Psalm 68 -5-:  Over het zingen voor God gesproken
01/02/2021

Psalm 68 -5-: Over het zingen voor God gesproken

Passage: Psalm 68

5 Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam;
baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt,
want HEERE is Zijn Naam;
spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.

6 Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:
dát is God in Zijn heilige woning;

7 een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst,
Die gevangenen uitleidt in voorspoed;
maar de opstandigen wonen in een dor land.

Psalm 68 vers 5 tot en met 7 -#005-

Over het zingen voor God gesproken

De dichter van de Psalm, David roept in zijn Psalm, zij teheliem op om te zingen voor God, voor Elohim. Om psalmen te zingen voor Zijn Naam; want HEER is zijn Naam, spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.

Een goede vraag zou kunnen zijn: Waarom roept de dichter op om te zingen voor God? Waarom zouden we dat doen? En dan wordt het antwoord gegeven: Want HEERE is Zijn Naam. Een beetje een vreemd antwoord vind je ook niet? We roemen meestal mensen op wat zij doen, en niet om de naam die mensen hebben.

Ik herinner mij een keer een cursus die ik gevolgd heb waarbij de cursusleider ons de vraag voorlegde wie wij waren. En stuk voor stuk noemde we onze naam waarom de cursusleider reageerde dat hij niet naar onze naam gevraagd had, maar wie we zijn. Dat is een heel ander aspect. Maar bij de HEERE GOD. JHWH Elohim, is daar geen verschil tussen. Zijn naam drukt werkelijk uit wie Hij is.

Wanneer Mozes vraagt, wanneer ik kom tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israels zeggen: IK BEN heeft mij tot ulieden gezonden!

Dat lijkt misschien een op het eerste gezicht simpel antwoord, maar het tegenovergestelde is waar.

Merk op dat God drievoudig antwoordt op de vraag naar zijn naam:

Toen zei God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Toen zei God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israels zeggen: Hij die is (Jhwh), de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwig, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.

God antwoordt ten eerste: "Ik zal zijn die Ik zal zijn". God herhaalt dit nog een keer tot Mozes: "Gij moet zeggen tot de Israëlieten: (letterlijk 'Ik zal zijn') heeft mij tot u gezonden."

En in Openbaringen 1 vers 8 lezen we:

Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.

De naam kan, in tweede plaats, ook uitdrukken Ik ben er voor jullie. Gods Zijn komt dan in betrekking tot ons mensen, schepselen gemaakt naar Zijn beeld. Deze gedachte vindt steun in het Tweede Testament, waar de Heere Jezus / Yehoshua Zich bekend maakt wie Hij voor jouw en mij wil zijn, maar ook is.

Ik ben het brood des levens, Joh. 6:35
Ik ben het licht der wereld, Joh. 8:12 en 9:5
Ik ben de deur der schapen, Joh. 10:7 en 9
Ik ben de goede herder, Joh. 10:11
Ik ben de opstanding en het leven, Joh. 11:25
Ik ben de weg en de waarheid en het leven, Joh. 14: 6
Ik ben de ware wijnstok, Joh. 15:1 en 5
1Co 1:30 Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing; opdat, zoals geschreven staat: ‘Wie roemt, laat hij roemen in de Heere’.

En tenslotte:Mt 28:20 En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw.

God zei: "Ik zal zijn die Ik zijn zal" of "Ik ben die Ik ben" (Ex. 3:14). Uiteindelijk zal God a l l e s  z i j n. Hij zal dat zijn  i n  a l l e n.

1Co 15:28 Maar wanneer Hem alles onderworpen is, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen zijn aan Hem die Hem alles onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Als dat geen zegen is.

Vanmorgen heb ik het lied: This are the days off Elijah uitgezocht met als ondertitel: NoGod Like JHWH Dit zijn de dagen van Elijah uitgezocht. Het is een uitvoering van Judy Jacobs een Amerikaanse zangeres met een geweldige stem.

De woorden van het lied luiden:

Dit is de tijd van Elia
die 't woord van de Heer tot ons spreekt.
En dit is de tijd
van zijn dienstknecht Mozes,
die 't juk van het onrecht verbreekt.
En dit is de tijd van verzoeking,
van duisternis, net als weleer.
Maar in de woestijn
klinkt een stem, die uitroept:
'Bereid nu de weg van de Heer!'

Refrein:
Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal,
stralend als de zon met bazuingeschal.
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
uit Sion komt het heil; uw God is daar.

En dit is de tijd van Ezechiël
waar beenderen worden bekleed.
En dit is de tijd
van uw dienstknecht David;
wij maken de tempel gereed.
En dit is de tijd om te oogsten,
de velden zijn wit als weleer.
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,
die staan op het woord van de Heer.

(Refrein)

Er is geen God als Jahweh.,

https://www.youtube.com/watch?v=PUIa674GGCo&feature=emb_rel_end

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב