#0670 Over de dag van JHWH gesproken -3-
26/07/2022

#0670 Over de dag van JHWH gesproken -3-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Danklied na de ballingschap

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

1 Een lied van beklimmingen.
Wanneer de HEER het lot van Zion herstelt
- we zien het als in een droom -

2 onze monden zullen gevuld worden met gelach,
onze tongen met liederen van vreugde.
Dan zullen zij onder de volken zeggen:
"De HEER heeft grote dingen voor hen gedaan!"

3 De HEER zal grote dingen voor ons doen
en we zullen ons verheugen.

#0670 Over de dag van JHWH gesproken -3-
Ik wil vandaag voor een laatste keer in het verband met psalm 126 stil staan bij vers 2:

Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

Het samenkomen van de HEERE / JHWH met Israel wordt wel vergeleken met het samen komen van de Bruidegom met de Bruid.

Een voorbeeld in negatieve zin vinden we daarvan in Jeremia 7, vers 34

En Ik zal uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem de stem van de vreugde en de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid doen ophouden, want het land zal tot een verwoesting worden.

Maar daar stop het niet bij want we moeten verder lezen. In Jeremiea 33 vers 10 en 11 lezen we dan:

Zo zegt de HEERE: In deze plaats, waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer is – in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens, geen inwoner en geen dier meer in te vinden is, zal weer gehoord worden

11 de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, de stem van hen die zeggen: Loof de HEERE van de legermachten, want de HEERE is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, en de stem van hen die in het huis van de HEERE een lofoffer brengen. Ik zal namelijk een omkeer brengen in de gevangenschap van het land, zodat het weer wordt als vroeger, zegt de HEERE.

En wanneer Bruidegom en bruid bij elkaar komen is er sprake van een bruiloft toch?

In Openbaring lezen we daarvan: Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; ewant de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

Over deze geweldige Bruiloft van de ontmoeting tussen JHWH, de Bruidegom en de Zijn Volk, Israel op de bruiloft is een geweldig lied op rijm in een gedicht geschreven. Wat is de Bijbel toch een geweldig Boek . Dat we nu al op de hoogte gesteld worden over het verloop van deze Bruiloft. De bruiloft van alle bruiloften. Luister je mee? In Psalm 45:

1Een onderwijzing, een lied over de liefde, voor de koorleider, van de zonen van Korach, op ‘De lelies’.

2Mijn hart brengt een goed woord voort;
ik draag mijn gedichten45:2 mijn gedichten - Letterlijk: mijn werken. voor over een Koning;
mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.

3U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen;
genade is op Uw lippen uitgegoten,
daarom heeft God U voor eeuwig gezegend.

4Gord Uw zwaard aan de heup, o Held,
het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie.

5Rijd voorspoedig uit in Uw glorie,
op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid;
Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren

6Uw pijlen zijn scherp;
zij treffen het hart van de vijanden van de Koning.
Volken zullen onder U vallen.

7Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd;
de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid.

8U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid;
daarom heeft Uw God U gezalfd, o God,
met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.

9Al Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel,
wanneer U uit de ivoren paleizen komt,
waar men U verblijdt.

10Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen;
de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.

11Luister, dochter, en zie, en neig uw oor:
vergeet uw volk en het huis van uw vader.

12Dan zal de Koning verlangen naar uw schoonheid;
omdat Hij uw Heere is, buig u voor Hem neer.

13De dochter van Tyrus zal komen  met een geschenk;
de rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen.

14De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid;
haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad.

15In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de Koning geleid;
jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg,
worden bij U gebracht.

16Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde,
zij gaan het paleis van de Koning binnen.

17Uw zonen zullen de plaats van Uw vaderen innemen Letterlijk: zullen zijn in plaats van uw vaderen.
U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde.

18Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; Letterlijk: elke generatie en generatie.
daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.

Ik hoop zo dat u het verband ziet met Psalm 126 vers 2:
2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

Joh. 3:29: Die de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend des Bruidegoms, die staat en Hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des Bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden.

Want als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

#0670 Psalm 126 -14- 2022-07-26

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב