Psalm 68 -1-: Over een overwinningslied gesproken -1-
26/01/2021

Psalm 68 -1-: Over een overwinningslied gesproken -1-

Overwinningslied
Een psalm, een lied van David, voor de koorleider.
God staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid;
wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht.

3U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt;
zoals was smelt voor vuur
komen de goddelozen om voor Gods aangezicht.

4Maar de rechtvaardigen verblijden zich,
zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht
en zijn van blijdschap vrolijk.

5 Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam;
baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt,
want HEERE is Zijn Naam;
spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.

6 Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:
dát is God in Zijn heilige woning;

7 een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst,
Die gevangenen uitleidt in voorspoed;
maar de opstandigen wonen in een dor land.

8 O God, toen U voor Uw volk uittrok,
toen U voortschreed door de wildernis, Sela

9 beefde de aarde,
ook droop de hemel voor Gods aangezicht;
zelfs deze Sinaï beefde,
voor het aangezicht van God, de God van Israël.

10 U hebt zeer milde regen doen druipen, o God;
Ú hebt Uw eigendom versterkt,
toen het uitgeput raakte.

11 Uw kudde woonde daar;
U maakte Uw eigendom door Uw goedheid gereed
voor de ellendige, o God.

12 De Heere gaf stof tot spreken;
de boodschapsters van goede tijding vormden een groot leger.

13 De koningen van de legermachten vluchtten weg, zij vluchtten weg;
maar zij die thuis bleef, deelde de buit uit.

14 Al lag u tussen twee rijen ovenstenen,
toch zult u schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver
en zijn veren met bewerkt groenglanzend goud.

15 Toen de Almachtige de koningen in het land overal verspreidde,
sneeuwde het op de berg Zalmon.

16 De berg Basan is een machtige berg,68:16 machtige berg - Letterlijk: berg van God.
de berg Basan is een berg met vele toppen.

17 Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst
naar deze berg, die God als Zijn woning heeft begeerd?
Ja, de HEERE zal er voor altijd wonen.

18 De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden.
De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid.

19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd,68:19 gevangenen weggevoerd - Letterlijk: gevangenen als gevangenen weggevoerd.
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen,
ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!

20 Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid. Sela

21 Die God is ons een God van volkomen zaligheid;
bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.

22 Ja, God zal de kop van Zijn vijanden verpletteren,
de harige schedel van wie met zijn schuldige wandel doorgaat.68:22 wie … doorgaat - Letterlijk: wie in zijn schulden wandelt.

23 De Heere heeft gezegd: Ik breng u terug uit Basan;
Ik breng u terug uit  de diepten van de zee,

24 opdat u uw voet kunt baden in bloed,
en de tong van uw honden zijn deel krijgt van de vijanden.

25 O God, zij hebben Uw intocht gezien,
de intocht van mijn God, mijn Koning, in het heiligdom.

26 De zangers gingen voorop, de snarenspelers daarachter,
in het midden de trommelende meisjes.

27 Loof God in de samenkomsten,
loof de Heere, u die voortkomt uit de bron van Israël.

28 Daar is Benjamin, de kleine, die over hen heerste,
daar zijn de vorsten van Juda, hun gezelschap,
de vorsten van Zebulon, de vorsten van Naftali.

29 Uw God heeft uw kracht aan u geboden;
versterk, o God, wat U aan ons gedaan hebt!

30 Omwille van Uw tempel in Jeruzalem
zullen koningen U geschenken brengen.

31 Bestraf de wilde dieren in het riet,
de horde stieren onder de kalveren van de volken,
hem die zich onderwerpt met stukken zilver.
Hij heeft de volken uitgestrooid die vreugde vinden in oorlog.

32 Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen,
Cusj zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken.

33 Koninkrijken van de aarde, zing voor God;
zing psalmen voor de Heere, Sela

34 Die rijdt door de aloude hemel der hemelen;
zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht.

35 Geef macht aan God;
Zijn majesteit is over Israël
en Zijn macht tot in de wolken.

36 O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen;
de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte.

Geloofd zij God!

Psalm 68 -1-

Over een overwinningslied gesproken -1-

We denken al een poosje na in dit programma over de psalmen die, zoals we zeggen, messiaanse psalmen zijn. Messiaanse psalmen en profetieën zijn een verzameling van meer dan 100 profetieën in het Oude Testament (OT) over de toekomstige Messias van het Joodse volk. Maar dat niet alleen. Een profetie is het Woord van God aan de mensen. De messiaanse profetieën werden door diverse schrijvers, in heel veel boeken die deel uitmaken van het OT, opgeschreven in een periode van ongeveer 1.000 jaar. De Beloofde Messias verlost de mensen van hun zonden en herstelt de relatie of de omgang tussen God en mensen. Specifieker:  De Messias verlost Zijn volk Israel, Zijn oogappel  van hun zonden en herstelt de relatie tussen God en Zijn volk.

In de komende dagen willen we nadenken over Psalm 68. Vandaag wil ik een paar algemene opmerkingen maken over deze psalm. Het is een lange, indrukwekkende Psalm. De dichter bezingt de grootheid en majesteit van JHWH. JHWH, want we weten niet hoe we de naam moeten uitspreken.

De dichter kijkt daarbij terug naar wat G’d in het verleden voor Zijn volk heeft gedaan en looft Hem, om wat Hij nu doet, maar ook wat Hij in de zeer nabije toekomst zal doen. God is altijd trouw geweest voor Zijn volk. Hij zal dat ook blijven! Boven de Psalm staat terecht: "Overwinningslied", want: God verlost Zijn volk! Wat een ongelooflijk moment zal dat zijn. Denk je eens in dat de Messias binnenkort terug komt en een definitief einde zal maken aan alle wantoestanden in deze wereld. We leven vandaag de dag in een bijzondere tijd. Een tijd waarin de angst voor onder andere het Coronavirus hoogtij viert. Mensen worden afgezonderd in bedoed zegt het Hebreeuwse woord voor quarantaine wat eenzaamheid betekend. En de Heere G’d heeft in Genesis al gezegd dat het niet goed is dat de mens alleen is. De angst en de leugen regeert in de dagen die wij beleven. En daar spint er maar een garen bij: de leugenaar van de beginne. Laten we onze ogen open houden en uitzien naar Zijn komst die zeer binnenkort aanstaande is.

In de verzen 2 tot 7 tot en met 7 staan het eigenlijke thema van deze indrukwekkende Psalm: God zal zijn vijanden verdelgen en Israël verlossen. Hij is de grote Aanvoerder in de strijd: "Hij staat op", Hij gaat zijn volk verlossen en de gevolgen zijn meteen zichtbaar: de vijanden worden verstrooid. In vers 2, waar we lezen: God staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht. Het is een herinnering aan wat staat in Num. 10 : 35:

"Wanneer nu de ark opbrak, zei Mozes: Sta op HERE, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten." God redt uit de nood en ontfermt zich over al wat zwak is. De rechtvaardigen verheugen zich en prijzen God.

In het vervolg van de Psalm, in de verzen 8-15 herinnert David zichzelf en het volk Israel er aan dat God ook in het verleden heeft verlost. Hij zinspeelt op de tocht door de woestijn, (Ex. 13 : 21, 22) "de wildernis" toen de JHWH voor het volk uittrok in de wolk. We lezen in Exodus 13:

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.

Ik heb het voorrecht gehad om een paar maal naar Israel te mogen reizen en heb daarbij een paar nachten in de woestijn doorgebracht. En pas toen realiseerde ik mij wat een ongelooflijk voorrecht het voor de Israëlieten geweest is dat de HEERE, JHWH nota bene Zelf in de wolk- en de vuurkolom met hen mee ging. Het was niet zomaar een wolk- en voorkolom, maar is het je wel eens opgevallen dat er staat, en we hebben het zojuist gelezen dat er staat: De HEERE, JHWH, ging vóór hen uit. Wat een ongelooflijk voorrecht, vind je ook niet? Dag en nacht, Hij was er bij. Overdag, wanneer het snik- en snik heet was en is in de woestijn, waar je geen streep schaduw hebt, zorgde Hij voor schaduw en ik kan je vertellen dat het heel, heel warm kan zijn in de woestijn. En in de nacht, wanneer het stik- en stik donker is in de woestijn, was Hij de Lichtbron net een hoofdletter. Dag en nacht herinnerde Hij het volk dat Hij er bij was.

Mag ik voor deze keer een toepassing maken op ons leven? Wat zijn we ongelooflijk bevoorrecht als, zoals het volk Israel dezelfde HEERE, JHWH, Zelf ons dag en nacht voor gaat in jouw en mijn leven. Om jou en mij zoals we zojuist met betrekking tot het volk Israel ons, jou en mij de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat we dag en nacht verder kunnen trekken. Zonder wolk- en vuurkolom, zonder de HEERE, was het volk overdag en ’s nachts hopeloos verdwaald.

We leven in deze dagen, waarin de eenzaamheid en duisternis, onder andere vanwege Corona in een bijzondere tijd. Een tijd waarin ieder op zoek is naar waarheid. Wat is waarheid en wat niet van al het nieuws dat over ons uitgestrooid wordt. Zijn de complottheorieën waar en welke wel en welke niet. En hoe zit het met het vaccin. We bevinden ons, ook als christenen in een wereld waarin we hopeloos verdeeld blijken te zijn. De een vind het vaccin een zegen van de Heere God, de ander een list van de duivel. Wat is waarheid? Wat hebben we het juist in deze dagen ongelooflijk nodig dat de Heere dicht bij ons is. Zoals bij het volk Israel in de woestijn. Niet te veel om je heen kijken hoor, naar wat er allemaal in de wereld leeft, maar naar boven, daar is de Heere Zelf die voor ons uit gaat, overdag, wanneer de grond onder je voeten te heet wordt, en midden in de nacht, wanneer het donker om je heen is.

Als dat geen zegen is…

We gaan luisteren naar deze Psalm 68, in het bijzonder de verzen 32 tot en met 35:
Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen,
Cusj zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken.
Koninkrijken van de aarde, zing voor God;
zing psalmen voor de Heere, Sela
Die rijdt door de aloude hemel der hemelen;
zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht.
Geef macht aan God;
Zijn majesteit is over Israël
en Zijn macht tot in de wolken.

Het is een uitvoering door Joshua Aaron met de titel Blessed be Our God. Gezegend is onze God.

https://www.youtube.com/watch?v=VfBLriq7a1E

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב