Psalm 72 -7- Over bloei gesproken
09/03/2021

Psalm 72 -7- Over bloei gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren


Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

5Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn,
van generatie op generatie.

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

Psalm 72 -7-

Over bloei gesproken

De voorgaande keer hebben we stil gestaan bij de woorden:

6Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld,
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

En het vervolg van de regen die de aarde bevochtigd heeft lezen we in het volgencde vers:

7In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen;
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

Ik weet niet of je wel eens in Israel geweest bent, maar dan zie je wanneer er sprake geweest is van een lange periode van droogte, die gevolgd wordt door een regenperiode, ogenschijnlijk dorre en vruchteloze aarde ineens tot leven komt en de woestijn in een geweldige bloemenzee veranderd. Het is werkelijk geweldig om te zien. Een wonder op zich.

Die situatie wordt als het ware ook hier voor onze ogen getekend.

De oprechte man verwijst in eerste instantie naar de Messias, maar in dit verband van de tekst ook naar de hele natie Israël. We lezen daarvan, als voorafschaduwing in wat in de nabije toekomst zal plaatsvinden, in Salomo's dagen zolang de Joden rechtvaardig bleven. ze bloeiden, zoals de Schrift zegt, in 1 Koningen 4:20. We lezen daar:

Juda en Israël waren met velen, zo talrijk als het zand dat aan de zee is. Zij aten en dronken en waren blij.

En zo zal het ook in de nabije toekomst zijn wanneer de meerdere Salomo, de Vredevorst weer zal komen: Juda en Israël zullen met velen zijn, zo talrijk als het zand dat aan de zee is. Zij zullen eten en drinken en blij zijn.

In die tijd leefde Salomo en het volk dicht bij de Heere God. Een soortgelijke geestelijke situatie zal er plaatsvinden in de tijd van de Messias.

In 1 Koningen 5: 4-5 en 18 lezen we de woorden van Salomo in die tijd:

Maar de HEERE, mijn God, heeft mij nu rust gegeven van rondom. Er is geen tegenstander en geen dreiging van kwaad. Zie, ik ben van plan voor de Naam van de HEERE, mijn God, een huis te bouwen, zoals de HEERE tot mijn vader David gesproken heeft: Uw zoon die Ik in uw plaats op uw troon zal zetten, die zal dat huis voor Mijn Naam bouwen.

(…)

De bouwers van Salomo, de bouwers van Hirom, en de vaklieden uit Gebal bewerkten ze. Verder maakten zij het hout en de stenen gereed om het huis te bouwen.

Alle gebeden van David namens Salomo waren volledig vervuld, behalve dit. David vroeg om eeuwige vrede, eeuwige shalom, maar God eiste dat de regering van de nakomelingen van het Huis van David trouw bleef aan Zijn woord. Toen ze God verlieten, trok hij zijn bescherming van hen terug.

Even tussendoor een vraag: Zien we dat ook vandaag de dag ook niet plaatsvinden in het land waarin wij leven of nog breder in de wereld waarin wij leven?

Maar ook straks, in de nabije toekomst zal er een nieuw huis voor de Heer zijn:

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Tot er geen maan is… zegt Psalm 72.

Deze woorden beschrijven de ultieme mate van sereniteit, stabiliteit en succes zeggen de Rabijnen. De commentaren bieden heel veel interpretaties voor deze raadselachtige beschrijving.

Vrede zal duren tot het einde der tijden, totdat zelfs de maan (een indicator van tijd) er niet meer is.

De profeet Jesaja (60: 19,20) beschrijft de Messiaanse verlossing als volgt:

De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een schijnsel zal u de maan niet verlichten,maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig lichten uw God tot uw sieraad. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.

De rabijnen zeggen: Op dat moment zal Gods heerlijkheid de zon en de maan overtreffen; daarom zijn ze niet langer nodig. Zelfs de afgodendienaars, de aanbidders van de maan, zullen er niet meer zijn.

En Gods woord zegt door middel van Johannes op Patmos dit:

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, Openb. 22:5en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen.

(…)

En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.

En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren.

En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

Als dat geen zegen is.

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב