Over de hemel gesproken -1-
07/09/2021

Over de hemel gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

Over de hemel gesproken -1-
En van de redenen om voor de HEERE, de verbond God van Israel te zingen lezen hebben we in het laatste vers gelezen:

Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

Over het eerste gedeelte van dit vers, over de afgoden van en in deze wereld hebben we al stil gestaan en die hebben voldoende aandacht gekregen, maar een van de redenen om juist de HEERE JHWH, te loven en te prijzen is, zoals de dichter van de psalm zegt, omdat Hij de hemel gemaakt heeft.

En ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms lees je daar zomaar overheen: Hij heeft de hemel gemaakt. En hoevaak spreken we als Christenen met elkaar niet over de hemel. En we hopen er allemaal naar toe te gaan. Maar wat is de hemel eigenlijk.

Hoe ziet de hemel eruit? En het zal u ook wel eens overkomen zijn. Dat je ’s avonds als het donker geworden is, naar de hemel staar, naar de maan en de sterren. En dat je dan overweldigd wordt door de grootsheid er van. Henk Binnendijk zij eens “Elke avond doe ik het raam open en kijk ik een paar minuten naar de hemel. Dan denk ik: Here God, wat een wonder dat ik met U te doen mag hebben.”

Je hebt in Nederland door al het kunstlicht een beperkt zicht op de hemel. Dat is in natuurlijke zin zo. Want als je midden in de stad woont, zie je maar weinig sterrenlicht, maar wanneer je buiten de drukte van de stad bent, op een rustige plaats, alleen en in de donkerte, dan zie je veel meer van de sterrenhemel. Maar dat is in overdrachtelijke zin eveneens het geval. In de drukte van elke dag, ervaren we over het algemeen veel minder iets van de hemel, maar wanneer we in de stilte gebracht worden, of zelfs in de donkere moeilijke tijden van ons leven kan het gebeuren dat we veel meer van de hemel ervaren.

Veelal is de hemel ivoor ons de plek die je ziet als je naar de lucht kijkt. Dat helpt ons te  beseffen hoe groot God is. De schepping is zo enorm. En de Schepper is groter dan de schepping, dat helpt ons bewust te worden over wie God is.

Maar hoe ziet de hemel er uit? Misschien kunnen we er wel veel over vertellen, maar als we eerlijk zijn blijft het misschien wel iets wat we nauwelijks kunnen definiëren en blijft het een mysterie. En tegelijkertijd blijkt er in de Bijbel maar liefst 700 keer gesproken te worden over de hemel.

De hemel is meer dan een plaats. Waar praten we over als we het hebben over de hemel? Als we de Bijbel lezen, dan heeft de hemel iets van een plaats. Er worden zoveel details verteld over de troon, over mensen rondom de troon, over andere tronen. Tegelijkertijd moeten we ons daar niet te veel op vastzetten. Want de hemel is veel meer dan een plaats, de hemel is tegelijkertijd overal. Als we alleen aan de hemel denken als een plaats waar je naar toe kan gaan, dan doen we de hemel veel en veel tekort. De hemel is overal waar God is.

Weet u, beste luisteraar, ik ben uren en uren te rade gegaan bij allerlei mensen, joods en niet joods die allerlei al of niet tegenstrijdige uiteenzettingen geven over de hemel of zoals in het Hebreeuws vertaald de shâmayim. En het einde van het liedje is dat ik het niet weet. Voor mij betekent het dat de hemel zo boven alles verheven is en zo boven menselijk dat we het niet in menselijke woorden kunnen omvatten. En toch wil ik er vanmorgen voorzichtig een paar gedachten die ik tegen kwam aan u doorgeven:

De betekenis van het woord dat in de Bijbel met 'hemel' is vertaald, is van grote schoonheid en is in de vertaling verloren gegaan.

Het is in het Hebreeuws de goede gewoonte om altijd de eerste keer dat een woord in de Bijbel voorkomt het dan in zijn context de sterkste betekenis geeft. Bij de eerste keer dat 'hemel' voorkomt, heeft het niet alleen betekenis in de context, maar hebben we bovendien een door God gegeven definitie gekregen! Laten we het eens lezen in Genesis waar het woord hemel het zesde woord in de Bijbel is.

In het begin schiep God (Hebreeuws: Elohim, let op het meervoud) de hemel en de aarde.
En de aarde was woest en leeg; en duisternis was op het aangezicht van de diepte. En de Geest van God zweefde over de wateren. En God zei: Laat er licht zijn; en er was licht. En God zag het licht, dat het goed was: en God scheidde het licht van de duisternis. En God noemde het licht Dag, en de duisternis noemde hij Nacht. En de avond en de ochtend waren de eerste dag .En God zei: Laat er een uitspansel (Hebreeuws: 'spreiden') zijn in het midden van de wateren , en laat het de wateren van de wateren scheiden. En God maakte het uitspansel, en scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was zo. En God noemde de uitgestrektheid ' Hemel' . En de avond en de ochtend waren de tweede dag.

De Hebreeuwse Bijbel heeft de gewoonte van parallelle beschrijving. Er werden twee dingen gemaakt: hemel en aarde. De aarde was vormeloos en leeg... dan wordt geopenbaard dat op/over de aarde wateren zijn.

En dit introduceert een eigenaardigheid van het Hebreeuws die in het Engels verloren is gegaan. Het woord in het Hebreeuws voor 'hemel' is shâmayim. In dit woord horen we twee Hebreeuwse woorden: Sha en mayin. Het Hebreeuwse woord voor Vuur is Scha en het Hebreeuwse woord voor water kennen de meesten van ons misschien wel, dat is mayim.
Vuur en water dus. Misschien lijkt dit vreemd en zijn het tegenstijdigheden, maar inderdaad uit de hemel komen water en vuur.

Van het water lezen we over de zondvloed waar de sluizen van de hemel werden open gezet. We lezen in Genesis 7 vers 11:

In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.

En van het vuur weten we ook, wanneer we lezen in Genesis 19: Toen liet HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel.

Vuur en water dus. Het is een eerste betekenis van wat de hemel is. Het doet me denken aan de oordelen die de Heere God over deze aarde bracht en brengt. Beiden ook door water en vuur:

We lezen in 2 Petrus 2:

Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.

En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.

Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden;

en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;

en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;

en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft

want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden –

dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Ziet u, ook in dit gedeelte worden water en vuur in relatie tot de hemel en de oordelen over de wereld, toen in het begin van de dagen van deze wereld, maar ook in het einde van de tijd genoemd.

Bij de laatste overstromingen in Duitsland, België en Nederland dit jaar, bleek dat menselijk ingrijpen in de natuur, een belangrijke factor geweest is voor de oorzaak en omvang van deze verschrikkelijke rampen.

En dagelijks zien we de beelden van de werkelijk talloze branden die de aarde tijsteren en die we niet meer in de hand hebben. In Siberie staan de oerbossen, die deel uit maken van de twee longen van de aarde, al meer dan een jaar in brand, miljoenen hectare bossen zijn daar inmiddels afgebrand.

Inderdaad, en ik hoor het ook om mij heen in de gesprekken die ik voer, met gelovigen, maar ook met ongelovigen: De aarde is in barensnood, waarmee de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nu wel heel dichtbij gekomen is. Ik geloof het met heel mijn hart.

De apostel Petrus vergelijkt het vergaan van deze aarde met de zondvloed ten tijde van Noach. Het verschil is echter, dat de aarde dit keer niet door water, maar door vuur zal vergaan. Leest u hier maar over in 2 Petrus 3:1-13.

Gods Woord leert ons ook dat het vrederijk op deze aarde gevestigd zal worden. Dit Messiaanse vrederijk zal op deze eerste aarde gesticht. Gedurende dit rijk zullen alle beloften, gedaan aan het verbondsvolk Israël, in vervulling gaan. Dan zal de Here Jeruzalem verkiezen als de stad boven alle steden der aarde. Daar zullen de koningen der aarde zich voor de Here neerbuigen en de God van Israël aanbidden. Vanuit deze stad zal de aarde geregeerd worden en de vrede wereldwijd gevestigd worden.

Als dat geen zegen is.

U begrijpt wel dat, hoewel het een lange uitzending geworden is, lang niet alles over de hemel gezegd is. Er zelfs geen begin mee gemaakt is. Ik hoop dat u me dat vergeeft. In de volgende uitzending hopen we stil te staan bij een ander aspect van de hemel. De hemel, als woonplaats van de Eeuwige.

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב