#0773 Alle reden om de HEERE te loven en te prijzen!
24/01/2023

#0773 Alle reden om de HEERE te loven en te prijzen!

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 135 -1-


De HEERE is groot

1Halleluja!
Loof de Naam van de HEERE,
loof Hem, dienaren van de HEERE,

2 u, die staat in het huis van de HEERE,
in de voorhoven van het huis van onze God.

3 Loof de HEERE, want de HEERE is goed;
zing psalmen voor Zijn Naam, want die is lieflijk.

4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren,
Israël als Zijn persoonlijk eigendom.

5 Want ík weet: de HEERE is groot;
onze Heere gaat alle goden te boven.

6 Al wat de HEERE behaagt, doet Hij,
in de hemel en op de aarde,
in de zeeën en alle diepe wateren.

7 Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde,
Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen,
Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten.

8 Hij trof de eerstgeborenen in Egypte,
van de mens af tot het vee toe.

9 Hij zond tekenen en wonderen
in uw midden, Egypte,
aan de farao en al zijn dienaren.

10Hij versloeg vele volken
en doodde machtige koningen:

11Sihon, de koning van de Amorieten,
en Og, de koning van Basan,
en al de koninkrijken van Kanaän.

12 Hun land gaf Hij als erfelijk bezit,
als erfelijk bezit aan Zijn volk Israël.

13HEERE, Uw Naam bestaat voor eeuwig;
De gedachtenis aan U, HEERE, is van generatie op generatie.

14 Want de HEERE zal Zijn volk recht verschaffen
en het zal Hem berouwen over Zijn dienaren.

15 De afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud,
werk van mensenhanden.

16Zij hebben een mond, maar spreken niet;
zij hebben ogen, maar zien niet.

17Zij hebben oren, maar horen niet;
er is zelfs geen adem in hun mond.

18Laat wie ze maken hun gelijk worden,
al wie op hen vertrouwt.

19Huis van Israël, loof de HEERE;
huis van Aäron, loof de HEERE.

20Huis van Levi, loof de HEERE;
u die de HEERE vreest, loof de HEERE.

21Geloofd zij de HEERE vanuit Sion,
Hij Die in Jeruzalem woont.
Halleluja!

#0773 Alle reden om de HEERE te loven en te prijzen!

Psalm 135 en Psalm 136 vormen als het ware een aanhangsel of een toevoeging bij de opgangsliederen ofwel de pelgrimsliederen (Psalmen 120-134). Het zijn de lofzangen van heel Israël vanwege de goedheid en grote barmhartigheden van de HEERE, de Aanwezige nu Israël weer een volk van twaalf stammen is die terug zijn in het land bij Hem. In Psalm 135 wordt de herstelde natie Israël opgeroepen om de Naam van de HEERE, de Aanwezige te prijzen. Psalm 136 is daarop het antwoord.

In Psalm 135 zien we de twaalf stammen in de voorhoven van het huis van de HEERE staan. Ze worden opgeroepen om de HEERE groot te maken (verzen 1-4), maar eveneens om Zijn grote macht en Zijn verlossing (verzen 5-12) en vanwege de loutering van het volk (verzen 13-18). In de laatste verzen worden allen opgeroepen om de HEERE te prijzen (verzen 19-21).

De psalm begint met “halleluja!”, dat betekent ‘loof de HEERE!’. Het woord komt vijftien keer voor in Psalmen, de eerste keer pas in Psalm 104 (Ps 104:35). In het Nieuwe 0f tweede Testament komt dit woord alleen – en dat vier keer – voor in het boek Openbaring, als de HEERE het koninkrijk heeft aanvaard (Op 19:1,3,4,6).

In deze psalm klinkt het “halleluja” drie keer (verzen 1,3,21). Het voorwerp van de lof is “de Naam van de HEERE”; de brengers van de lof zijn de “dienaren van de HEERE”. Het zijn dezelfde dienaren die eveneens in Psalm 134 worden opgeroepen om de HEERE, JHWH, de Aanwezige te loven. Hij is Zelf de oorsprong van alles. Hij is de Eeuwige, de eeuwig Zijnde.

In de Bijbel vinden we meer oproepen om de HEERE te loven en te prijzen. Bijvoorbeeld in:

Psalm 33:1,2
Verblijd u in de HEERE, o gij rechtvaardigen, want lof is lieflijk voor de oprechten...

Psalm 96:1-4
O, zing voor de HEERE een nieuw lied: zing voor de HEERE, heel de aarde...

Psalm 106:1
Looft de HEERE. O dank de HEERE; want hij is goed: want zijn barmhartigheid duurt tot in eeuwigheid.

Hij heeft alles geschapen tot Zijn eer. Daarom past het ieder schepsel Hem te loven. Niet alle schepselen doen dat. Zijn dienaren doen dat wel. Het is een enorm voorrecht Hem te dienen, want dat betekent in Zijn nabijheid zijn. Dat alleen al is reden genoeg om Hem te loven.

In het verdere van de Psalm worden allerlei redenen genoemd waarom de dienaren opgeroepen worden om de naam van de Aanwezige te loven en te prijzen. Lees de Psalm er nog maar eens op na.
4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren,
5 Want ik weet het de HEERE is groot;
5. Want onze Heere gaat alle goden te boven.
6  Want al wat de HEERE behaagt, doet Hij,
in de hemel en op de aarde,
in de zeeën en alle diepe wateren.
7 Want Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde,
Hij maakt de bliksemflitsen bij de regen,
Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten.
8 Want Hij trof de eerstgeborenen in Egypte,
van de mens af tot het vee toe.
10 Want Hij versloeg vele volken
en doodde machtige koningen:
12 Want Hij gaf hun land gaf als erfelijk bezit  aan Zijn volk Israël.
14 Want de HEERE zal Zijn volk recht verschaffen

Meer dan voldoende reden dus om Hem te loven en te prijzen voor zijn dienaren, het volk Israel. Maar hoe is het met uw en mijn leven gesteld? Want we kunnen wel spreken over Israel, maar hoe staat het er bij u en mij voor? Hebben wij ook niet meer dan voldoende reden om Hem te loven en te prijzen, voor wat Hij ons geeft en gegeven heeft? Wanneer we de HEERE kennen, een kind van Hem zijn, dan is er een overvloed aan redenen om Hem te loven en te prijzen. Omdat Hij u en mij in Christus, in de Messias uitverkoren zoals Jacob in het eerste testament is uitverkoren, omdat we weten dat Hij groot is, omdat Hij alle goden, ook in de tijd waarin wij leven ver te boven gaat, omdat hem niets uit de hand loopt in de hemel en op aarde, in de zeeen en alle diepe wateren. Omdat Hij Zijn en onze vijanden verlagen heeft en zal verslaan, omdat wij in Hem een erfelijk bezit geworden zijn en ons recht verschaft.

Lieve mensen, we beseffen niet half hoe rijk we in Hem zijn. Wanneer ik denk aan de rijkdom die ons gelovigen geschonken is, moet ik altijd denken aan dat geweldige hoofdstuk Efeze 1 waarin bij wijze van spreken alle schatten ten toon worden gesteld. Zullen we het onszelf gewoon weer eens in herinnering brengen zo op deze vroege morgen?

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

5Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,

6tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

7In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

8die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

9toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,

10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.

11In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,

12opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.

13In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

14Die het onderpand is van onze erfenis, de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Lieve luisteraar, ik kan het niet bevatten en ik snap er helemaal niets van dat mij dit ten deel gevallen is. In Christus, in de Messias.

En als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=YNqo4Un2uZI

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב