Psalm 68 -9- Over Gods Gift gesproken
05/02/2021

Psalm 68 -9- Over Gods Gift gesproken

Passage: Psalm 68

Klik hieronder voor de uitzending:

 

Tekst van de uitzending:

18 De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden.
De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid.

19 U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd,
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen,
ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!

Psalm 68 -9-

Over Gods Gift gesproken
Bij dit gedeelte kunnen we er niet omheen om ook Efeze 4 te lezen waar de apostel Paulus er niet voor terugdeinst om deze woorden toe te passen op de hemelvaart van de Heere Jezus, Yehoshua. Maar eveneens spreekt over de gaven die Hij daaropvolgend uitdeelt. We lezen daar namelijk:

Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
Daarom zegt Hij [en daar citeert Paulus Psalm 68] Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.

Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Letterlijk: de lagere delen van de aarde.

Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen [Letterlijk: volmaakte] man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,

opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,

maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Ik moet eerlijk bekennen dat de gelezen gedeelten allerlei vragen bij mij oproepen.
Want wat betekenen de woorden: U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen of zoals het Hebreeuwse woord zegt: de rebellen: om bij U te wonen.

Wanneer je gevangenen wegvoert betekent het toch dat zij in vrijheid gezet worden en wanneer de God van hemel en aarde gaven genomen heeft of met andere woorden een Mattahnah, een Gift [met een hoofdletter] een geschenk, een cadeau gegeven heeft om uit te delen aan de mensen, ja ook aan opstandigen, rebellen, een rebel, een opstandige zoals ik was en nog wel eens ben, dan word ik klein en vervult me dat met verwondering dat Hij bij mij wil wonen. Sterker nog: In mij woont met Zijn Geest.

Maar wat betekenen de woorden van Paulus als hij in Efeze zegt: Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Letterlijk: de lagere delen van de aarde.
Petrus gaat daar verder op in in 1 Petrus 3 waar hij ons voorhoudt:

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinig dat is acht mensen- Letterlijk: zielen. behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, [Letterlijk: vlees]. maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

En als laatste in dit verband lezen we 1 Petrus: Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.

En dat allemaal naar aanleiding van de woorden Psalm 68:

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd,
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen,
ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!

Het gaat te ver om in het kader van dit programma nu verder op de betekenis achter de woorden in te gaan. Maar laat het voor u, jou en mij nu voldoende zijn dat wanneer we de Heere hebben mogen leren kennen je in vrijheid gezet bent en door de genade Gift [met een hoofdletter] een geschenk, een cadeau, Jezus de Messias, Yeshua haMassiach, ja ook aan opstandigen, rebellen, een rebel, een opstandige zoals ik was en nog wel eens ben. En dan word ik klein en vervult me dat met verwondering dat Hij bij mij wil wonen. Sterker nog: In mij woont met Zijn Geest.

Als dat geen zegen is.

Het lied dat ik uitzegocht heb bij dit lied is ‘Zijn genade is voor ons genoeg’, uitgevoerd tijdens een Nederland Zingt dag met Elise Mannah, de Vocal Group en 10.000 mensen die zongen 'Uw genade is mij genoeg'. Zingt u mee?

https://www.youtube.com/watch?v=WqyNmYWMFKs

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב