Psalm 68 -21-  Over Ethiopiërs gesproken
23/02/2021

Psalm 68 -21- Over Ethiopiërs gesproken

Passage: Psalm 68

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen,
Cusj zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken.

Psalm 68 -21-

Over Ethiopiërs gesproken
Wat een verademing om na het voorgaande vers waarin sprake is van zulke bestraffende en veroordelende woorden deze woorden vanuit het Woord van God, de Allerhoogste te lezen.

De Talmoed zegt dat in de toekomst de onterende ballingschap zal eindigen. Israël zal er niet langer naar streven om dicht bij de naties te komen, maar de naties zullen proberen een bondgenootschap te sluiten met Israël. Zelfs onze aartsvijand, Egypte, zal een eerbetoon brengen.

Hoewel de eerste reactie van de Messias zal zijn om de geschenken te verwerpen die werden aangeboden door de natie die ons ooit zo wreed onderdrukte, zal God erop staan dat het eerbetoon wordt aanvaard, aangezien Egypte de patriarch Jacob gastvrijheid had geboden in tijden van hongersnood.

De Hebreeuwse tekst zegt dat zij kostbare geschenken zullen brengen.

Cush zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken. Kush wordt meestal geïdentificeerd met Ethiopië, zal gretig kijken naar het voorbeeld van Egypte en onmiddellijk hulde brengen aan de Messias.

Volgens Radak veroverde Sanherib voor hij Jeruzalem belegerde, de rijken Egypte en Kush: hij hield toen hun edelen gevangen in zijn kamp terwijl hij de Heilige Stad omsingelde. Toen deze prinsen de wonderbaarlijke vernietiging van het Assyrische leger hoorden, erkenden ze de grootheid van de God van Israel. Ze overleefden de plaag, wierpen zich in de handen van Gods uitverkoren volk en bekeerden zich tot het Judaïsme.

Tot zover even de uitleg van de Talmoed en de Rabbijnen. Hoe het ook historisch gezien waarheid kan zijn wat betreft de uitleg van de Rabbijnen, we zien er ook mooie patronen in voor wat betreft de huidige tijd waarin wij leven in en patronen die in de toekomst een verdere invulling vinden. Ik zal er een paar noemen:

Ik noemde zojuist dat de Talmoed zeg dat in de toekomst de onterende ballingschap zal eindigen. Israël zal er niet langer naar streven om dicht bij de naties te komen, maar de naties zullen proberen een bondgenootschap te sluiten met Israël. Zelfs onze aartsvijand, Egypte, zal een eerbetoon brengen.

De vervulling van deze woorden zien we nu reeds in onze dagen plaatsvinden. De onterende ballingschap van het volk Israel is met de oprichting van de staat Israel tot een einde gekomen. Duizenden en nog eens duizenden Israëli’s maken vandaag de dag Alijah vanuit de ballingschap van alle windstreken van de wereld. Inderdaad de onterende ballingschap heeft een einde genomen. En we zien ook de eerste voorzichtige stappen dat de naties proberen een bondgenootschap te sluiten met Israel. In het afgelopen jaar hebben meerdere volken vanuit het Midden-Oosten een bondgenootschap met Israel gesloten. De Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en meerdere staten zijn daar de voorbeelden van en meerdere Staten hebben Jeruzalem als hoofdstad van Israel erkend en daar hun ambassades gevestigd. Een aantal jaren geleden zou dit nog ondenkbaar geweest zijn.

En wat te denken aan de woorden dat Cush zich zal haasten zijn handen naar God uit te strekken. Kush wordt meestal geïdentificeerd met Ethiopië. Ik wil hier even wat langer bij stil staan.

Het land Cush verwijst naar een land ten zuiden van Israël en wordt in sommige Bijbelvertalingen vertaald met "Ethiopië". Cush ontleent zijn naam aan Cush, een zoon van Cham, zoon van Noach (Genesis 10: 7 ). Het land Cush wordt in het hele Oude Testament genoemd en de inwoners hadden regelmatig contact met Israëlieten.

Cush wordt voor het eerst genoemd in Genesis: “De naam van de tweede rivier [die uit Eden stroomt] is de Gihon; het slingert zich door het hele land Cush ”( Genesis 2:13 ). Hoewel sommigen geloven dat, in deze passage, Cush een verwijzing zou zijn naar Mesopotamië kunnen zijn, zijn andere bijbelgeleerden van mening dat het meer consistent is om het te identificeren als een algemene term voor de Afrikaanse landen ten zuiden van Egypte. De King James Version vertalen de naam van het land als "Ethiopië" in Genesis 2:13 .

Cush wordt in de Bijbel afgebeeld als een machtige natie. Terwijl Sanherib Jeruzalem belegerde, voelde hij zich bedreigd door Tirhaka, de koning van Cush, die op weg was om de Assyriërs in de strijd te ontmoeten, daarom probeerde Sanherib de Israëlieten te ontmoedigen ( 2 Koningen 19: 9-10 ; Jesaja 37: 9 ).

Later, Juda's koning Asa en zijn leger marcheerde uit om Zerah de Cushiet te bevechten, van wie wordt beschreven dat hij “tegen hen optrok met een leger van duizenden en duizenden en driehonderd wagens, en kwam tot aan Maresa” ( 2 Kronieken 14: 9 ).

Asa vertrouwde de strijd aan de Heere toe, en door de kracht van God werden de Koesjieten verslagen ( 2 Kronieken 14: 10–14 ). Jesaja noemt ook Cush en beschrijft het als een "machtige en onderdrukkende natie" ( Jesaja 18: 1–2, NASB). Cush bezat niet alleen militaire macht, het was ook een land van rijkdom dat bekend stond om zijn kostbare stenen. Job noemt de topaas van Cush erg waardevol ( Job 28:19 ).

De Heer sprak een oordeel uit over Cush in de profetieën van Jesaja en Ezechiël. Omdat de Egyptenaren verwant waren aan de Cushites, wordt Cush, volgens het geslacht van Cham, meestal genoemd naast de oordelen van Egypte ( Genesis 10: 6 ).

In Jesaja hekelt God de Israëlieten die in Cush of Egypte vertrouwden om hen te redden van de Assyriërs ( Jesaja 20: 5 ). Gods oordeel tegen Kus wordt ook gezien in de profetieën van Ezechiël, die vermelden hoe de rijkdom en macht van Cush zouden worden weggenomen (Ezechiël 30: 4–5 , 9 ).

Hoewel verschillende Bijbelvertalingen het Engelse woord Ethiopië vervangen door Cush, was de natie Cush niet gelijk aan het moderne Ethiopië. Cush lijkt vaak te verwijzen naar een regio in Afrika (Ezechiël 30: 4–6 ); op andere momenten lijkt het te verwijzen naar Arabië - in Habakuk 3: 7 is Cush verbonden met Midian, een land dichter bij de Rode Zee.

De reden voor de onduidelijkheid zou heel goed kunnen zijn dat de Cushiten naar verschillende gebieden migreerden. De Cushiten hadden een donkere huid (Jeremia 13:23 ). Een paar Cushiten worden genoemd in de Bijbel.

Mozes trouwde met een Cushitische-vrouw (Numeri 12: 1 ). En het was een Cushiet die het nieuws over Absaloms dood aan koning David bracht ( 2 Samuël 18: 20–21 , 31–32 ).

Het is veelbetekenend dat Cush ook een natie is die het evangelie heeft ontvangen en betrokken zal zijn bij het duizendjarige koninkrijk. Filippus gaf het evangelie aan een Ethiopische kamerheer, die in het Hebreeuws een Ethiopiër zou zijn genoemd, en de eunuch was een van de eerste bekeerlingen van Ethiopië tot het christendom (Handelingen 8: 26-39 ).

Hij bracht het evangelie ongetwijfeld terug naar zijn land, waar hij als koninklijk ambtenaar grote invloed had op koningin Candace (Handelingen 8:27 ). Tijdens de duizendjarige regering van Christus zal Jezus eer ontvangen van Cush / Ethiopië: "Van buiten de rivieren van Cush zullen mijn aanbidders, mijn verstrooide volk, mij offers brengen" ( Zefanja 3:10 ).

En een voorvervulling van deze woorden zien we vandaag de dag voor onze ogen plaatsvinden. Nagenoeg elke maand vinden er vluchten plaats vanuit Ethiopië naar Israel van mensen die Alijah maken naar het Beloofde land. Werkelijk, we leven in 2021 in dagen waarin we de krant naast de Bijbel kunnen leggen.

Als dat geen zegen is.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב