Psalm 92 -5-: Over Gods Plan gesproken
08/05/2020

Psalm 92 -5-: Over Gods Plan gesproken

Passage: Psalm 92

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon.

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92

Over Gods Plan gesproken
We denken weer verder na over het vervolg van deze psalm.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

In het Hebreeuws staat hier:

Want U JaHWeH verheugd mij,
door wat U tot stand gebracht heeft.
Over de daden van Uw handen zal ik jubelen

De voorgaande overdenking zijn we geëindigd met het failliet van het menselijk proberen en dat de mens zich nergens op hoeft te beroemen over wat hij tot stand heeft gebracht. Ik zou zeggen lees de krant er vanmorgen maar eens op na.
En dan zegt Paulus:

Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten.

Daar gaat het uiteindelijk ook om. Zodat het zal worden zoals het ook geschreven staat in 1 Korinthe:

Wie roemt roeme in de HEERE.

Op dat moment, op het moment dat de mens het niet meer weet en er ook een einde aan het werken van de mens gemaakt zal worden dan zal de Heere God iets tot stand brengen. Dan gaat de Heere God de sabbat tot stand brengen. Het werken van de mens stoppen en staken en de werkelijke rust tot stand brengen. De laatste, de grote sabbat. Dan zegt de schrijver van de Psalm:

Over de daden van Uw handen zal ik jubelen

Wanneer God straks de Allerhoogste zal blijken te zijn, dan zal ook blijken hoe groot de daden van Hem zijn.
Natuurlijk kunnen we bij het lezen van de psalm denken aan bijvoorbeeld Gods scheppingswerk. En kijk maar om je heen in de natuur. Wat kun je je daarover verwonderen. Wat kun je ongelooflijk onder de indruk komen wanneer je bijvoorbeeld in een heldere nacht omhoog kijkt naar de sterrenhemel. Wat kun je dan onder de indruk komen van de schepping en de Schepper die dat allemaal bedacht heeft.

Maar in deze psalm gaat het niet zozeer over Gods scheppingswerken, maar over de dag die Hij tot stand gaat brengen. Het is profetisch. Het gaat over de grote dag, de grote sabbatdag die Hij tot stand gaat brengen. Als God Zijn werk tot stand zal brengen en de grootheid van Zijn daden zal gaan tonen. Wanneer Hij Zich als de Allerhoogste, de Eljoon zal openbaren. Dus laten we daar naar uitkijken. Want onze verlossing is nabij.

Aan het einde van de zes dagen, van zes dagen ploeteren en zweten door de mens, waarin we eindelijk tot de conclusie zullen komen dat we er bij wijze van spreken er een rommeltje van hebben gemaakt, dan zal God zaken op een dag recht gaan zetten. Dan zal Zijn dag aanbreken. Dat betekent dat er nog heel veel zal gaan gebeuren. God zal Zich gaan uiten in Zijn daden. Hij zal aan het werk gaan.

Dan zal blijken hoe diep Zijn plannen al waren. Want al vanaf het begin heeft Hij dit, Zijn plan met deze wereld al bekend gemaakt. We lezen namelijk al in Genesis, in het begin van de geschiedenis met de mens over de sabbat. God heeft daar al vastgesteld dat de zevende dag de dag van het staken en stoppen van het werk en dat de zevende dag de dag van Zijn rust zou zijn. Dat blijkt dus uiteindelijk ook profetisch te zijn. Hoe uitermate diep zijn Zijn gedachten en plannen. En zoals Job er aan toevoegt: Geen van Uw plannen kan verijdeld worden.

Dat kan namelijk niet, als Hij een plan heeft, dan volvoert, dan realiseert Hij dat ook. Hij heeft niet zoiets als een plan ‘B’ zoals wij dat soms wel eens hebben.

Daarom leven wij op dit moment in zo’n bijzondere tijd.

We sluiten af met de woorden van Paulus die gericht zijn aan de mensen in Rome, maar ook aan jou en mij:

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,

in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.

(…)

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.

Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?

Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב