#0671 Over blijdschap gesproken
27/07/2022

#0671 Over blijdschap gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Danklied na de ballingschap

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als.mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

1 Een lied van beklimmingen.
Wanneer de HEER het lot van Zion herstelt
- we zien het als in een droom -

2 onze monden zullen gevuld worden met gelach,
onze tongen met liederen van vreugde.
Dan zullen zij onder de volken zeggen:
"De HEER heeft grote dingen voor hen gedaan!"

3 De HEER zal grote dingen voor ons doen
en we zullen ons verheugen.

#0671 Over blijdschap gesproken
Tsja, in de Voorgaande uitzending hebben we met elkaar nagedacht over het samenkomen van de HEERE, de Bruidegom en Zijn volk, de Bruid. En we hebben een inkijkje via Psalm 45 over dit bruiloftfeest gekregen. Een geweldig feest, de Bruiloft der bruiloften zeiden we.

Logisch tot dat de dichter van Psalm 126 zijn lied vervolgt met de tekst:
De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

“En wij zijn blij” (Hebreeuws: sameah). Het woord sameah betekent vervuld zijn met vreugde - uitbundig vreugdevol zijn. Dat was de natuurlijke reactie van Israël op het feit dat JHWH een einde maakte aan hun ballingschap. We lezen over deze blijdschap na de ballingschap van het volk uit Egypte waarvan we lezen over het lied van Mozes, waarbij het volk uitbundig was en danste voor de HEERE. We lezen daarvan in Exodus 15.

Maar eveneens was er sprake van grote vreugde na de ballingschap vanuit Babel die 50 jaar duurde. Om na al die jaren weer vrij te zijn en heerlijk vrij te zijn. Als ze weer thuis zijn, op vertrouwd terrein en een gevoel van verbondenheid met het land. Eindelijk thuis…

Maar zo is het ook nu wanneer de mensen Aliyah maken en in het Beloofde Land aankomen. Wat een vreugde en vaak tranen van blijdschap zien we dan al niet. Maar de vreugde zal ten volle zijn wanneer de Bruidigom Zich bij Zijn volk zal voegen.

Het zal sameach zijn, meer dan blijheid, meer dan vreugde zegt het Hebreeuwse woord eigenlijk. Sameach is afgeleid van de wortel simcha.

Waar we blij mee zijn - Het vervult onze ziel met vreugde. Als dit wordt begrepen van de terugkerende Hebreeën - die terugkomen uit de ballingschap in Babylon – zien we hoe passend de Hebreeuwse taal is.

Zo hebben we gezien hoe de woorden uit de eerste drie verzen van Psalm 126 van toepassing zijn in het licht van de historie van God met Zijn volk, maar eveneens zijn de woorden van toepassing gebleken op het heden en de nabije toekomst.

Maar er is ook nog een andere toepassing te maken vanuit het persoonlijk perspectief:
als het wordt toegepast op een zondaar die terugkeert naar God, is het niet minder waar, want er is niets dat de geest zo met vreugde vervult als een ware bekering tot God.

Zullen we gewoon eens een aantal situaties vanuit het Woord met elkaar in herinnering roepen die over de blijdschap en vreugde spreken wanneer en gevangene van de tegenstander in vrijheid wordt gesteld? Of met andere woorden wanneer een zondaar zich tot God bekeert?

Psalm 30 vers 12 en 13: U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor U psalmen zingen en niet zwijgen. HEERE, mijn God, voor eeuwig zal ik U loven.

Ps. 68:4: Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht, en van blijdschap vrolijk zijn.

Matth. 13:44: Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.

Handelingen 2: 37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Hand. 16:30Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
38En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
39Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
41Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Luk. 15:7: Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Luk. 15:10: Alzo (zeg Ik ulieden) is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert.

Hand. 8:39: En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.

Gal. 5:22: Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Ik weet niet of het u opgevallen is, maar er is niet uitsluitend sprake van vreugde en blijdschap bij hen die uit de ballingschap tot de vrijheid geroepen zijn, maar er is tevens sprake van blijdschap in de hemel, bij God en bij de engelen.

Luk. 15:7: Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Als dat geen zegen is.

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn

https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב