#0775 Over Gods eigendom gesproken -2-
26/01/2023

#0775 Over Gods eigendom gesproken -2-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 135 -3-

De HEERE is groot

1Halleluja!
Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE,

2 u, die staat in het huis van de HEERE,
in de voorhoven van het huis van onze God.

3 Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.

4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren,
Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

#0775 Over Gods eigendom gesproken -2-
In de voorgaande aflevering zeiden we het al:
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Dit is een wonder van genade, waarover het volk zich alleen maar kan verbazen en zich vol dankbaarheid kan verheugen. Daarvoor kan hij de HEERE loven en psalmen zingen.

Het is duidelijk dat Gods verkiezing van Jakob in geen enkel opzicht aan Jakob zelf te danken is. Het leven van Jakob – en dat van zijn nageslacht – was, om het eens populair te zeggen lang niet altijd even ‘kosher’.

Dat maakt het wonder van zijn uitverkiezing alleen maar groter. Als eraan wordt toegevoegd dat God “Israël als Zijn persoonlijk eigendom” heeft verkoren, is dat omdat Hij van Jakob Israël heeft gemaakt. God heeft dat gedaan. Hem komt daarom alle eer, lof, roem en aanbidding toe.

Maar misschien mag dat ook een belofte zijn voor het Israel van nu. Het handelen van Israel is, ook in de dagen waarin wij leven lang niet altijd even ‘kosher’.
Dat maakt het wonder van zijn uitverkiezing alleen maar groter.

Voor wie in de God van Israel mogen geloven geldt eveneens dat God hem of haar heeft uitverkoren, maar leg wel, in Christus, in de Messias. Wij mogen weten dat God ons heeft uitverkoren als Zijn persoonlijk eigendom in Christus, dat houdt in dat Hij ons tot het zoonschap voor Zichzelf heeft bestemd (Ef 1:4-5). En dat nota bene van voor de grondlegging van de wereld. Het is haast niet te geloven, maar de schepper van hemel en aarde heeft het Zelf vast laten leggen in onder andere de brief aan de Efezen. Luister naar eens:

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

het is een volkomen onbegrijpelijk, onmetelijk voorrecht als wij bedenken wat wij van nature zijn en waar wij vandaan zijn gekomen.

Ik ken u niet, maar zonder uitzondering leefden wij, al of niet netjes, in de zonde en verdienden de dood. We hadden, nog sterker, we hebben totaal nergens recht op.

Maar nu? Nu zijn wij nota bene, en u hoort het goed tot huisgenoten van God gemaakt (Ef 2:11-22). Huisgenoten, we komen bij Hem met alle eerbied gesproken niet zo maar even op visite, maar we horen bij Gods gezin! Snapt u het nog? Ik niet.

Maar luister:
Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen - Letterlijk: voorhuid. genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt,
dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.
Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.
Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken,
heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken,
en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.
En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren.
Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,
en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

Ongelooflijk toch. We snappen er niks van maar mogen het in geloof aanvaarden.

Wat Israël als volk is, zijn wij persoonlijk. Wij zijn persoonlijk de speciale voorwerpen van Zijn genade en vreugde

Paulus schrijft het aan zijn geestelijke zoon Titus in deze woorden:
Titus 2:14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Dit kan niet anders dan ons tot grote bewondering en dankbaarheid brengen die we in lofprijzing uiten aan Hem Die dit alles heeft bedacht en bewerkt.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=c0dyZUG6_4k

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב