#0685 Over strijd gesproken
06/09/2022

#0685 Over strijd gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods onmisbare zegen

1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4 Zoals pijlen in de hand van een held,
zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
daarmee gevuld heeft;
zij worden niet beschaamd,
als zij met de vijanden spreken in de poort.

#0685 Over strijd gesproken
We staan vandaag bij het laatste gedeelte van deze indrukwekkende psalm stil, waarin we lezen over pijlen, de pijlkoker, strijd en de Held.Dit gedeelte spreekt van strijd.

Zonen die God heeft gegeven, zijn “als pijlen in de hand van een held” (vers 4). Door deze zonen zal de HEERE – Hij is de Held – de macht van de goddelozen tenietdoen (Zc 9:13).

Gods Woord is een geheel. De profeet Zacharia sluit helemaal aan bij de woorden van Psalm 127 wanneer hij profeteert over deze strijd wanneer de Koning van Sion komt. Zullen we eens luisteren naar deze indrukwekkende profetie?

Verheug u zeer, dochter van Sion!
Juich, dochter van Jeruzalem!
Zie, uw Koning zal tot u komen,
rechtvaardig, en Hij is een Heiland,
arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen,
en de paarden uit Jeruzalem.
De strijdboog zal weggenomen worden.
Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken.
Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

11Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond
heb Ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put
waar geen water in is.

12Keer terug naar de burcht,
u, gevangenen die hoop hebt!
Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel vergoeden,

13als Ik Mij Juda zal hebben gespannen,
en Ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd, Letterlijk: gevuld.
en Ik uw zonen, Sion, zal hebben opgezet
tegen uw zonen, Griekenland,
en Ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held.

14De HEERE zal boven hen verschijnen:
als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten.

De Zoon van God wordt ook met een pijl vergeleken die in de hand van de Almachtige is
Jesaja 49:1
Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver!
De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af,
van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd.

  1. Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard,
    in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen.
    Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl,
    Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.Hoort u als het ware w=de woorden van Psalm 127 in deze profetie van Jesaja doorklinken?4 Zoals pijlen in de hand van een held,
    zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
daarmee gevuld heeft;

Hier vinden we de belofte dat de kinderen van deze uitverkoren Israëlieten door de HEERE als instrument gebruikt zullen worden in het vrederijk

Jesaja 59:21 Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

“Zo zijn de zonen” die opgevoed zijn om de HEERE te dienen in de kracht die “de jeugd” eigen is, als pijlen. Dit is een belangrijke aanwijzing voor de opvoeding van kinderen als God die in Zijn genade heeft geschonken als vrucht van de schoot.. Wij mogen ze opvoeden voor Hem

De man die deze zegen van de HEERE heeft gekregen en “zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft”, is een gelukkig man (vers 5). Zijn zonen zullen niet beschaamd worden als zij het voor hun vader in de poort tegen “de vijanden” opnemen.

In eerste instantie hebben deze woorden vanzelfsprekend betrekking op de Zoon met een hoofdletter. Maar ook de zonen van Israel zullen niet beschaamd worden als zij het voor hun vader in de poort tegen “de vijanden” opnemen. Maar ook wij zullen niet beschaamd worden als wij het voor Vader in de poort tegen “de vijanden” opnemen.

De poort is de plaats van de uitoefening van macht. Daar zullen de zonen ten gunste van hun vader optreden als zij met vijanden te maken hebben die hem aanklagen.

Als dat geen zegen is.

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/vader-god/POMS_EO_15947489

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב