#0776 Over Gods grootheid gesproken -1-
27/01/2023

#0776 Over Gods grootheid gesproken -1-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 135 -4-

1Halleluja!
Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE,

2 u, die staat in het huis van de HEERE,
in de voorhoven van het huis van onze God.

3 Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.

4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren,
Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

5 Want ík weet: de HEERE is groot;
onze Heere gaat alle goden te boven.

6 Al wat de HEERE behaagt, doet Hij,
in de hemel en op de aarde,
in de zeeën en alle diepe wateren.

7 Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde,
Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen,
Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten.

#0776 Over Gods grootheid gesproken -1-

In vers 3 lazen we dat de HEERE goed, na’iym. aangenaam, prettig, lief, genoeglijk, zoet is en nu lezen we in vers 5 dat Hij niet alleen goed, is maar eveneens ‘groot’.

Vanuit het diepst van zijn hart erkent de rechtvaardige in een nadrukkelijk persoonlijke belijdenis, Want “ík” weet, zegt de dichter van de psalm.  dat “de HEERE … groot” is (vers 5).

De HEERE, JHWH, is groot. En in het Hebreeuws komen we voor het woord ‘groot’ het woord ‘gadol’ tegen. De eerste keer dat we dat woord tegenkomen in de schrift is al in Genesis 1 vers 16: Genesis 1:16 En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren.

Het grote licht, de zon, beeld van Hem Zelf. In Psalm 84:12a "Want de HEERE is een zon en schild, de HEERE geeft genade en ere".
Hier zien we een prachtige vergelijking: zon - genade; schild - ere. De zon is hier dus een beeld van Gods genade. Psalm 84 eindigt in vers 14 met: "welzalig de mens die op U vertrouwt". Mensen die God geloven, ervaren Zijn genade.

Jesaja 60:19 "De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HEERE zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God tot uw luister".

Openbaring 21:23 "En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het Lam".

Openbaring 22:5 "En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Heere God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden".

Als de heerlijkheid van God de nieuwe hemel en aarde verlicht, is er geen zon meer nodig. Wat een heerlijkheid! En de Vader heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus verhoogd in Zijn heerlijkheid. En Hij is gegeven aan de Gemeente, die Zijn Lichaam is. Daar mag ik door genade deel van uit maken. Is dat geen heerlijkheid? Wat is de genade van God toch groot, want door Zijn genade is dit alles mogelijk voor een ieder die gelooft en daarom roept Paulus ons steeds op om ons te verblijden in de Heere, te allen tijde. Kan dat dan? Ja, enkel en alleen in de Heere! Ik hoop dat de Vader der heerlijkheid u geve die heerlijke verlichte ogen des harten om Hem recht te kennen.

Dan zult u stralen voor Hem en van kracht tot kracht steeds voortgaan, wandelend in het licht van God.

Kijk, zo groot is God.

Mag ik het eens illustreren met een verhaal?

Een kleine jongen zat op een bankje in het park. Op zijn schoot lag een geopende Bijbel. Hij las in het boek over de machtige werken van God.

Even later schreeuwde hij door het park: ‘Hallelujah, God is groot!’, hij bekommerde zich er niet om dat mensen hem raar aankeken, en bleef doorgaan met het prijzen van God.

Na een tijdje liep er een man langs het jongetje, een man die net zijn studie had afgerond. De man voelde zich slim, en dacht alles te weten. Toen hij het mannetje zag zitten met een open Bijbel, wilde hij de ogen openen van de jongen. Hij wist wel dat God niet bestond, en dat alles maar verzinsels waren.

Hij ging naast de jongen op de bank zitten, de jongen keek hem aan met een lach en zei: ‘Hoi, weet jij wel hoe groot God is? Ik las net dat God het volk Israël door de Rode Zee leidde. Hij had gewoon de golven stop gezet!’.

De man, verheugd omdat hij de jongen wat kon vertellen, zei tegen de knul: ‘Dat was ook niet moeilijk, wetenschappelijke feiten wijzen uit dat de Rode Zee toen maar 30 centimer diep was.’

De jongen keek verrast. Zijn ogen dwaalden van de man af naar de geopende Bijbel. De man was blij dat hij de ogen van het mannetje geopend had, en wilde vertrekken.

Nauwelijks had hij twee stappen gezet, of de jongen begon God te loven, harder dat ooit. ‘Halleluja Halleluja God is zó groot!’. De man draaide zich om en vroeg aan de jongen waarom hij zo verheugd was.

‘Wow’, antwoorde de jongen blij, ‘God is nog groter dan ik dacht! Hij heeft niet alleen het volk van Israël door de Rode Zee geleid, Hij heeft ook nog eens het hele Egyptische leger doen laten verdrinken in 30 cm water!’.

En dan ter afsluiting nog een waargebeurd verhaal.

De vrijdenker en godloochenaar, Collins (1676-1729), ontmoette eens een eenvoudige landman op weg naar de kerk. Collins vroeg hem waar hij naar toe ging. 'Naar de kerk, meneer', was het antwoord. 'Wat ga je daar doen?' 'God dienen.' 'Zeg me eens, is jouw God groot of klein?' 'Hij is beide, meneer.' 'Hoe kan dat?' 'Hij is zo groot, meneer, dat de hemel der hemelen Hem niet kan bevatten; en Hij is zo klein, dat Hij in mijn hart kan wonen!' Collins verklaarde later dat dit eenvoudige, rake antwoord meer uitwerking op zijn geweten had, dan alle boeken die waren geschreven tegen zijn godloochenende denkbeelden.

Kijk zo groot is God.

En als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב