Over de hemel gesproken -2-
08/09/2021

Over de hemel gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

Over de hemel gesproken -2-
En van de redenen om voor de HEERE, de verbondsgod van Israel te zingen lezen hebben we in het laatste vers gelezen:

Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

De voorgaande keer hebben we met elkaar nagedacht over de hemel als plaats van vuur en water. Vanmorgen wil ik met u nadenken over de hemel als verblijfplaats van de Eeuwige.

De oude Hebreeën wisten dat er iets boven de hemel was. We lezen namelijk in Deuteronomium 10 vers 14: Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de allerhoogste hemel - Letterlijk: de hemel der hemelen. De aarde en alles wat erop is.

Maar zal de Eeuwige inderdaad op de aarde wonen? Zie, de hemel en de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten; hoeveel minder dit huis dat ik heb gebouwd, lezen we in 1Koningen 8:27.

Het uitspansel over het uitspansel dat de hemel wordt genoemd behoorde ook toe aan de God van Israël, en zelfs dat kan God niet bevatten. En het moet worden opgemerkt dat De mensen hebben het vermogen om de aarde te beplanten, te beheren en we weten inmiddels ook dat we een grote impact hebben op de zee. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de plastic soep die op de oceanen drijft, maar ik denk ook aan de enorme vervuiling van de lucht.

Maar laten we niet vergeten: De hemel, ja, de hemel is van de HEER; maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. (Psalm 115:16)

Dit zijn de hemelen die belangrijk zijn voor het leven op aarde

Mijn hand heeft ook het fundament van de aarde gelegd, en mijn rechterhand heeft de hemelen omspannen: als ik ze aanroep, staan ze samen op. (Jesaja 48:13). God woont inderdaad in de hemel, want naar de wolken kijken is ook verder kijken naar alles wat gezien kan worden.

‘De hemel bestaat echt!’ Met deze woorden ontwaakte neurochirurg Eben Alexander na zeven dagen uit een diepe coma. Alexander vertelde dat hij klaarwakker was geweest en een reis had gemaakt naar de hemel. Hij beschreef zijn reis uitgebreid, maar sprak niet over God.

Een hemel zonder God, kan dat? In de Bijbel lezen we over de hemel als de woonplaats van God.

Sommige mensen denken dat het onmogelijk is iets over de hemel te weten omdat er nog nooit iemand vandaar naar beneden is gekomen om erover te vertellen. Misschien zijn ze vergeten dat Jeshua/Jezus zei dat hij „uit de hemel neergedaald” was (Johannes 6:38).

En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld. (Johannes 8:23). Wat zei Jezus over de hemel?

Jezus bevestigde dat de hemel de woonplaats van JHWH is. Hij noemde God „mijn Vader, die in de hemel is” (Mattheüs 12:50). Maar Jeshua gebruikte het woord „hemel” in meerdere betekenissen. Hij sprak bijvoorbeeld over de atmosfeer als „hemel” toen hij zei: (Mattheüs 6:26) Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Maar de Eeuwige woont buiten de atmosfeer. Jesaja zegt: Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. (Jesaja 40:22).

Woont de „Vader, die in de hemel is” tussen de sterren? Het heelal wordt in de Bijbel ook „hemel” genoemd. Een psalmist schreef bijvoorbeeld: Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?— Psalm 8:3, 4.

Nee, de Eeuwige hoeft niet in het heelal te wonen dat hij geschapen heeft, net zomin als een timmerman in een kast moet wonen die hij gemaakt heeft. Toen koning Salomo de tempel in Jeruzalem aan de Eeuwige opdroeg, zei hij dan ook: 1 Koningen 8:27 Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb! Als de Eeuwige niet in de stoffelijke hemel woont, wat is dan de hemel waar hij wel woont?

Is voor ons de hemel uitsluitend de plek waar we als we gelovig zijn, naartoe gaan na ons overlijden. Het hiernamaals dus. Zoals we misschien soms wel zeggen: we leven nu op de aarde en als we in God geloven, gaan we straks naar de hemel. Daarmee is de hemel echt veel te ver weg.

Leven we niet juist allemaal met de gedachte dat de aarde nu is en de hemel straks? Den is dat eigenlijk niet vreselijk jammer? Ik geloof namelijk dat wanneer je echt tot geloof komt en je leven aan de Heere God geeft, als God de heerschappij in je leven krijgt, dat betekent dat de hemel voor je open gaat.

Als u  met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.

De Bijbel is er echter heel duidelijk over. Daarin staat dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Niet dat we gezet gaan worden in de hemel. Er staat dat wij burgers zijn van een rijk in de hemel en niet dat we burgers worden van een rijk in de hemel.

We zijn het al! Dat is iets dat moet groeien in ons hele geestelijke leven, maar het is wel een werkelijkheid. We zijn geroepen om te leven in de hemel terwijl we op aarde zijn.

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, leert de Apostel Paulus ons.

En in Filippenzen 3:20 lezen we de geweldige woorden: Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, de Messias!

Als dat geen zegen is.

De volgende keer hopen we hier weer wat verder met elkaar over na te denken.

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב