Psalm 8 -5-:  Over hét Koninkrijk gesproken
29/07/2020

Psalm 8 -5-: Over hét Koninkrijk gesproken

De majesteit van de HEERE

Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,

wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.

U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,

de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.

HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Psalm 8 -5-

Over de koninkrijken gesproken
We gaan weer met het vervolg van Psalm 8, waar we aan het nadenken waren over de eerste mens, Adam, die drie opdrachten van God lezen we in 3.

Mede naar aanleiding van Psalm 8 denken we vandaag aan de derde opdracht die Adam van de Heere God ontving: Onderwerpt haar...

Adam werd destijds ‘alleen maar’ de Hof van Eden toebedeeld om die te bewaren en te bewerken.

Maar de Messias zal de hele aarde onderwerpen, d.w.z.: de vijand(en) verdrijven en door Zijn gerechtigheid vrede op aarde brengen.

Psalm 72 vers 8 zegt in de Nieuwe Vertaling:

Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.

De Heere Jezus, de Messias, zal in de toekomst Zijn voeten zetten op de Olijfberg.
Daar gaat het beginnen, in Jeruzalem, de stad van God, zoals Zacharia beschrijft. Omdat het zo’n machtig mooi en rijk hoofdstuk is lees ik het hele hoofdstuk:

Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld.

Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent Amos 1:1voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis.

Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht.
Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.

Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen,
de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden.

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning.

Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.

Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen.

Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.

En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden, zal treffen, dezelfde zijn als die plaag.

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan Jes. 66:23om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar.

Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten.

Kijk, of je het nu geloofd of niet, maar de woorden van God zijn er heel precies in:
Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, en die Olijfberg die ten oosten ervan ligt. Je hoeft je dus niet af te vragen waar Hij terug komt. Gods Woord wijst heel precies aan waar Hij terug zal keren.

In hoofdstuk 8 profeteert Jeremia:

Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten de heilige berg" (vs. 3).

Wie Zacharia verder uitleest, komt onder de indruk van het komende heil van God, dat begint bij een teruggekeerd, gelovig Israël.

Wie kan zich voorstellen dat straks

…veel volken komen en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen" (Zach. 8:22)?

De Messias onderwerpt de aarde. Het Koninkrijk zal zich vanuit Jeruzalem uitbreiden:

En de HEERE zal koning worden over de hele aarde...

Als dat geen zegen is…

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב