Psalm 93 -3-:  Over je verzekering gesproken
24/06/2020

Psalm 93 -3-: Over je verzekering gesproken

Passage: Psalm 93

De HEERE is Koning

De HEERE regeert, Hij is met majesteit bekleed,
de HEERE is bekleed en heeft Zichzelf omgord met macht.
Ja, vast staat de wereld, hij zal niet wankelen;

vast staat Uw troon, van oudsher,
U bent van eeuwigheid.

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar;
de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE,
tot in lengte van dagen

Psalm 93 -3-

Over je verzekering gesproken
Gisteren hebben we met elkaar stilgestaan bij het Koningschap van de HEERE, de verbondsgod van Israel. Zijn troon is de hemel en de aarde de voetbank van Zijn voeten. Zijn troon staat vast en Hij is van eeuwigheid, van ‘me olam’ zegen de Joden. Daarmee hebben we twee zekerheden in één zin.

Aan de betrouwbaarheid van onze overheid wordt nogal eens getwijfeld tegenwoordig door haar wispelturigheid. Wat vandaag mag is morgen verboden en wat vandaag verboden wordt, is morgen toegestaan. En zo om de veertig jaar hebben wij hier in Nederland wel een troonswisseling en moeten we ons afvragen hoe de volgende Koning of Koningin daar inhoud aan zal geven. Maar aan deze Koning weten we wat we hebben, want zijn troon staat vast vanaf ‘toen’ zegt het Hebreeuws. En Hij is van eeuwigheid. Er is in bij Hem geen sprake van een troonswisseling.

De apostel Jacobus zegt het zo:

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

We hebben niet met een wispelturige God te maken bij wie het bij wijze van spreken vandaag zus is en morgen zo. Bij Hem weten we wat we aan Hem hebben. En Hij heeft dat vastgelegd in Zijn Woord. Daar kunnen we als het ware onze vinger bij leggen.

In Spreuken 2:6 lezen we:

De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.

Bij ons mensen is nogal eens sprake van ‘voortschrijdend inzicht’ zoals dat nogal eens vaak gebruikt wordt als doekje voor het bloeden dat we een situatie in eerste instantie niet goed hebben ingeschat. Bij de HEERE God is geen sprake van ‘voortschrijdend inzicht’, Hij heeft een ‘eeuwig voornemen’ zegt Hij in Efeze 3 vers 11 en Hij zal dat zo ten uitvoer brengen.

In Numeri 23:19 zegt het zo:

God is geen man, dat Hij liegen zou,
of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Híj spreken en het niet gestand doen?

Er is een verzekeringsmaatschappij die jarenlang als slogan heeft gehanteerd; Wat er ook gebeurt. Ja, ja maar we kennen allemaal de kleine regeltjes van de verzekeringspolissen. De uitsluitingen zal veelal talrijk en je moet vaak nog maar afwachten of er sprake is van een uitkering.

Maar Gods verzekeringspolis, Gods Woord kent geen kleine lettertjes. Bij Hem Zijn we verzekerd tot de dood en zelfs tot over de dood. In de brief aan de Romeinen lezen we in deze verzekeringspolis:

Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

En een stukje verder, in 2 Timotheüs 1 vers 12, wanneer zich bij wijze van spreken om in verzekeringstermen te spreken een calamiteit voor doet dan

…onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.

Zie je wel uitkering verzekerd.

We gaan weer terug naar Psalm 93 waar we lezen:

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

Ja het kan bij wijze van spreken soms stormen in je leven. Dat het lijkt dat je dreigt te verdrinken in je problemen. Dat je met David uit roept in psalm 42:

…al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.

Of met Jona waar we meelezen over zijn vertwijfeling, bang was door God verlaten te zijn, zelfs vreesde voor zijn leven

al Uw baren en Uw golven
sloegen over mij heen.

En ík zei:
Verstoten ben ik van voor Uw ogen;
toch zal ik opnieuw aanschouwen
Uw heilige tempel.

Water omving mij, bedreigde mijn leven,
de watervloed omving mij.
Zeewier was om mijn hoofd gebonden.

Naar de diepste gronden van de bergen
daalde ik af in de aarde;
haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij.

Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog,
HEERE, mijn God!
Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de HEERE;
mijn gebed kwam tot U,
in Uw heilige tempel.

Wie nietige afgoden vereren,
verlaten Hem Die hun goedertieren is.

Maar
ik, met dankzegging zal ik U offers brengen;

wat ik beloofd heb, zal ik nakomen.
Het heil is van de HEERE!

Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.

Zie je, het kan er soms ruig aan toe gaan in ons leven, maar er is altijd sprake van een ‘maar’ dat door de HEERE die Koning is in hemel en op aarde, die je, zoals Jona zegt je leven weer omhoog trekt uit de misère. Je er bovenuit tilt en je weer met beide benen op het droge zet.

Psalm 93 zegt het zo:

De rivieren verheffen, HEERE,
de rivieren verheffen hun stem,
de rivieren verheffen hun gebruis.

De HEERE in de hoogte is machtiger
dan het bruisen van machtige wateren,
de machtige golven van de zee.

Tot zover voor vanmorgen. De woorden van de Psalm spraken tot ons in een persoonlijke toepassing. Maar er is meer over te zeggen. Daarom willen we morgen een vervolg maken met deze Psalm.

We besluiten deze overdenking met een uitvoering van Psalm 93 zoals die in de kerk veelal gezongen wordt en zoals velen die ook geleerd hebben.

Klik hier voor de muziek.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב