#0774 Over Gods eigendom gesproken -1-
25/01/2023

#0774 Over Gods eigendom gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 135 -2-

De HEERE is groot

1Halleluja!
Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE,

2 u, die staat in het huis van de HEERE,
in de voorhoven van het huis van onze God.

3 Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.

4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren,
Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

#0774 Over Gods eigendom gesproken -1-
Werd het volk in het eerste vers opgeroepen om de HEERE, JHWH, te loven en te prijzen, en tussen haakjes wij als gelovigen van deze tijd daarbij als het ware mee in mochten stemmen, in vers twee wordt de plaats genoemd waar de lofprijzing wordt gedaan (vers 2). Het gebeurt “in het huis van de HEERE, in de voorhoven van het huis van onze God”. “Het huis van de HEERE” – dat is de nieuwe tempel, die door Ezechiël wordt beschreven in Ezechiël, de hoofdstukken 40 tot en met 43). Het is Zijn woonplaats, midden tussen Zijn volk.

“De voorhoven” zijn het voorhof voor de priesters en een grote, of buitenste, voorhof voor het volk (2Kr 4:9). De twee voorhoven laten zien dat er een scheiding is tussen de priesters en het volk (vgl. Ez 10:3,5).

Er is aanleiding om de HEERE te loven, “want de HEERE is goed” (vers 3).De HEERE, JHWH, is na'iym  zegt de Hebreeuwse tekst. Na’iym heeft meerdere betekenissen: Aangenaam, prettig, lief, genoeglijk, zoet. Dus na’iym is veel meer dan het Nederlandse woord ‘goed’.

Hij, de HEERE, alleen is goed. In het gesprek met de rijke jongeling, waarvan we kunnen lezen in Markus 10 vers 18 horen we Jezus zeggen: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God, Theos.

Er is ook aanleiding psalmen te zingen “voor Zijn Naam, want [die is] lieflijk” (vgl. Ps 147:1). Hij heeft Zijn Naam in liefde aan Zijn volk bekendgemaakt en ook bewezen, zoals het volgende vers zegt.

Het woord “want” waarmee vers 4 begint, geeft aan dat nu de reden volgt van de oproep in het vorige vers. Er is sprake van een nauwe relatie tussen God en Zijn volk. Die relatie is van God uitgegaan. Hij “heeft Zich Jakob verkoren, Israël als Zijn persoonlijk eigendom”. Nog een keer voor alle duidelijkheid: Hij “heeft Zich Jakob verkoren, Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

Mag ik het vanmorgen eens een keer zo zeggen: Dat zouden meer mensen moeten weten.

Wanneer we terugzien op de afgelopen 2000 jaar, maar eveneens in de dagen die wij beleven dat Israel nagenoeg dagelijks wordt veroordeeld door de Verenigde Naties en het antisemitisme hand over hand toeneemt en dat er landen zijn die officieel verklaren Israel van de kaart te willen vegen, dan zou je je wensen dat deze mensen zich zouden realiseren dat de God van hemel en aarde Zich Jacob verkoren heeft, en Israel als Zijn persoonlijk eigendom rekent. Handen af van Israel. Niet omdat het zo’n geweldig voorbeeldig volk is, ook in onze dagen niet, maar omdat Hij het verkoren heeft boven alle andere volkeren en het Zijn eigendom is. Amen?

De Heere God zegt het al bij de Sinaï in Exodus 19 vers 5: Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.

En hij heeft bevestigd het in het allerlaatste boekje in het eerste testament in Maleachi 3 vers 17L

En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten,
op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn.
Ik zal hen sparen,
zoals een man zijn zoon spaart
die hem dient.

Inderdaad, dat zouden meer mensen moeten weten.

Het woord “eigendom” verwijst naar een kostbare schat, een persoonlijk eigen bezit die zorgvuldig wordt bewaard en tot speciale vreugde voor een koning is.

In Exodus en Maleachi lazen we er zojuist al van, maar in Deuteronomium 7 vers 6 lezen we:
Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

En we weten allemaal wat er heeft plaatsgevonden, hoe de leiders en het volk ten opzichte van Jezus stonden. Maar was dat een reden voor God om afscheid te nemen van dit hardnekkige volk?

Luister maar eens wat Petrus daarvan zegt in 1 Petrus 2 vers 9:
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Dit is een wonder van genade, waarover het volk zich alleen maar kan verbazen en zich vol dankbaarheid kan verheugen. Daarvoor kan hij de HEERE loven en psalmen zingen.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב