de enorme toename van kennis in de wereld, de wereldwijze haat tegen de God van Israel en de daarmee samenhangende haat tegen het volk, samengebald in antizionisme en antisemitisme, de oorlogen die wereldwijd plaatsvinden en zich eveneens toespitsen tegen het volk van Israel, met name de omringende landen, de claims die andere volken leggen op het land etcetera.

De Bijbel zegt dat een militaire alliantie die Rusland, Iran, Turkije en een aantal moslim naties omvat, Israël zal aanvallen "in de laatste dagen"  In Ezechiël 38:8 lezen we over de profetie tegen Gog (en ik laat hier even in het midden wie dat zijn, maar het zijn in ieder geval de vijande van G’d en Zijn volk:

Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.

En in Ezechiel 39 vers 27 lezen we duidelijke taal:
Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden.

Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.

Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.

Vandaag zien we diezelfde naties voor het eerst samenkomen - een alliantie die in de wereldgeschiedenis nog nooit heeft bestaan.

Bedenk dat deze tekenen niet altijd aanwezig zijn geweest. Generaties gelovigen leefden en stierven zonder getuige te zijn geweest van één van deze tekenen. Eeuwenlang was geen van deze tekenen aanwezig in de geschiedenis. Vandaag zijn ze er allemaal. Jezus zei dat wanneer je deze tekenen ziet, je kunt weten dat Zijn wederkomst nabij is.

Hij staat voor de deur. Sterker nog, Jezus zei dat de generatie die getuige is van deze tekenen niet voorbij zal gaan voordat Hij terugkomt. Dus ondanks de sceptici en zij die de spoedige wederkomst van Jeshoea ontkennen, Hij komt, en onze generatie is de generatie die getuige zal zijn van Zijn wederkomst.

Hoeveel generaties Christenen hebben niet verlangd om te zien wat wij zien? Toch is er een vreemde stilte in de kerk. Waarom? Het verschijnen van al deze tekenen na eeuwen van wachten zou iedere christen op aarde moeten motiveren om met reikhalzend verlangen uit te zien gedurende de tijd die ons nog rest.

Jezus gebood ons op deze tekenen te letten. Hij berispte de Farizeeën en de Schriftgeleerden, de geestelijke leiders destijds dat zij de tekenen van Zijn eerste komst niet herkenden (Matteüs 16:3).

En toen uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen! En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

Zal Hij iets anders doen voor hen, en daar zeg ik dan maar bij, de geestelijke leiders van de kerken en gemeenten van deze tijd die de tekenen van Zijn tweede komst niet herkennen? Jezus waarschuwde ons om niet in slaap gesust te worden wanneer Hij terugkomt. (Marcus 13:36)

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.
Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf zijn dienaren volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en gebood de deurwachter waakzaam te zijn.

Wees dus waakzaam! Want u weet niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg,

opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft.

En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam!

(Marcus 13:36)

Wees waakzaam, wakker blijven dus, en schud anderen ook wakker zodat ook zij voorbereid zullen zijn op de komst van Jeshoea. Misschien wel met alle gevolgen van dien. Misschien zal je omgeving je hierom negeren, maar dan is dat maar zo. Als de wereld je negeert, Maar als je de tekenen van de tijd herkent en er anderen niet over vertelt, ben je niet anders dan een wachter die het ziet en geen alarm slaat.

Heb geen twijfel. De tekenen van Zijn wederkomst zijn overal om ons heen. Jezus komt. Als u hebt gewacht om het Evangelie met iemand te delen, wacht dan geen minuut langer. U krijgt misschien geen andere kans meer. Het uur is laat. De tekenen zijn er. Nu is de periode van Zijn wederkomst.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar het lied ‘de Geest en de Bruid’

Laat degene die (de Heiland) hoort zeggen: "Kom"
En laat degene die dorst heeft komen

Zie! de Alfa en Omega, Begin en het Einde
In Hem zullen we nooit, nooit meer dorsten

De Geest en de bruid zeggen kom
Kom, kom, kom, kom alstublieft

https://www.youtube.com/watch?v=VTkgv26DcLA

 

DELEN

[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב