Psalm 72 -15-  Over rijken en armen gesproken
19/03/2021

Psalm 72 -15- Over rijken en armen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


12 Want Hij zal de arme redden die om hulp roept,
en de ellendige, en wie geen helper heeft.

13 Hij zal de geringe en arme sparen
en de ziel van de armen verlossen.

14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.

Psalm 72 -15-

Over rijken en armen gesproken
De voorgaande keer vertelde ik dat het Hebreeuwse woord voor Redder en Verlosser dat hier gebruikt wordt begint met een jat, een hand zoals wij in het Nederlands zeggen. Het heeft de betekenis van vasthouden. Hoe mooi is die gedachte

De bewering dus dat hij de arme, de ellendige, de geringe, te hulp zal komen en zal helpen, sparen, verlossen en van geweld zal bevrijden is in de Hebreeuwse tekst geïndividualiseerd, met andere woorden heel persoonlijk gemaakt. Onze Nederlandse taal is dat, en dat is zo jammer, niet meer terug te vinden. Onze taal is daar te arm, te beperkt voor.

De arme is hij die tot leven wordt hersteld en met gaven wordt begiftigd, en die voorbede doet en zegent; de koning is echter de weldadige gever.

Ik weet niet in welk geestelijk klimaat jij bent opgegroeid, maar ik ben met de gedacht opgegroeid dat we deze verzen vooral geestelijk moesten lezen. Zij die geestelijk arm waren dus zonder God leefden zouden door God geestelijk gered worden. Maar als het geestelijk is bedoeld moet het in de letterlijke zin van het woord ook waar zijn. Kijk, als de uitspraak wie Israel zegent, zal gezegend zijn en we houden vervolgens onze hand op de knip en de portemonnee als het ware dicht, verwacht dan niet dat God je in materiele zin zal zegenen. Wie Israel zegent zal gezegend zijn, in geestelijk en materieel opzicht. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik dit steeds in mijn werk bij Stichting Pillar of Fire mag ervaren en zien.

Job wist niet alleen hoe dit principe werk, maar hij ervoer dit ook al en getuigde ervan, lees maar mee in Job 29:

Als een oor mij hoorde, prees het mij gelukkig;
als een oog mij zag, getuigde het ten gunste van mij.
Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep,
en de wees die geen helper had.

Het zijn nota bene dezelfde woorden die wij vanmorgen lazen. Gods Woord is niet alleen een geestelijk boek, maar ook een heel praktisch werkboek voor in het dagelijks leven, gewoon de mensen die in ellendige omstandigheden om hulp roepen en de wezen en de mensen die geen helper hebben uit hun ellendige situatie helpen. Gewoon heel praktisch. Als je niet weet hoe dat moet, kijk dan even naar Jezus, Yeshua en lees hoe Hij dat deed tijdens zijn leven hier op aarde. Laten we maar eerlijk zijn, wij gelovigen van deze tijd hebben het woord van God veelal tot een boek vol geestgelijke waarheden gemaakt, een boek waarin we tot geestelijke groei kunnen komen, een boek waarover we tot nagenoeg in het oneindige het met elkaar oneens kunnen zij n over allerlei geestelijke principes over de meest theoretische bespiegelingen terwijl we voorbijgaan aan de praktijd van alle dag. Jezus deed dat anders. Lees maar eens over Zijn leven. En e veel gelezen en geroemde Job ook.

Psalm 109: 31 zegt: Want hij zal staan aan de rechterhand van de armen, om hem te redden van degenen die zijn ziel veroordelen.

Job 5: 15,16 Maar hij redt de armen voor het zwaard, uit hun mond en uit de hand van de machtige ...

Inderdaad, Jezus zegt: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

En inderdaad, als Johannes in de gevangenis door zijn discipelen laat vragen wie hij is antwoord Yeshua: En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd.

En inderdaad, als je als geestelijk arme het Evangelie wordt verkondigd en het Koninkrijk ontvangen mag, ben je schathemeltje rijk toch? Want van jou is het Koninkrijk der hemelen staat er immers. Maar daarmee is de kous niet af. Er is nog een heel andere waarheid, want

… zie, er kwam iemand naar Hem toe en die zei tegen Hem: Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij. Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

Misschien is het vanmorgen een beetje anders dan anders en zoals mij nogal eens overkomt ’s morgens vroeg wanneer ik deze korte overdenkingen voorbereid en denk, wat moet u nu doorgeven en bidt of de Heere hier mij in wil leiden, denk ik dat Hij mij vanmorgen hiernaartoe geleid heeft, het was niet mijn bedoeling maar misschien wel zijn bedoeling om elkaar op dit aspect van Gods Woord te wijzen. En laten we het ons allemaal, ikzelf het meest, ter harte nemen.

We gaan luisteren naar een lied gezongen door de Joodse Sarah Liebeman, met de titel El Maleh Rachamim, God vol van Rachamim, Barmhartigheid, maar dan het meervoud Rachamim. Want God is niet een God die eenmaal barmhartig is, maar vol van barmhartigheden. Bij Hem is een overvloed. In het woord zitten twee nederlandse woorden: Arm en hart. En dat is precies wat het woord barmhartig wil zeggen. Een hart hebben voor de armen. Niet een keer, maar voortdurend.

We gaan luisteren naar het lied, maar blijf even luisteren na het lied.

https://www.youtube.com/watch?v=7-XWHbPPIts

Tsja beste luisteraar, ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik voel me vrij om dit vandaag een keer te mogen doen en doe een beroep op uw portemonnee: Mocht u zich aangesproken voelen door het Woord van God vanmorgen en wilt u iets voor de armen willen doen, heb financieel te willen ondersteunen, speciaal voor de armen in Israel, maak dan een gift over naar Pillar of Fire, met de bestemming Israel Rief Aid.

Bijna maandelijks sturen wij een container naar Israel met nieuwe en gebruikte spullen en ondersteunen daar meer dan veertig depots die de goederen weer uitdelen aan de armen in Israel. Daarnaast mogen we een jaarlang de hongerige van een maaltijd voorzien. Heel praktisch. Doe vandaag wat uw hart u ingeeft.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב